Page 16 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 16

‫חלק שני ‪ ‬ההגדה ‪ ‬השאלות‬         ‫‪6‬‬

‫השאלות‪ :‬מה נשתנה?‬                                ‫ַמה ִּנְׁש ַּתָּנה וכו' – השאלה מבוססת על‬
                                        ‫הפסוק "והיה כי ישאלך בנך‪ ...‬והגדת‬
‫כאן הבן שואל "מה נשתנה הלילה הזה"‪ .‬אם אין לו בן – אשתו שואלתו‪,‬‬         ‫לבנך‪ ."...‬למה לשאול? למה להדגיש‬
‫אין לו אישה – שואלים בני החבורה זה את זה‪ ,‬אף אם כולם חכמים‪.‬‬           ‫את השינוי? היסוד החשוב בחירות‬
                                        ‫הוא ההכרה שהחיים ניתנים לשינוי‬
          ‫היה לבדו – שואל לעצמו‪.‬‬                   ‫ושהמציאות אינה קבועה לנצח‪ :‬שה'‬
    ‫יש מי שנוהגים לפתוח בשאלה על הטיבול (רמב"ם)‪:‬‬              ‫הוציאנו ממקום שהיה נראה בלתי‬
                                        ‫אפשר להיחלץ ממנו‪" ,‬בית עבדים"‪,‬‬
   ‫ַמה ִּנְׁש ַּתָּנה ַהַּל ְי ָלה ַה ֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות‬         ‫כי איש לא הצליח לברוח ממנו‪ .‬ההכרה‬
                                        ‫הזו‪ ,‬שהמציאות השתנתה במצרים‪ ,‬היא‬
‫ֶׁשְּב ָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹו ְכ ִלים ָח ֵמץ ּו ַמָּצה‪,‬‬            ‫מקור התקווה שהמציאות עוד תשתנה!‬
                                        ‫השינוי מעורר שאלות‪ ,‬והשאלות‬
‫ַהַּל ְי ָלה ַה ֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה?‬ ‫בזמן שיש‬
                                                  ‫מעוררות שינוי‪.‬‬
                   ‫קרבן פסח‪:‬‬
                                        ‫‪ָ .1‬ח ֵמץ ּו ַמָּצה – חמץ או מצה או‬
‫ֶׁשְּב ָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹו ְכ ִלין ָּבָׂשר ָצ ִלי ָׁשלּוק ּו ְמ ֻבׁ ָּשל‪,‬‬ ‫שניהם גם יחד בלא הגבלה‪ְ .‬ו ַהַּל ְי ָלה‬
                                        ‫ַה ֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה – אוכלים בו רק מצה‪,‬‬
‫ַהַּל ְי ָלה ַה ֶּזה ֻּכּלֹו ָצ ִלי?‬
                                                 ‫ואסור לאכול חמץ‪.‬‬
     ‫ֶׁשְּב ָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹו ְכ ִלים ְׁש ָאר ְיָרקֹות‪,‬‬
‫ַהַּל ְי ָלה ַה ֶּזה ָמרֹור?‬                          ‫‪ָׁ .2‬שלּוק ּו ְמ ֻבׁ ָּשל – שלוק – שהורתח‬
                                        ‫במים בלי תבלינים‪ .‬מבושל – שהורתח‬
‫ֶׁשְּב ָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמ ְטִּבי ִלין* ֲא ִפּלּו ַּפ ַעם ַא ַחת‪,‬‬   ‫במים עם תבלינים‪ְ .‬ו ַהַּל ְי ָלה ַה ֶּזה ֻּכּלֹו‬
‫ַהַּל ְי ָלה ַה ֶּזה ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים?‬                   ‫ָצ ִלי – מצוה לאכול בו כבש פסח צלוי‪.‬‬

‫ֶׁשְּב ָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹו ְכ ִלים ֵּבין יֹוְׁש ִבין ּו ֵבין ְמ ֻסִּבין‪,‬‬  ‫‪ְׁ .3‬ש ָאר ְי ָרקֹות – מתוקים וטעימים‪.‬‬
‫ַהַּל ְי ָלה ַה ֶּזה ֻּכָּלנּו ְמ ֻסִּבין?‬                   ‫ָמרֹור – ונוסח הרמב"ם‪ְ :‬מרֹוִרים‪,‬‬

‫יש המחזירים את הקערה והמצות מגולות (שו"ע)‪ ,‬ויש המחזירים אותה‬                  ‫מחמישה מיני מרור‪.‬‬
       ‫רק כשאומר "מצה זו" (עמוד ‪ ;24‬רמב"ם)‪.‬‬
                                        ‫‪ַ .4‬מ ְטִּבי ִלין – מטבילים ירק במשקה‬
                                        ‫ואוכלים אותו‪ .‬ונוסח הרמב"ם‪:‬‬
                                        ‫ְמ ַטְּב ִלין‪ ,‬ומשמעו‪ :‬מטפלים‪ ,‬מתעסקים‬
                                        ‫עם ירק קודם עיקר הסעודה (פה"מ פסחים‬
                                        ‫י‪,‬ג)‪ְ .‬ו ַהַּל ְי ָלה ַה ֶּזה ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים – אכילת‬

                                               ‫הכרפס ואכילת המרור‪.‬‬

                                        ‫‪ְ .5‬מ ֻסִּבין – בהסיבה‪ ,‬בין שכיבה‬
                                        ‫לישיבה‪ ,‬כמנהג שהיה בימיהם לאכול‬
                                        ‫על מיטות ולהישען על צד שמאל על‬

                                                       ‫כרים‪.‬‬

                                        ‫המנהג להחזיר את הקערה והמצות‬
                                        ‫מגולות מיוסד על כינויה של המצה‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21