Page 20 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 20

‫חלק שני ‪ ‬ההגדה‬                                  ‫‪10‬‬

         ‫מסובין יחד‬                            ‫ַמ ֲעֶׂשה ְּבַרִּבי וכו' – המעשה המסופר‬
                                          ‫כאן התרחש בתקופת השלטון הרומי‪,‬‬
      ‫מטרת הסיפור‪ :‬מעשה לקראת גאולה‬                      ‫כנראה על רקע מרד בר–כוכבא‬
                                          ‫(בערך בשנת ‪ 132‬לספירה)‪ ,‬כשזיכרון‬
‫ַמ ֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱא ִלי ֶע ֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁש ַע ְוַרִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן‬ ‫חורבן בית המקדש (בערך בשנת ‪70‬‬
‫ֲע ַזְר ָיה ְוַרִּבי ֲע ִקי ָבה ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶׁש ָהיּו ְמ ֻסִּבין ִּב ְב ֵני‬ ‫לספירה) עדיין היה מהדהד‪ .‬הסיפור‬
‫ְּבַרק ְו ָהיּו ְמ ַסְּפִרין ִּבי ִצי ַאת ִמ ְצַר ִים ָּכל אֹותֹו ַהַּל ְי ָלה‪,‬‬  ‫תמוה‪ ,‬משום שבו התארחו החכמים‬
‫ַעד ֶׁשָּבאּו ַּת ְל ִמי ֵדי ֶהן ְו ָא ְמרּו ָל ֶהן 'ַרּבֹו ֵתינּו‪ִ ,‬הִּגי ַע‬   ‫בבני–ברק‪ ,‬עירו של רבי עקיבה‪ ,‬שהיה‬
                                          ‫מהצעירים שבהם‪ ,‬אף על פי שהיה לכל‬
    ‫ְז ַמן ְקִרי ַאת ְׁש ַמע ֶׁשל ַׁש ֲחִרית'‪.‬‬                 ‫אחד מהם בית דין וישיבה בעירו‪ .‬נראים‬
                                          ‫הדברים שכיוון שחזו את בית המקדש‬
‫ָא ַמר ָל ֶהם ַרִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ֲע ַזְר ָיה‪ֲ :‬הֵרי ֲא ִני ְּכ ֶבן‬      ‫בתפארתו‪ ,‬החליטו להתכנס אצל רבי‬
‫ִׁש ְב ִעים ָׁש ָנה ְוֹלא ָז ִכי ִתי ֶׁש ֵּת ָא ֵמר ְי ִצי ַאת ִמ ְצַר ִים‬     ‫עקיבה‪ ,‬בעל התקווה‪ ,‬המנהיג הרוחני‬
‫ַּבֵּלילֹות‪ַ ,‬עד ֶׁש ְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹו ָמא‪ֶׁ ,‬שֶּנ ֱא ַמר‪ְ " :‬ל ַמ ַען‬      ‫של מרד בר כוכבא‪ ,‬במהלך שהיה אמור‬
‫ִּת ְזּ ֹכר ֶאת יֹום ֵצא ְתָך ֵמ ֶאֶרץ ִמ ְצַר ִים ּ ֹכל ְי ֵמי ַח ֶּייָך"‬     ‫לחדש את בניין בית המקדש ו"להביא‬
‫(דברים טז‪,‬ג)‪ְ " :‬י ֵמי ַח ֶּייָך" – ַה ָּי ִמים; "ּכֹל ְי ֵמי ַח ֶּייָך" –‬     ‫את ימות המשיח"‪ .‬החכמים דנו‬
‫ַהֵּלילֹות‪ַ .‬ו ֲח ָכ ִמים אֹו ְמִרים‪ְ " :‬י ֵמי ַח ֶּייָך" – ָהעֹו ָלם‬       ‫בגאולה ובדרך להשגתה‪ ,‬ותלמידיהם‬
‫ַה ֶּזה; "ּכֹל ְי ֵמי ַח ֶּייָך" – ְל ָה ִביא ֶאת ְימֹות ַהָּמִׁשי ַח‪.‬‬
                                                 ‫שמרו עליהם מבחוץ‪.‬‬
     ‫סיפור המותאם לכל אחד‪ :‬ארבעת הבנים‬
                                          ‫ֲהֵרי ֲא ִני ְּכ ֶבן ִׁש ְב ִעים ָׁש ָנה וכו' – רבי‬
‫ָּברּוְך ַהָּמקֹום [ָּברּוְך הּוא‪ָּ .‬ברּוְך] ֶׁשָּנ ַתן ּתֹוָרה‬          ‫אלעזר‪ ,‬שהיה חכם גדול‪ ,‬התמנה‬
      ‫ְל ִיְׂשָר ֵאל ַעּמֹו‪ָּ ,‬ברּוְך הּוא‪.‬‬                  ‫לנשיא הסנהדרין בגיל צעיר יחסית‬
                                          ‫בגלל מאמציו ולמדנותו (פה"מ ברכות א‪,‬ט)‪.‬‬
‫ְּכ ֶנ ֶגד ַאְרָּב ָעה ָּב ִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה‪ֶ :‬א ָחד ָח ָכם‪ְ ,‬ו ֶא ָחד‬
  ‫ָרָׁשע‪ְ ,‬ו ֶא ָחד ָּתם‪ְ ,‬ו ֶא ָחד ֶׁש ֵאינֹו יֹו ֵד ַע ִלְׁשאֹל‪.‬‬        ‫ְל ַמ ַען ִּת ְזּ ֹכר וכו' – ביציאת מצרים יש‬
                                          ‫מסר התקף בכל זמן‪ :‬אפשר לצאת‬
                                          ‫מן ַהְּמ ַצרים‪ .‬במובן מסוים‪ ,‬בן זומא‬
                                          ‫דורש את הפסוק ברמה האישית‪ ,‬שיש‬
                                          ‫לזכור את יציאת מצרים גם בלילה‬
                                          ‫(במצב קשה); וחכמים דורשים אותו‬
                                          ‫ברמה הלאומית‪ ,‬שגם בגאולה הגדולה‬
                                          ‫והאחרונה (ימות המשיח) המאפילה‬
                                          ‫על יציאת מצרים (ירמיהו כג‪,‬ה)‪ ,‬אין‬
                                          ‫לשכוח שיציאת מצרים היא סמל לכל‬

                                                       ‫הגאולות‪.‬‬

‫ארבעת הבנים – המצוה לספר ביציאת מצרים נזכרת בתורה ארבע פעמים בארבעה אופנים‪ ,‬המתאימים לארבעה‬
 ‫סוגי בנים‪ .‬הביאור מתאם בין התשובה שבתורה לאותו הבן לתשובה הניתנת בהגדה‪ַ .‬הָּמקֹום – כינוי להקב"ה‪.‬‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25