Page 13 - טהרה תודעה וחברה - מושגי טומאה וטהרה במשנת הרמב"ם
P. 13

‫תוכן עניינים מפורט לפרקי הספר ׀ יא‬

  ‫‪227‬‬ ‫שלוש תפיסות אליליות ופולחניות ברקע טומאת המקדש ‬
  ‫‪229‬‬             ‫שלוש תפיסות לטומאת החטאים ‬
  ‫‪232‬‬               ‫שלושת תחומי הסוד ופשרם ‬
  ‫‪232‬‬                  ‫שלושת איסורי הנזי ר‬

‫‪232‬‬            ‫סיכום חשוב לקראת הפרקים הבאי ם‬

‫‪235‬‬        ‫פרק ‪ :8‬טומאות המוות – יחס שגוי למוות ‬

‫‪236‬‬                       ‫קבוצת הטומאות ‬
‫‪238‬‬              ‫פשר חידת המוות בתפיסת הרמב" ם‬

  ‫‪238‬‬                       ‫מעשה מרכב ה‬
  ‫‪239‬‬             ‫קרבת ה' בחיים‪ :‬לא המתים יהללו י ה‬
  ‫‪240‬‬         ‫המוות אינו מאיים על טוב ה'‪ :‬טבעיות המוו ת‬
  ‫‪241‬‬
                   ‫ההתמודדות החברתית‪-‬מדיני ת‬
‫‪242‬‬
         ‫שכיחות טומאת המת – עיון בהסברו של הרמב" ם‬
  ‫‪242‬‬
  ‫‪243‬‬             ‫התמיהה בדברי הרמב"ם והפשר ל ה‬
  ‫‪245‬‬    ‫השכיחות גבוהה עקב ההתמודדות החברתית עם המוו ת‬
  ‫‪246‬‬
  ‫‪247‬‬             ‫ההסבר למשך טומאת הזיבות בנידה ‬
  ‫‪248‬‬           ‫תמיהות נוספות בדברי הרמב"ם על הכלל ‬

‫‪250‬‬                  ‫סתירה פנימית – שמא טעות ?‬
     ‫פתרון הסתירה‪ :‬הבחנה בין כפרה לטהרה והריחוק מן המקד ש‬
  ‫‪252‬‬
  ‫‪254‬‬             ‫פולחן עבודה זרה – קשר עם המ ת‬
  ‫‪255‬‬
           ‫המעביר בנו למולך – הגנת שווא ממות הילדים ‬
‫‪256‬‬                        ‫שואל אוב וידעונ י‬
                         ‫הדורש אל המתים ‬
  ‫‪256‬‬
  ‫‪258‬‬       ‫תפיסת החיים ותפיסת המוות במשנת הרמב" ם‬
  ‫‪260‬‬
  ‫‪262‬‬                    ‫המת המבקש את המ ת‬
                             ‫עונש כר ת‬
‫‪263‬‬
                           ‫תחיית המתי ם‬
  ‫‪264‬‬                      ‫היחס אל הקברי ם‬
  ‫‪264‬‬
             ‫הטומאה והטהרה כריפוי מתפיסות רעות ‬
‫‪266‬‬
            ‫ריחוק ממעשי עבודה זרה ומתפיסתם השקרית ‬
  ‫‪266‬‬                          ‫ריפוי נגד ‬
  ‫‪267‬‬
  ‫‪267‬‬              ‫מקורות טומאה מתקנת חכמים ‬

                         ‫טומאת עבודה זרה ‬
                        ‫הגויים כטמאי מתים ‬
                      ‫ארץ העמים ויישוב גויי ם‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18