Page 13 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 13

‫חלק ראשון ‪ ‬הפתיחה ‪ ‬קידוש ‪3‬‬

‫ההבדלה – נועדה להבחין בין גוונים‬                     ‫במוצאי שבת מברך על הנר ומבדיל‪:‬‬
‫של הקדושה‪ ,‬או בין קודש לחול‬
                     ‫ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹל ֵהינּו ֶמ ֶלְך ָהע ֹו ָלם‪ּ ,‬ב ֹו ֵרא ְמא ֹו ֵרי ָה ֵאׁש‪.‬‬
        ‫(במוצאי שבת רגיל)‪.‬‬
                     ‫ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹל ֵהינּו ֶמ ֶלְך ָהע ֹו ָלם‪ַ ,‬הּ ַמ ְב ִּדיל ּ ֵבין‬
‫ּבֹו ֵרא ְמאֹו ֵרי ָה ֵאׁש – בשבת שובתים‬ ‫ֹק ֶדׁש ַל ֹחל‪ּ ,‬ו ֵבין א ֹור ַל ֹחׁ ֶשְך‪ּ ,‬ו ֵבין ִיְׂש ָר ֵאל ַלּג ֹו ִיים‬
‫ממלאכה (=יצירה)‪ ,‬ובמוצאי שבת‬       ‫[ ָל ַעִּמים]‪ּ ,‬ו ֵבין י ֹום ַהׁ ְּש ִבי ִעי ְלׁ ֵשׁ ֶשת ְי ֵמי ַהּ ַמ ֲעׂ ֶשה‪.‬‬
‫מבדילים על האש‪ ,‬מפני שהיא תחילת‬      ‫[אשכנזים ועדות המזרח מוסיפים‪ֵ ּ :‬בין ְק ֻדַּׁשת ׁ ַשּ ָבת‬
                     ‫ִל ְק ֻדַּׁשת י ֹום ט ֹוב ִה ְב ַּד ְלָּת‪ְ ,‬ו ֶאת י ֹום ַהׁ ְּש ִבי ִעי ִמֵּׁשׁ ֶשת‬
         ‫היצירה האנושית‪.‬‬     ‫ְי ֵמי ַהּ ַמ ֲעׂ ֶשה ִק ַּדְׁשָּת‪ִ ,‬ה ְב ַּד ְלָּת ְו ִק ַּדְׁשָּת ֶאת ַעְּמָך‬
                     ‫ִיְׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻדָּׁש ֶתָך‪ָּ ].‬ברּוְך ַאָּתה יי‪ַ ,‬הּ ַמ ְב ִּדיל ּ ֵבין ֹק ֶדׁש‬

                           ‫ְל ֹק ֶדׁש‪ .‬עד כאן למוצאי שבת‪.‬‬

‫ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱאֹל ֵהינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹו ָלם‪ֶׁ ,‬ש ֶה ֱח ָינּו ְו ִק ְּי ָמנּו ֶׁש ֶה ֱחָינּו – ברכה על כל מצוה שיש לה‬

‫זמן קבוע‪ .‬והיא ברכת הודאה לה' על‬     ‫ְו ִהִּגי ָענּו ַל ְּז ָמן ַה ֶּזה‪.‬‬
‫שזיכה אותנו להגיע לזמן הזה ולקיים‬

‫ומסיבים על צד שמאל ושותים את כל הכוס‪ .‬ואם שתה רוב כוס המחזיקה את המצוה המיוחדת לו‪.‬‬

 ‫כוס‬                   ‫שיעור רביעית ‪ -‬יצא‪.‬‬
‫ראשונה‬

                     ‫כל ישראל חברים‪ .‬מאת האמן מישל קישקה‪.‬‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18