Page 18 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 18

‫חלק שני ‪ ‬ההגדה‬                                                          ‫‪8‬‬

‫עבר‪ :‬סיפור יציאת מצרים נוסח מוצע‬                                               ‫חדש‬

‫ֶאת ִה ְתַרּבּו ָתם‪ .‬הּוא ְמ ַפ ֵחד ִמְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל‪ּ ,‬ו ַמ ְח ִליט‬       ‫ההגדה היא סיפור למתקדמים‪ ,‬בהנחה שהכל מכירים‬
‫ְל ַדְּכ ָאם ִּבְׁש ֵּתי ְּדָר ִכים‪ַ :‬הְׁש ָמ ַדת ַהּדֹור ַהָּבא ַו ֲה ִפי ַכת‬    ‫את הסיפור הנזכר במקרא‪ .‬משום כך‪ ,‬למשל‪ ,‬היא‬
‫ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ַל ֲע ָב ִדים ָּב ִאי ְמֶּפְר ָיה ַה ֲח ָדָׁשה‪ָּ .‬כְך ִנ ְמַׁשְך‬ ‫מתעלמת ממשה ומתפקידו החשוב‪ ,‬ואינה מזכירה את‬
‫ַה ָּד ָבר ַּכָּמה ּדֹורֹות‪ָ .‬ה ֲעִריצּות ְו ַה ִּדּכּוי ִנְראּו ִנ ְצ ִח ִּיים‬    ‫שמו אפילו פעם אחת‪ .‬ההגדה מבקשת מאתנו להתבונן‬
‫ּו ִב ְל ִּתי ֲה ִפי ִכים‪ִ .‬איׁש ֹלא ִה ְצ ִלי ַח ַל ֲחמֹק ִמן ָה ַע ְבדּות‪.‬‬     ‫מעבר לעובדות הידועות ולראות את המהלך הגדול של‬
‫ַהׁ ֶּש ֶקר‪ָ ,‬ה ֱא ִלילּות ֶׁשְּב ֶע ְט ָיּה ָּבא ַה ֵּס ֶבל ָה ֱאנֹוִׁשי‪,‬‬      ‫יציאת מצרים‪ .‬להלן אנו מציעים מסגרת לסיפור יציאת‬
‫ִנְר ָאה ִּב ְל ִּתי ְמ ֻנָּצח‪ָ .‬ה ֱאמּו ָנה ִּכ ְמ ַעט ָא ְב ָדה‪ּ .‬תֹו ָפעֹות‬    ‫מצרים לקריאתו לפני המסובים‪ ,‬כדבריו של הרמב"ם‬
‫ֲא ָחדֹות ֶׁשל ִאי‪ִ -‬צּיּות ( ַהְּמ ַיְּלדֹות‪ֶׁ ,‬ש ִה ְת ַחְּמקּו ִמִּמ ְצַות‬     ‫"מודיעו מה שארע לנו במצרים ונסים שנעשו לנו על ידי‬
‫ַּפְרעֹה ַל ֲהרֹג ֶאת ִז ְכֵרי ִיְׂשָר ֵאל‪ּ ,‬ו ַבת ַּפְר ֹעה ֶׁש ִהִּצי ָלה‬      ‫משה רבנו" (חמץ ומצה ז‪,‬ב)‪ .‬אפשר להשמיט ממנו פרטים‬
‫ֶאת מֹ�ׁש ֶ ה) ָהיּו ִניצֹוצֹות אֹור ְּבעֹו ָלם ֶׁשל ֲחֵׁש ָכה‬            ‫או להוסיף עליו פרטים‪ ,‬כטוב בעיני הקורא והמסובים‪:‬‬

