Page 20 - הגדה של פסח - מפעל משנה תורה מהדורה 2
P. 20

‫חלק שני ‪ ‬ההגדה‬                                  ‫‪10‬‬

‫מסובין יחד®© ‪mishnetorah.co.il‬‬
                                          ‫ַמ ֲעֶׂשה ְּבַרִּבי וכו' – המעשה המסופר‬
                                          ‫כאן התרחש בתקופת השלטון הרומי‪,‬‬

                                          ‫כנראה על רקע מרד בר–כוכבא‬

‫מטרת הסיפור‪ :‬מעשה לקראת גאולה‬                           ‫(בערך בשנת ‪ 132‬לספירה)‪ ,‬כשזיכרון‬

                                          ‫חורבן בית המקדש (בערך בשנת ‪70‬‬
‫לספירה) עדיין היה מהדהד‪ .‬הסיפור ַמ ֲעֶׂשה ְּב ַרִּבי ֱא ִלי ֶע ֶזר ְו ַרִּבי ְיהֹוֻׁש ַע ְו ַרִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן‬
                                          ‫תמוה‪ ,‬משום שבו התארחו החכמים‬
‫ֲע ַזְר ָיה ְוַרִּבי ֲע ִקי ָבה ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶׁש ָהיּו ְמ ֻסִּבין ִּב ְב ֵני‬ ‫בבני–ברק‪ ,‬עירו של רבי עקיבה‪ ,‬שהיה‬

‫מהצעירים שבהם‪ ,‬אף על פי שהיה לכל ְּב ַרק ְו ָהיּו ְמ ַסְּפ ִרין ִּבי ִצי ַאת ִמ ְצ ַר ִים ָּכל אֹותֹו ַהַּל ְי ָלה‪,‬‬
                                          ‫אחד מהם בית דין וישיבה בעירו‪ .‬נראים‬
‫ַעד ֶׁשָּבאּו ַּת ְל ִמי ֵדי ֶהן ְו ָא ְמרּו ָל ֶהן 'ַרּבֹו ֵתינּו‪ִ ,‬הִּגי ַע‬   ‫הדברים שכיוון שחזו את בית המקדש‬

‫ְז ַמן ְקִרי ַאת ְׁש ַמע ֶׁשל ַׁש ֲחִרית'‪.‬‬                     ‫בתפארתו‪ ,‬החליטו להתכנס אצל רבי‬
                                          ‫עקיבה‪ ,‬בעל התקווה‪ ,‬המנהיג הרוחני‬

‫ָא ַמר ָל ֶהם ַרִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ֲע ַזְר ָיה‪ֲ :‬הֵרי ֲא ִני ְּכ ֶבן‬      ‫של מרד בר כוכבא‪ ,‬במהלך שהיה אמור‬
                                          ‫לחדש את בניין בית המקדש ו"להביא‬
‫את ימות המשיח"‪ .‬החכמים דנו ִׁש ְב ִעים ָׁש ָנה ְוֹלא ָז ִכי ִתי ֶׁש ֵּת ָא ֵמר ְי ִצי ַאת ִמ ְצ ַר ִים‬
                                          ‫בגאולה ובדרך להשגתה‪ ,‬ותלמידיהם‬
‫ַּבֵּלילֹות‪ַ ,‬עד ֶׁש ְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹו ָמא‪ֶׁ ,‬שֶּנ ֱא ַמר‪ְ " :‬ל ַמ ַען‬             ‫שמרו עליהם מבחוץ‪.‬‬

‫ֲהֵרי ֲא ִני ְּכ ֶבן ִׁש ְב ִעים ָׁש ָנה וכו' – רבי ִּת ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצא ְתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ּכֹל ְי ֵמי ַח ֶּייָך"‬

‫(דברים טז‪,‬ג)‪ְ " :‬י ֵמי ַח ֶּייָך" – ַה ָּי ִמים; "ּכֹל ְי ֵמי ַח ֶּייָך" –‬     ‫אלעזר‪ ,‬שהיה חכם גדול‪ ,‬התמנה‬
                                          ‫לנשיא הסנהדרין בגיל צעיר יחסית‬
‫בגלל מאמציו ולמדנותו (פה"מברכותא‪,‬ט)‪ַ .‬הֵּלילֹות‪ַ .‬ו ֲח ָכ ִמים אֹו ְמ ִרים‪ְ " :‬י ֵמי ַח ֶּייָך" – ָהעֹו ָלם‬

‫ַה ֶּזה; "ּ ֹכל ְי ֵמי ַח ֶּייָך" – ְל ָה ִביא ֶאת ְימֹות ַהָּמִׁשי ַח‪.‬‬      ‫ְל ַמ ַען ִּת ְזּ ֹכר וכו' – ביציאת מצרים יש‬
                                          ‫מסר התקף בכל זמן‪ :‬אפשר לצאת‬

‫סיפור המותאם לכל אחד‪ :‬ארבעת הבנים‬                         ‫מן ַהְּמ ָצִרים‪ .‬במובן מסוים‪ ,‬בן זומא‬
                                          ‫דורש את הפסוק ברמה האישית‪ ,‬שיש‬
‫לזכור את יציאת מצרים גם בלילה ָּברּוְך ַהָּמקֹום [ָּברּוְך הּוא‪ָּ .‬ברּוְך] ֶׁשָּנ ַתן ּתֹו ָרה‬

‫ְל ִיְׂשָר ֵאל ַעּמֹו‪ָּ ,‬ברּוְך הּוא‪.‬‬                       ‫(במצב קשה); וחכמים דורשים אותו‬
                                          ‫ברמה הלאומית‪ ,‬שגם בגאולה הגדולה‬

‫ְּכ ֶנ ֶגד ַאְרָּב ָעה ָּב ִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה‪ֶ :‬א ָחד ָח ָכם‪ְ ,‬ו ֶא ָחד‬    ‫(ימות המשיח שבהם ריבונות בארצנו)‬
                                          ‫המאפילה על יציאת מצרים (ירמיהו כג‪,‬ה)‪,‬‬
‫אין לשכוח שיציאת מצרים היא סמל ָרָׁשע‪ְ ,‬ו ֶא ָחד ָּתם‪ְ ,‬ו ֶא ָחד ֶׁש ֵאינֹו יֹו ֵד ַע ִלְׁשאֹל‪.‬‬
                                          ‫לכל הגאולות‪.‬‬

‫ארבעת הבנים – המצוה לספר ביציאת מצרים נזכרת בתורה ארבע פעמים בארבעה אופנים‪ ,‬שחכמים אפיינו‬

‫אותם כארבעה סוגי בנים סביב השולחן‪ .‬הביאור מתאם בין התשובה שבתורה לתשובה הניתנת בהגדה‪ .‬לא צרפנו‬

‫איורים לארבעת הבנים‪ ,‬כי המושגים חכם ורשע וכדומה אינם נבחנים בהיבטם החיצוני‪ַ .‬הָּמקֹום – כינוי להקב"ה‪.‬‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25