Page 10 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 10

‫‪ ‬לקראת ההגדה ‪‬‬                                                         ‫ו‬

‫ארבע כוסות‪ ,‬ויש מי ששותים כוס חמישית‪.‬‬    ‫מידת כזית שנמדדים בה שיעורי האכילה בליל‬                                      ‫כזית ארבע כוסות‬
‫מותר למזוג מים ליין כדי להמעיט מחריפותו‪.‬‬   ‫הסדר (מצה‪ ,‬מרור‪ ,‬קרבן פסח וכדומה) היא‬
‫וחייב האדם לשתות רוב רביעית (רביעית היא‬   ‫כנפח זית של ימינו (רמב"ם)‪ ,‬ויש אומרים שהיא‬
‫כ‪ 86-75-‬סמ"ק‪ .‬בכוס חד פעמית יש כ‪200-‬‬     ‫שיעור גדול יותר‪ ,‬כ‪ 25-‬סמ"ק (ראה פנה"ל ברכות י‪,‬ה)‪.‬‬
‫סמ"ק)‪ .‬יש הנוהגים לשטוף את הכוסות בין כוס‬  ‫כוסות היין‪ ,‬המסמלות את החירות השלמה‪,‬‬
                       ‫נשתות בהסיבה‪ ,‬בהטיית הגוף כדרכם של בני‬
          ‫לכוס‪.‬‬           ‫חורין‪ .‬פעם היה אדם נוטה ונשען מעט על צדו‬
‫קריאת ההגדה צריכה להיות נינוחה‪ ,‬ופעמים יש‬  ‫השמאלי‪ ,‬כעין שכיבה‪ ,‬ויד ימינו פנויה לאחוז‬
‫להתיר למסובים לטעום משהו לפני קריאתה כדי‬   ‫במאכל ובמשתה; וכיום‪ ,‬ימשוך עצמו מעט‬
‫להשתחרר מתחושת הרעב הגורמת למסובים‬      ‫למרכז הכיסא‪ ,‬ויטה שמאלה‪ .‬חייב אדם לשתות‬

  ‫להאיץ את מהלך הסדר וקריאת ההגדה‪.‬‬

               ‫מבנה ההגדה‬

‫ההגדה מותאמת לסדר הכוסות‪ :‬קידוש (כוס שמוזגים כוס חמישית באמירת הלל הגדול)‪.‬‬

‫הסימנים הנפוצים לסדר הם‪:‬‬           ‫ראשונה)‪ ,‬סיפור ההגדה ‪ -‬החלק הגדול של‬

‫הסדר (כוס שנייה)‪ ,‬הסעודה וברכת המזון (כוס ַק ֵּדׁש ּוְר ַחץ‪ַּ ,‬כְרַּפס ַי ַחץ ‪ַ /‬מִּגיד ַר ְח ָצה‪ ,‬מֹו ִציא ַמָּצה‪/‬‬

‫שלישית) וסוף ההלל (כוס רביעית‪ .‬ויש מי ָמרֹור ּכֹוֵרְך‪ֻׁ ,‬ש ְל ָחן עֹוֵרְך ‪ָ /‬צפּון ָּבֵרְך‪ַ ,‬הֵּלל ִנְר ָצה‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫‪43‬‬                      ‫‪2‬‬           ‫‪1‬‬

‫ההודאה‬     ‫הסעודה‬            ‫ההגדה‬     ‫הקידוש‬

‫ברכת ‪...‬הלל הלל שירים‬ ‫דיינו פסח מצה הלל‪...‬‬ ‫קידוש הכנות השאלות תשובה ‪ 1‬תשובה ‪ 2‬דרשת פרשת הביכורים‬
    ‫המזון הגדול‬       ‫ומרור‬                                    ‫לסעודה‬

‫נרצה‬
 ‫נשמת כל חי‬

         ‫הלל‬
          ‫שפוך חמתך‬

            ‫ברך‬
             ‫צפון‬
               ‫שולחן עורך‬
                ‫כורך‬
                 ‫מרור‬
                   ‫מצה‬
                    ‫מוציא‬
                      ‫רחצה‬
                                ‫דיינו‬
                                   ‫עשר המכות‬
                                                  ‫והיא שעמדה‬
                                                       ‫ארבעת הבנים‬
                                                            ‫עבדים היינו‬
                                                              ‫מה נשתנה‬
                                                                   ‫מגיד‬
                                                                     ‫יחץ‬
                                                                       ‫כרפס‬
                                                                        ‫רחץ‬
                                                                             ‫קדש‬
    ‫סיפור‬     ‫סיפור‬            ‫סיפור‬
    ‫העתיד‬     ‫ההווה‬            ‫העבר‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15