Page 11 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 11

‫חלק ראשון ‪ ‬הפתיחה ‪ ‬קידוש ‪1‬‬

‫קידוש משמעו הבדלת דבר מה‬                     ‫קידוש‬                                 ‫קדש‬
‫ורוממותו‪ .‬הקידוש כאן מציין את‬
‫בחירת עם ישראל מכל העמים ואת‬                     ‫כוס ראשונה‬
‫הזמנים המקודשים‪ ,‬שנבחרו ורוממו‬        ‫מוזג כוס ראשונה‪ ,‬מגביהה מן השולחן לפחות טפח‪ ,‬ומקדש עליה כדי‬
                       ‫להוציא את המסובים ידי חובתם‪ .‬ואם הוא מוצאי שבת ‪ -‬מדליק נר‬
         ‫משאר ימות השנה‪.‬‬
                                 ‫להבדלה מאש שכבר דולקת‪.‬‬
‫יֹום ַהׁ ִּשׁ ִּשי וכו' – בפסוקים אלו‬
‫מתוארת יצירתה של השבת‪ ,‬שבה‬                        ‫כשהפסח חל בשבת מתחיל כאן‪:‬‬
‫נשלמה הבריאה‪ ,‬וייחודה משאר‬
‫ששת ימי השבוע (בראשית ב‪,‬א–ג)‪ .‬אמירת‬      ‫[י ֹום ַהׁ ִּשׁ ִּשי‪ַ ].‬ו ְי ֻכּלּו ַהָּׁש ַמ ִים ְו ָהָא ֶרץ ְו ָכל ְצ ָבָאם‪ַ .‬ו ְי ַכל‬
‫הפסוקים הללו במסגרת הקידוש יש‬         ‫ֱאֹל ִהים ַּבּי ֹום ַהׁ ְּש ִבי ִעי ְמ ַלא ְכּת ֹו ֲאׁ ֶשר ָעׂ ָשה‪ַ ,‬וִּיְׁשּ ֹבת‬
‫בה הצהרה שהקדוש ברוך הוא ברא‬         ‫ַּבּי ֹום ַהׁ ְּש ִבי ִעי ִמּ ָכל ְמ ַלא ְכּת ֹו ֲאׁ ֶשר ָעׂ ָשה‪ַ ,‬ו ְי ָב ֵֶרְך‬
‫את העולם‪ַ .‬ו ְי ֻכּלּו – נשלמה בריאתם‪.‬‬    ‫ֱאֹל ִהים ֶאת י ֹום ַהׁ ְּש ִבי ִעי ַו ְי ַקֵּדׁש ֹאת ֹו‪ִּ ,‬כי ב ֹו ׁ ָש ַבת‬
‫ְו ָכל ְצ ָב ָאם – כל הברואים שבהם‪ַּ .‬בּיֹום‬ ‫ִמּ ָכל ְמ ַלא ְכּת ֹו ֲאׁ ֶשר ָּב ָרא ֱאֹל ִהים ַל ֲעׂש ֹות‪ .‬עד כאן‬
‫ַהׁ ְּש ִבי ִעי – שאף הוא בכלל הבריאה‪.‬‬
‫ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹל ִהים ַל ֲעׂשֹות – בהרחבה‪:‬‬              ‫לשבת‪.‬‬
‫שברא אלוהים והשאיר לאדם "לעשות"‬
                       ‫עדות המזרח מוסיפים‪ֵ :‬אּ ֶלה מ ֹו ֲע ֵדי יי ִמ ְק ָר ֵאי ֹק ֶדׁש ֲאׁ ֶשר‬
   ‫מכאן ואילך ולעצב את העולם‪.‬‬       ‫ִּת ְק ְראּו ֹא ָתם ְּבמ ֹו ֲע ָדם‪ַ .‬ו ְי ַדּ ֵבר ֹמׁ ֶשה ֶאת ֹמ ֲע ֵדי יי ֶאל‬

‫ַס ְב ֵרי ָמ ָר ַנן = 'בידיעתכם חכמים'‪,‬‬            ‫ְּב ֵני ִיְׂש ָר ֵאל‪.‬‬
‫כלומר ברשותכם‪ .‬פנייה אל הנוכחים‬
‫בבקשת רשות לקדש ולכוון דעתם‬            ‫המקדש אומר‪ַ :‬ס ְב ֵרי ָמ ָר ַנן והמסובים עונים‪ְ :‬ל ַח ִּיים‬
‫לברכה‪ .‬והמענה 'לחיים' משמעו‪ :‬תהא‬
‫הכוס הזאת לחיים‪ּ .‬בֹוֵרא ְפִרי ַהֶּג ֶפן –‬  ‫ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱאֹל ֵהינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹו ָלם‪ּ ,‬בֹוֵרא ְפִרי ַהֶּג ֶפן‪.‬‬
‫קידוש השבת והחג על היין מבטא את‬
‫השמחה השלמה‪ ,‬שמחת הגוף ושמחת‬

               ‫הנפש‪.‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16