Page 14 - טהרה תודעה וחברה - מושגי טומאה וטהרה במשנת הרמב"ם
P. 14

‫‪268‬‬       ‫יב ׀ טהרה תודעה וחברה‪ :‬תפיסת והטהרה במשנת הרמב"ם‬

  ‫‪268‬‬        ‫מקורות טומאה מן התורה לבעלי חיים מתי ם‬
  ‫‪269‬‬
  ‫‪271‬‬             ‫זו טריפה וטהורה וזו נבילה ומטמא ת‬
  ‫‪272‬‬                 ‫טומאת העוף הטהור והידעוני ‬
                           ‫שמונת השרצים ‬
‫‪273‬‬                       ‫החטאות המטמאו ת‬

  ‫‪273‬‬             ‫חידת הרמב"ם בתהליך ההיטהרו ת‬
  ‫‪273‬‬
                               ‫החיד ה‬
‫‪275‬‬                     ‫ניסיון לפתור את החידה ‬

‫‪277‬‬                    ‫טומאות המוות‪ :‬סיכו ם‬

‫‪278‬‬       ‫פרק ‪ :9‬טומאות המיניּות – יחס שגוי למיניו ת‬

  ‫‪279‬‬                     ‫קבוצת הטומאות ‬

‫‪280‬‬            ‫הטומאה המינית אינה חלק מטומאת המוות ‬

  ‫‪280‬‬                    ‫פשר חידת המיניו ת‬
  ‫‪282‬‬
  ‫‪283‬‬                         ‫סתרי עריו ת‬
                   ‫מהות האדם וסיפור אדם וחווה ‬
‫‪286‬‬
                     ‫ניתוב התשוקה אל החוכמה ‬
  ‫‪286‬‬
  ‫‪287‬‬                       ‫טומאת הזנות ‬
  ‫‪289‬‬
                          ‫המיניות והמינו ת‬
‫‪290‬‬                 ‫טומאת החטאים המיניים במקרא ‬
                  ‫הזנות הפולחנית במשנת הרמב"ם ‬
  ‫‪290‬‬
  ‫‪292‬‬ ‫היחס למיניות במשנת הרמב"ם – עיון במתח המשתקף בכתבי ו‬
  ‫‪292‬‬
  ‫‪293‬‬         ‫במשנה תורה – להמון העם ולתלמידי החכמי ם‬
  ‫‪295‬‬        ‫במורה הנבוכים – חוש המישוש הוא בגדר חרפה ‬
  ‫‪296‬‬
  ‫‪298‬‬               ‫האזכור הראשון‪ :‬מתנאי הנבוא ה‬
            ‫האזכור השני‪ :‬בחינת נביא השקר וזוהמת הנחש ‬
‫‪301‬‬          ‫האזכור השלישי‪ :‬דחפי החומר הבאים לידי זנות ‬

  ‫‪302‬‬              ‫האזכור הרביעי‪ :‬דרישות הקדושה ‬
  ‫‪303‬‬           ‫פשר המתח – הלהט הנבואי והסכנה שבו ‬
  ‫‪305‬‬
                        ‫הקדושה והטהרה ‬
‫‪307‬‬
                          ‫הקדושה המיני ת‬
  ‫‪307‬‬    ‫הנזיר והכוהן כדמויות הטהרה המרוחקות מן היין והזנו ת‬
  ‫‪311‬‬
  ‫‪311‬‬                    ‫מרחבים נטולי מיניות ‬

               ‫מקורות הטומאה ובחינתם ההלכתית ‬

                 ‫טומאת היולדת והייחוד בימי הטוה ר‬
        ‫טומאת המחזור הטבעי (הנידה) והחריגה ממנו (הזבה) ‬

                         ‫טומאה שכבת זרע ‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19