Page 19 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 19

‫חלק שני ‪ ‬ההגדה ‪ ‬סיפור העבר ‪9‬‬

‫ַהַּב ִית ְּכ ֵדי ְל ַצ ֵּין ֶׁשְּב ַב ִית ֶזה ָּגִרים ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל‪ .‬עֹוד‬‫יוצאים ממצרים‬              ‫ֹמ�ׁש ֶ ה חֹו ֵזר ְל ִמ ְצַר ִים‪ְ ,‬מ ַסֵּפר ַעל ִה ְתַּגּלּות ה' ֵא ָליו‬
‫ִנ ְצ ַטּוּו ִל ְצלֹות ֶאת ַהׂ ֶּשה ִּבְׁש ֵלמּותֹו ְו ֶל ֱא ֹכל ֶאת ֻּכּלֹו‬               ‫הגאולה‪ .‬ליל הסדר‬‫ְו ַעל ַהׁ ְּש ִליחּות ֶׁשׁ ָּש ַלח אֹותֹו ְלהֹו ִציא ֶאת ִיְׂשָר ֵאל‬
‫ִעם ַמּצֹות ּו ְמרֹוִרים ַי ַחד ְּב ֵליל ט"ו ְּב ִני ָסן‪ֵ .‬הם ִנ ְצ ַטּוּו‬                        ‫ִמִּמ ְצַר ִים‪ְּ .‬ב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ַמ ֲא ִמי ִנים לֹו‪ְ ,‬והּוא ָּבא ְּב ֹא ֶמץ‬
‫ַּגם ֶל ֱא ֹכל אֹותֹו ְּב ִחָּפזֹון‪ְּ ,‬כֶׁש ֵהם מּו ָכ ִנים ָל ֵצאת ַל ֶּדֶרְך‬                      ‫ֵלב ְל ַפְר ֹעה ּו ְמ ַב ֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְּבֵׁשם ה'‪ַׁ" :‬שַּלח ֶאת ַעִּמי"‪.‬‬
‫ִמ ָּיד‪ַּ .‬בַּל ְי ָלה ַההּוא‪ֵ ,‬ליל ַמַּכת ַהְּבכֹורֹות‪ ,‬הֹו ִדיעּו‬                           ‫ְוֹלא ַּדי ֶׁשַּפְרעֹה ְמ ָסֵרב ְלַׁשֵּל ַח ֶאת ִיְׂשָר ֵאל‪ ,‬הּוא ַמ ְכִּביד‬
‫ַהִּמ ְצִרים ִל ְב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ֶׁש ֵהם ַח ָּי ִבים ְל ִה ְס ַּתֵּלק ִמ ָּיד‬                     ‫ֶאת ָידֹו ַעל ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל‪ְ ,‬ו ֵהם ִמ ְתלֹו ְנ ִנים ִּב ְפ ֵני ֹמ�ׁש ֶ ה‬
‫ִמִּמ ְצַר ִים‪ְ ,‬ו ַאף ָנ ְתנּו ָל ֶהם ֵמְרכּוָׁשם‪ַ .‬הִּב ְל ִּתי ֵי ָא ֵמן‬                       ‫ַעל ַה ְכָּב ַדת ֻעָּלם‪ֹ .‬מ�ׁש ֶ ה ִּכ ְמ ַעט ִמ ְת ָי ֵאׁש‪ .‬הּוא ִנְׁש ָלח‬
                                                             ‫ׁשּוב ָוׁשּוב ֶאל ָה ָעם ְו ֶאל ַּפְר ֹעה‪ .‬מֹ�ׁש ֶ ה מֹו ִדי ַע ְל ַפְרעֹה‬
          ‫ִה ְתַר ֵחׁש‪ֶ .‬זהּו ַהַּל ְי ָלה ַה ֶּזה!‬                              ‫ֶׁש ָּיבֹואּו ִסי ָמ ִנים ֶׁש ַּיְראּו לֹו ֶׁשה' ׁשֹו ֵלט ָּבעֹו ָלם‪ְ ,‬וֹלא‬