                    ‫ְו ֹא ֶפל‪.‬‬                   ‫ַהּכֹל ִה ְת ִחיל ֵמ ַא ְבָר ָהם ָא ִבינּו‪ַ ,‬ה ְּיהּו ִדי ָהִראׁשֹון‪,‬‬
‫השליחות ומכות מצרים‬
                                                    ‫רקע השעבוד‬‫ְּבאֹו ָתם ָי ִמים ֲא ֵפ ִלים נֹו ַלד ֹמ�ׁש ֶ ה‪ֶׁ ,‬ש ָה ָיה ָאמּור ָלמּות‬‫ֶׁש ֵה ִקים ׁשֹוֶׁש ֶלת ַמ ֲא ִמי ִנים‪ְּ .‬ב ַדְרּכֹו ָה ְלכּו ְּבנֹו‬
‫ְּב ִמ ְצַות ַּפְר ֹעה‪ .‬אּו ָלם ִאּמֹו ֶה ְח ִלי ָטה ְל ַנּסֹות ְל ַהִּציל‬
‫אֹותֹו‪ְ ,‬ו ֶה ְחִּבי ָאה אֹותֹו ְׁשֹל�ׁש ָ ה ֳח ָדִׁשים‪ִ .‬מׁ ֶּשֹּלא ָי ְכ ָלה‬    ‫ְו ֶנ ְכּדֹו‪ֲ ,‬אבֹות ָה ֻאָּמה‪ִ ,‬י ְצ ָחק ְו ַי ֲעקֹב ( ִיְׂשָר ֵאל)‪.‬‬
‫ְל ַה ְמִׁשיְך ְל ַה ְס ִּתירֹו‪ָׂ ,‬ש ָמה אֹותֹו ְּב ֵת ָבה ְו ִהִּני ָחה ֶאת‬
‫ַה ֵּת ָבה ַּב ְּיאֹור‪ָ .‬יְר ָדה ַּבת ַּפְרעֹה ִלְר ֹחץ ַּב ְּיאֹור‪ָ ,‬מ ְצ ָאה‬    ‫ְּבנֹו ֶׁשל ַי ֲעקֹב‪ ,‬יֹו ֵסף‪ְּ ,‬ב ַהְׁש ָג ָחה ֻמ ְפ ָל ָאה‪ִ ,‬מ ְת ַמֶּנה‬
‫ֶאת ַה ֵּת ָבה ּו ֹמ�ׁש ֶ ה ְּבתֹו ָכּה‪ְ ,‬ו ֶה ְח ִלי ָטה ְל ַאֵּמץ אֹותֹו‬
‫ּו ְל ַג ֵּדל אֹותֹו ָּב ַאְרמֹון‪ֹ .‬מ�ׁש ֶ ה ֹלא ָּג ַדל ְּכמֹו ְׁש ָאר‬        ‫ַא ַחר ְּת ָלאֹות ְמֻרּבֹות ִל ְהיֹות ִמְׁש ֶנה ְל ַפְרעֹה ֶמ ֶלְך‬
‫ַה ְּיהּו ִדים‪ְּ ,‬כ ֶע ֶבד‪ּ ,‬ו ְכֶׁש ָּי ָצא ִמן ָה ַאְרמֹון ִה ְב ִחין‬
‫ְּב ִס ְבלֹו ָתם ֶׁשל ֲא ֵחִרים‪ְ ,‬ו ִה ְתַר ֵעם ַעל ָהעֹוְׁש ִקים‪ָ :‬הַרג‬       ‫ִמ ְצַר ִים‪ְּ .‬ב ָח ְכ ָמתֹו ָהַרָּבה‪ּ ,‬ו ְב ֵע ֶזר ֶע ְליֹון‪ ,‬הּוא עֹוֶׂשה‬
‫ִמ ְצִרי ֶׁשׁ ִּש ְעֵּבד ְיהּו ִדי‪ ,‬הֹו ִכי ַח ְיהּו ִדי ֶׁש ִהָּכה ְיהּו ִדי‬
‫ַא ֵחר‪ַּ .‬פְרעֹה ְמ ַב ֵּקׁש ַל ֲהרֹג אֹותֹו‪ְ ,‬והּוא ֶנ ֱא ָלץ ִל ְברֹ ַח‬       ‫ֶאת ִמ ְצַר ִים ַמ ֲע ָצ ָמה ַּכ ְלָּכ ִלית‪ְּ .‬ב ִע ְקבֹות זֹאת‪,‬‬
‫ְל ִמ ְד ָין‪ַ .‬אף ָׁשם ִה ְתַּגָּלה חּוׁש ַהֶּצ ֶדק ֶׁשּלֹו‪ְּ ,‬כֶׁש ִהִּציל‬
‫ֶאת ְּבנֹות ִי ְתרֹו ִמי ֵדי ָהרֹו ִעים ֶׁש ִה ְת ַנְּכלּו ָל ֶהן‪ִ .‬י ְתרֹו‬      ‫ּו ְב ִע ְקבֹות ָהָר ָעב ֶׁשׂ ָּשַרר ְּב ֶאֶרץ ִיְׂשָר ֵאל‪ַ ,‬הִּמְׁשָּפ ָחה‬
‫ְמַׁש ְכ ֵנ ַע אֹותֹו ָלֶׁש ֶבת ִעּמֹו ּו ְל ַס ֵּי ַע לֹו ִּבְר ִע ַּית צֹאנֹו‪.‬‬
‫ְּב ַא ַחד ַה ָּי ִמים ִנ ְתַּגָּלה ֵא ָליו ה' (= ַהּ ֵׁשם) ַּב ְּס ֶנה‬        ‫ַהְּגדֹו ָלה‪ַ ,‬י ֲע ֹקב ּו ָב ָניו ‪ֵ -‬הם 'ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל' ‪ -‬יֹוְר ִדים‬

  ‫ְו ִהִּטיל ָע ָליו ְלהֹו ִציא ֶאת ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ִמִּמ ְצַר ִים‪.‬‬       ‫ְל ִמ ְצַר ִים‪ְ ,‬ו ַח ִּיים ָּבּה ַח ֵּיי ֵחרּות ְּב ֶאֶרץ ֹּגׁ ֶשן‪ֶ ,‬ח ֶבל‬

                                           ‫ִמֶּמְר ַּכז ַהַּמ ְמ ָל ָכה‪ְּ ,‬כ ֵדי‬ ‫ֶאֶרץ ָהָרחֹוק‬

                                           ‫ְל ִה ְתַּב ֵּדל ּו ְל ִהָּמ ַנע ִמְּל ַה ְכ ִעיס ֶאת ַהִּמ ְצִרים‪,‬‬

                                           ‫ָה ֱא ִליל ֶׁשָּל ֶהם ְּבדֹו ֶמה‬    ‫ֶׁש ַהּצֹאן ָה ָיה‬

                                                               ‫ַלָּפָרה ְּבהֹּדּו‪.‬‬

                                           ‫ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ִה ְתַרּבּו ַעד ְמ ֵהָרה‪ַ .‬הׁ ִּש ְלטֹון‬
                                           ‫ִמ ְת ַחֵּלף ְּב ִמ ְצַר ִים‪ַ .‬הֶּמ ֶלְך 'ַּפְר ֹעה' ֶה ָח ָדׁש‬
                                           ‫ֶנ ְחָׁשב ְל ֵאל‪ְ ,‬ורֹו ֶאה ָלִראׁשֹו ָנה ִּב ְב ֵני‬
                                           ‫ִיְׂשָר ֵאל " ַעם" ֶׁשל אֹו ְי ִבים ֶׁש ֵּיׁש ִל ְמ ֹנ ַע‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23