Page 25 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 25

‫חלק שני ‪ ‬ההגדה ‪ ‬דרשת פרשת הביכורים ‪15‬‬

‫ָאנּוס ַעל ִּפי ַה ִּדּבּור – נאלץ לרדת‬   ‫ַוֵּי ֶרד ִמ ְצַר ְי ָמה – ָאנּוס ַעל ִּפי ַה ִּדּבּור‪.‬‬

‫למצרים על אף פחדיו‪ ,‬מפני שה'‬        ‫ַוָּי ָגר ָׁשם – ְמ ַלֵּמד ֶׁשֹּלא ָי ַרד ַי ֲע ֹקב ָא ִבינּו ְל ִהְׁש ַּת ֵּק ַע‬
‫הבטיחו‪" :‬אל תירא מרדה מצרימה"‪,‬‬

‫"אנכי ארד עמך מצרימה" (בראשית מה‪,‬ג;‬     ‫ֶאָּלא ָלגּור ָׁשם‪ֶׁ ,‬שֶּנ ֱא ַמר‪ַ" :‬וּיֹא ְמרּו ֶאל ַּפְר ֹעה‪ָ :‬לגּור‬
     ‫יד)‪ .‬פסקה זו אינה ברמב"ם‪.‬‬
‫ָּב ָא ֶרץ ָּבאנּו‪ִּ ,‬כי ֵאין ִמ ְר ֶעה ַלּ ֹצאן ֲאֶׁשר ַל ֲע ָב ֶדיָך‪ֶׁ ,‬שֹּלא ָי ַרד ְל ִהְׁש ַּת ֵּק ַע – הירידה למצרים‬

‫נועדה להיות זמנית‪ ,‬וה' סיבב את הדבר‬     ‫ִּכי ָכ ֵבד ָהָר ָעב ְּב ֶאֶרץ ְּכ ָנ ַען‪ְ ,‬ו ַע ָּתה ֵיְׁשבּו ָנא ֲע ָב ֶדיָך‬
‫שישתקעו שם‪ ,‬ויפרו וירבו‪ ,‬ייהפכו‬             ‫ְּב ֶא ֶרץ ּ ֹג�ׁש ֶ ן" (בראשית מז‪,‬ד)‪.‬‬
‫לעם ו ֵיצאו בנס גדול‪ָ .‬לגּור – זמנית‪.‬‬
‫ֶׁשֶּנ ֱא ַמר וכו' – דברי בני יעקב לפרעה‬  ‫ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט – ְּכמֹו ֶׁשֶּנ ֱא ַמר‪ְּ" :‬בִׁש ְב ִעים ֶנ ֶפׁש ָיְרדּו‬
‫המבקשים ממנו לגור לבדם בארץ‬         ‫ֲאבֹ ֶתיָך ִמ ְצָר ְי ָמה‪ְ ,‬ו ַע ָּתה ָׂש ְמָך יי ֱאֹל ֶהיָך ְּככֹו ְכ ֵבי‬
‫גושן רק בתקופת הרעב מחמת הצורך‬

         ‫במרעה למקניהם‪.‬‬

‫ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט – במספר מועט‪ ,‬אבל‬           ‫ַהׁ ָּש ַמ ִים ָלרֹב" (דברים י‪,‬כב)‪.‬‬
‫בגאולה היו רבים‪ְ .‬מ ֻצ ָּי ִנין – מסומנים‪,‬‬ ‫ַו ְי ִהי ָׁשם ְלגֹוי – ְמ ַלֵּמד ֶׁש ָהיּו ִיְׂשָר ֵאל ְמ ֻצ ָּי ִנין ָׁשם‪.‬‬
‫בולטים כעם בפני עצמו (" ְלגֹוי")‪.‬‬      ‫ָּגדֹול ָעצּום – ְּכמֹו ֶׁשֶּנ ֱא ַמר‪ּ" :‬ו ְב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ָּפרּו‬
‫כדברי המדרש (פסיקתא זוטרתא כי תבוא)‪,‬‬
‫שלא שינו את שמותם או את לבושם‪.‬‬

