Page 15 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 15

‫חלק שני ‪ ‬ההגדה ‪ ‬פתיחה והזמנה ‪5‬‬                                             ‫מגיד‬

        ‫?‬

               ‫ההגדה‬

                   ‫פתיחה של הזמנה ותקווה‬

‫ִּב ְב ִהילּו וכו' – נוסח ההגדה בזמן‬      ‫יש נוהגים למזוג כאן את הכוס השנייה (רמב"ם)‪.‬‬
              ‫הגלות‪.‬‬      ‫ראש המסובים מגביה את הקערה עם המצות ומכריז‪:‬‬

‫תרגום‪[ :‬בחיפזון יצאנו ממצרים‪ ].‬הנה‬        ‫[ִּב ְב ִהילּו ָי ָצאנּו ִמִּמ ְצַר ִים‪].‬‬
‫הלחם העני שאכלו אבותינו בארץ‬
                   ‫ָהא ַל ְח ָמא ַע ְנ ָיא ַּד ֲא ַכלּו ֲא ָב ָה ַת ָנא ְּב ַאְר ָעא ְּד ִמ ְצַר ִים‬
  ‫מצרים [או‪ :‬שיצאו מארץ מצרים]‪.‬‬        ‫[או‪ִּ :‬ד ְנ ַפקּו ֵמ ַאְר ָעא ְּד ִמ ְצַר ִים]‪.‬‬

‫כל הר ֵעב – יבוא ויאכל (אתנו)‪ ,‬וכל‬        ‫ָּכל ִּד ְכ ִפין – ֵיי ֵתי ְו ֵייכּול‪,‬‬
‫הצריך [למאכל הפסח] – יבוא ויפסח‪.‬‬
                       ‫ְו ָכל ִּד ְצִריְך [ ְל ַפ ַּסח] – ֵיי ֵתי ְו ִי ְפ ַסח‪.‬‬
‫השנה כאן (בגולה)‪ ,‬לשנה הבאה –‬
‫בארץ ישראל‪ .‬השנה – עבדים‪ .‬לשנה‬    ‫ָהַׁש ָּתא ָה ָכא‪ַ ,‬לׁ ָּש ָנה ַהָּב ָאה – ְּב ַאְר ָעא ְּד ִיְׂשָר ֵאל‪.‬‬
                     ‫ָהַׁש ָּתא ַע ְב ֵדי‪ַ ,‬לׁ ָּש ָנה ַהָּב ָאה – ְּב ֵני חֹוִרין‪.‬‬
         ‫הבאה – בני חורין‪.‬‬
                   ‫מסלקים את הקערה מהשולחן‪ ,‬ומוסיפים לעשות פעולות היוצרות‬
‫האמירה "יבוא ויפסח" נאמרת משום‬    ‫תחושה כאילו נגמרה הסעודה ומתכוננים לברכת המזון‪ .‬זאת כדי להתמיה‬
‫שבגלות אין קרבן המצריך התמנות‬     ‫את הילדים ולגרום להם לשאול שאלות על השינויים שבלילה הזה‪.‬‬
‫מראש‪ ,‬ולכן כל הרוצה יכול להצטרף‬
‫כעת לסדר גם בלי שנמנה מראש על‬               ‫מוזגים כוס שנייה (שו"ע)‪.‬‬
‫קרבן הפסח‪ .‬והאמירה "השנה כאן‬
‫בגולה" נאמרת גם היום‪ ,‬מפני שהיא‬
‫אמירה על כלל ישראל‪ ,‬ורוב ישראל‬

         ‫עדיין אינם בארץ‪.‬‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20