‫ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ָי ְצאּו ִמִּמ ְצַר ִים ֶאל ַהִּמ ְדָּבר ְּב ַדְרָּכם‬
‫ְל ֶאֶרץ ִיְׂשָר ֵאל‪ְּ ,‬ב ָגלּוי ּו ְב ַג ֲאָוה‪ַּ .‬כָּמה ָי ִמים ְל ַא ַחר‬                           ‫ַּפְר ֹעה‪ּ ,‬ו ְל ַבּסֹוף ֵי ְצאּו ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ִמִּמ ְצַר ִים‪.‬‬
‫ִמֵּכן‪ִ ,‬ה ְת ָחֵרט ַּפְרעֹה ַעל ֶׁשׁ ִּשַּלח אֹו ָתם ְו ֶה ְח ִליט‬
‫ָל ֵצאת ְּברֹאׁש ְי ִחי ָדה ְצ ָב ִאית ֻמ ְב ֶחֶרת ְל ַה ְח ִזיר אֹו ָתם‪.‬‬                        ‫ִּבי ִצי ַאת ִמ ְצַר ִים ָהעֹו ָלם ְמ ַגֶּלה ֶאת ִקּיּומֹו ֶׁשל ה'‪,‬‬
‫ַהִּמ ְצִרים רֹו ְד ִפים ַא ֲחֵרי ֶהם ּו ַמׂ ִּשי ִגים אֹו ָתם ַעל ְׁש ַפת‬                        ‫"ִוי ַד ְע ֶּתם ִּכי ֲא ִני ה'"‪ָ ,‬ה ָעם ַה ְּיהּו ִדי ִה ְת ַעֵּצב ְּכ ַעּמֹו ֶׁשל‬
‫ַים סּוף‪ׁ .‬שּוב ָחִׁשים ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ֶאת ָה ֵאי ָמה‪ .‬ה'‬                              ‫ה'‪ַ ,‬עם ֶׁשֵּמ ִבין ַמהּו ַהׁ ֶּש ֶקר ּו ַב ַעל ְר ִגיׁשּות ַל ֵּס ֶבל ָה ֱאנֹוִׁשי‪.‬‬
‫מֹוֶרה ִל ְב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ַל ֲחצֹות ֶאת ַה ָּים ְּבאֹותֹו ַהַּל ְי ָלה‪.‬‬
‫ֵהם ָצ ְלחּו ֶאת ַה ָּים ַּב ַּיָּבָׁשה‪ְ ,‬ו ַהִּמ ְצִרים ֶׁשָר ְדפּו‬                           ‫ִס ְדָרה ֶׁשל ֶעֶׂשר ַמּכֹות ‪ָּ -‬דם‪ְ ,‬צ ַפְר ֵּד ַע‪ִּ ,‬כִּנים‪ָ ,‬ערֹוב‪,‬‬
‫ַא ֲחֵרי ֶהם ִנּסּו ַל ֲחצֹות אֹותֹו ַּגם ֵהם‪ֲ ,‬א ָבל ַה ָּים ָׁשב‬                            ‫ֶּד ֶבר‪ְׁ ,‬ש ִחין‪ָּ ,‬בָרד‪ַ ,‬אְרֶּבה‪ ,‬חֹ�ׁש ֶ ְך‪ַ ,‬מַּכת ְּבכֹורֹות ‪-‬‬
                                                             ‫ְמ ַט ְל ְטלֹות ֶאת ַהִּמ ְצִרים ְּכ ִפי ֶׁשֹּלא ָה ָיה ֵמעֹו ָלם‪ֵ .‬הן‬
‫ְל ֵאי ָתנֹו‪ְ ,‬ו ֵהם ָט ְבעּו ִּב ְמצּולֹות ַה ָּים‪ּ ,‬כֹו ֵלל ַּפְר ֹעה‪.‬‬                         ‫ּפֹו ְגעֹות ְּב ָכל ַמה ׁ ֶּש ָּי ָקר ָל ֶהם‪ּ ,‬ו ְב ִע ָּקר ְּב ִב ְטחֹו ָנם‬
‫ְמאָֹרע ֶזה ָה ָיה ַּבּיֹום ַהׁ ְּש ִבי ִעי ְל ֵצאת ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל‬                         ‫ּו ֶב ֱאמּו ָנ ָתם‪ַ .‬הַּמּכֹות ָּפ ְגעּו ִּב ְס ָמ ִלים ֶׁש ַהִּמ ְצִרים ִּדּמּו‬
