Page 14 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 14

‫חלק ראשון ‪ ‬הפתיחה ‪ ‬הכנות לסעודה‬                     ‫‪4‬‬

     ‫הכנות לסעודה‬

‫רחץ כרפס‬             ‫נטילת ידיים‬                    ‫נטילה – הנטילה אינה לשם ניקיון‬
                                          ‫הידיים בלבד‪ ,‬שהרי הידיים צריכות‬
     ‫אחר ששתה כוס ראשונה‪ ,‬נוטל ידיו כמו לפני סעודה‪ :‬יש מי שמברכים‬       ‫להיות נקיות לפני הנטילה‪ .‬הנטילה‬
     ‫"על נטילת ידיים" לפני הנטילה (רמב"ם)‪ ,‬ויש מי שנוטלים ואינם‬        ‫באה לקדש ולטהר את האדם לפני‬
                                          ‫האכילה‪ ,‬כהכנה רוחנית המעניקה‬
                  ‫מברכים (שו"ע)‪.‬‬                  ‫לאכילה ערך ומטרה נשגבה‪ ,‬שאינה‬

     ‫ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹל ֵהינּו ֶמ ֶלְך ָהע ֹו ָלם‪ֲ ,‬אׁ ֶשר ִק ְּדׁ ָשנּו‬      ‫רק מעשה של הנאה בלבד‪.‬‬
         ‫ְּב ִמ ְצו ֹו ָתיו‪ְ ,‬ו ִצָּונּו ַעל ְנ ִטי ַלת ָי ָד ִים‪.‬‬

‫יחץ‬                ‫אכילת ירק‬                     ‫אכילת הירק – שינוי מהרגלי האכילה‬
                                          ‫המעורר סקרנות‪ .‬ועוד‪ ,‬נהגו לפתוח‬
     ‫מביאים את קערת הסדר‪ ,‬ובה גם ירק (לא חסה)‪ ,‬ויש מי שנוהגים ליטול‬      ‫סעודות חשובות ומפוארות בירק‬
     ‫כרפס (סלרי)‪ .‬מברך עליו‪ ,‬ומכוון לפטור בברכה זו את המרור (החסה)‬       ‫המשמש כמתאבן (מעורר תיאבון)‪,‬‬
                                          ‫אלא שבליל הסדר‪ ,‬במקום סעודה‬
                ‫הנאכל בסעודה (מ"ב)‪:‬‬                 ‫קוראים את ההגדה‪ ,‬מה שמתמיה את‬
                                          ‫המסובים‪ .‬לפיכך‪ ,‬כיום יש לעשות‬
     ‫ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹל ֵהינּו ֶמ ֶלְך ָהע ֹו ָלם‪ּ ,‬ב ֹו ֵרא ְפ ִרי‬    ‫עוד דברים לא רגילים המעוררים את‬
                                          ‫סקרנות המסובים והתעניינותם בייחודו‬
              ‫ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬
                                                      ‫של הלילה‪.‬‬
     ‫ומטבל את הירק במי מלח או חומץ ואוכל פחות מכזית (שו"ע)‪ ,‬ויש מי‬
         ‫שמטבל את הירק בחרוסת ואוכל ממנו כזית (רמב"ם)‪.‬‬           ‫חציית המצה – מסמלת את העני‬
                                          ‫שאינו יכול להשיג לחם שלם‪ .‬חציית‬
                 ‫חציית המצה‬                     ‫המצה בפתיחת סדר ההגדה מסמלת‬
                                          ‫את המצוקה שהיו בני ישראל שרויים‬
     ‫ראש המסובים לוקח אחת מן המצות שבקערה שלפניו (אם יש שלוש‬          ‫בה במצרים ואת חוסר האונים להינצל‬
     ‫מצות ‪ -‬לוקח את האמצעית‪ ,‬ואם יש שתי מצות ‪ -‬לוקח את העליונה)‪,‬‬        ‫מן השעבוד‪ ,‬לולי גאלנו ה' ממצרים‬
     ‫ובוצע אותה לשני חלקים‪ .‬את החלק הגדול שומר ל"אפיקומן"‪ ,‬ואת‬
                                                     ‫מבית עבדים‪.‬‬
       ‫החלק הקטן מחזיר למקומו בקערה (שו"ע)‪ .‬ויש נוהגים שחציית‬
             ‫המצה נעשית לפני ברכת המוציא (רמב"ם)‪.‬‬

       ‫לפני קריאת ההגדה מותר למי שרעב וצמא לטעום מיני מאכל‪,‬‬
       ‫כגון ביצה‪ ,‬פירות וקליות‪ ,‬מיצים וכדומה‪ ,‬ולא ירבה באכילה כדי‬
     ‫שיישאר רעב לקראת אכילת המצה‪ .‬לאחר תחילת ההגדה לא יפסיק‬
     ‫באכילה או בשתייה (פנה"ל)‪ ,‬אלא אם מדובר בקטן רעב וכדומה‪ .‬בכל‬
     ‫מקרה‪ ,‬אסור לו לשתות יין‪ ,‬שמא ישתכר ולא יוכל לקרוא את ההגדה‬

                    ‫(שו"ע)‪.‬‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19