‫ָּגדֹול ָעצּום – נוכחותו של עם ישראל‬    ‫ַו ִּיְׁשְרצּו ַו ִּיְרּבּו ַוַּי ַע ְצמּו ִּב ְמאֹד ְמאֹד‪ַ ,‬ו ִּתָּמ ֵלא ָה ָאֶרץ‬
   ‫הייתה הן בכמותו הן בעצמתו‪.‬‬              ‫אֹ ָתם" (שמות א‪,‬ז)‪.‬‬

‫ָו ָרב – לא כתיאור‪ ,‬אלא כפועל‪ :‬הולך‬     ‫ָו ָרב – ְּכמֹו ֶׁשֶּנ ֱא ַמר‪ְ" :‬ר ָב ָבה‪ְּ ,‬כ ֶצ ַמח ַהׂ ָּש ֶדה ְנ ַת ִּתיְך‪,‬‬
‫ומתרבה‪ְּ .‬כמֹו ֶׁשֶּנ ֱא ַמר – במשל הנבואי‬ ‫ַו ִּתְרִּבי ַו ִּת ְג ְּד ִלי ַו ָּתבֹ ִאי ַּב ֲע ִדי ֲע ָד ִיים‪ָׁ ,‬ש ַד ִים ָנכֹנּו‬
‫להולדת העם‪ ,‬שהנביא יחזקאל מדמה‬
‫בו את עם ישראל למי שנולדה בשדה‬         ‫ּוְׂש ָע ֵרְך ִצֵּמ ַח‪ְ ,‬ו ַא ְּת ֵערֹם ְו ֶע ְר ָיה" (יחזקאל טז‪,‬ז)‪.‬‬
‫בלא טיפול והשגחה‪ ,‬עד שבגרה‬
‫והגיעה לגיל הנישואין‪ ,‬ואדם שעבר‬

‫לידה ראה אותה וחמל עליה‪ ,‬ניקה‬        ‫יש מוסיפים‪ָ " :‬ו ֶא ֱעבֹר ָע ַל ִיְך ָו ֶא ְר ֵאְך ִמ ְתּבֹו ֶס ֶסת ְּב ָד ָמ ִיְך‪,‬‬
‫אותה מן הטינופת‪ ,‬ולקחה לו לאישה‪.‬‬

‫ָואֹ ַמר ָלְך ְּב ָד ַמ ִיְך ֲח ִיי‪ָ ,‬ואֹ ַמר ָלְך ְּב ָד ַמ ִיְך ֲח ִיי" (שם‪,‬ו)‪ .‬הנמשל הוא חמלת ה' על ישראל‪:‬‬
‫שהוציאם ממצרים‪ ,‬גאלם מן השעבוד‪,‬‬

‫עשה אותם עמו ונתן להם את תורתו‪.‬‬
              ‫ְר ָב ָבה ְּכ ֶצ ַמח ַהׂ ָּש ֶדה ְנ ַת ִּתיְך – יהיו לך בנים ובנות רבים‪ ,‬כצמח השדה הגדל מאוד‪.‬‬

‫ַו ָּתבֹ ִאי ַּב ֲע ִדי ֲע ָד ִיים וכו' – הגעת לבגרות הגופנית‪ ,‬שמתגלה בה יופיה של האישה‪ .‬ואף על פי שאת יפה בטבעך‪,‬‬
‫אינך מטופחת‪ ,‬אלא ערומה וחסרת כל‪ִ .‬מ ְתּבֹו ֶס ֶסת ְּב ָד ָמ ִיְך – מלוכלכת בדם הלידה‪ְּ .‬ב ָד ַמ ִיְך ֲח ִיי – על אף הדם שאת‬

‫מתבוססת בו‪ ,‬לא תמותי אלא תחיי‪ .‬ובהרחבה‪ :‬הדמים האלו מציינים את תחילתם של חיים חדשים‪ .‬ואף בימינו‪,‬‬

‫אף על פי שהיהודים סובלים גם בארץ גם בגלות‪ ,‬יש הבדל ביניהם‪ :‬בגלות הם ייסורי גסיסה‪ ,‬ובארץ חבלי לידה‪.‬‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30