‫ִמִּמ ְצַר ִים‪ ,‬יֹום טֹוב ַא ֲחרֹון ֶׁשל ַהֶּפ ַסח‪ָ .‬אז ֵה ֵחּלּו ֶאת‬                          ‫ֶׁש ֵהם ֻמָּג ִנים ִמָּכל ָרע ּו ְמ ִגִּנים ֲע ֵלי ֶהם‪ַ :‬הִּנילּוס‪,‬‬
‫ַהַּמ ֲה ָלְך ַהָּגדֹול ַּבִּמ ְדָּבר ְּב ַדְרָּכם ֶאל ֶאֶרץ ִיְׂשָר ֵאל‪ַ .‬עם‬                      ‫ַהְּב ֵהמֹות ְו ַה ַחּיֹות‪ְּ .‬ב ֵליל ט"ו ( ֲח ִמׁ ָּשה ָעָׂשר) ְּב ִני ָסן‪,‬‬
                                                             ‫ֵה ִביא ה' ַעל ַהִּמ ְצִרים ֶאת ַהַּמָּכה ָה ֲא ֻיָּמה‪ַ ,‬מַּכת‬
              ‫ה' ּבֹו ֶנה ֶאת ֲע ִתידֹו‪.‬‬                                  ‫ְּבכֹורֹות‪ֶׁ ,‬שָּפ ְג ָעה ְּב ָכל ַּב ִית ִמ ְצִרי‪ְּ .‬ב ַמָּכה זֹו ֶנ ֶהְרגּו‬
                                                             ‫ָּכל ְּבכֹוֵרי ִמ ְצַר ִים‪ֶׁ ,‬ש ָהיּו ֻמ ְק ָּדִׁשים ְלכֹ ֲה ֵני ָה ֱא ִלי ִלים‬
                                                             ‫ְו ָהיּו ֲאמּוִרים ִל ְהיֹות ֻמָּג ִנים ַעל ְי ֵדי ֶהם‪ּ ,‬ו ָב ֶהם יֹוֵרׁש‬

                                                                            ‫ָה ֶע ֶצר ַהִּמ ְצִרי‪.‬‬

                                                             ‫ְּב ַמ ְקִּביל‪ְּ ,‬ב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ִנ ְצ ַטּוּו ְל ִה ְתּכֹו ֵנן ְלי ִצי ָאה‬
                                                             ‫ִמִּמ ְצַר ִים‪ָּ .‬ב ֲעִׂשיִרי ְּב ִני ָסן ָה ָיה ֲע ֵלי ֶהם ְל ִה ְת ַא ֵחד‬
                                                             ‫ִמְׁשָּפחֹות‪ִ -‬מְׁשָּפחֹות‪ְ ,‬ל ָה ִכין ֶׂשה‪ָ ,‬ה ֱא ִליל ַהִּמ ְצִרי‪,‬‬
                                                             ‫ְו ִלְׁשחֹט אֹותֹו ַּכ ֲעבֹר ַאְרָּב ָעה ָי ִמים‪ְּ ,‬ביֹום י"ד‬
                                                             ‫( ַאְרָּב ָעה‪ָ -‬עָׂשר) ְּב ִני ָסן‪ְ ,‬ו ִל ְמרֹ ַח ֶאת ָּדמֹו ַעל ֶּפ ַתח‬
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24