Page 11 - טהרה תודעה וחברה - מושגי טומאה וטהרה במשנת הרמב"ם
P. 11

‫תוכן עניינים מפורט לפרקי הספר ׀ ט‬

  ‫‪108‬‬                  ‫האומנם הטהרה היא קלה? ‬
  ‫‪112‬‬                        ‫תורה אלוהית ‬

‫‪113‬‬               ‫שלושת הטעמים של תורת הטהר ה‬

  ‫‪113‬‬                    ‫א‪ .‬הכנה לרוח הקודש ‬
  ‫‪113‬‬                     ‫ב‪ .‬הרחקה חברתית ‬
  ‫‪114‬‬
                   ‫ג‪ .‬תחושת נשגבות כלפי הקודש ‬
‫‪115‬‬
             ‫ניתוח הטעם הראשון‪ :‬הכנה לרוח הקוד ש‬
  ‫‪115‬‬
  ‫‪117‬‬                     ‫הסולם לרוח הקוד ש‬
  ‫‪118‬‬ ‫הטהרה אינה תנאי מקדים לנבואה והטומאה אינה מונעת את הנבואה ‬
  ‫‪119‬‬
  ‫‪121‬‬                         ‫דברי הפלג ה‬
  ‫‪124‬‬                   ‫סולם להידמות לשכינה ‬
                      ‫מושגי הקדושה והשכינה ‬
‫‪127‬‬              ‫הטהרה כתיקון נפשי של הסחת הדעת ‬

  ‫‪127‬‬          ‫ניתוח הטעם השני‪ :‬ההרחקה החברתי ת‬
  ‫‪131‬‬
  ‫‪132‬‬                          ‫הפרושים ‬
  ‫‪136‬‬                   ‫בין ִחברות לבין פרישות ‬
  ‫‪141‬‬                   ‫האדם הוא מדיני בטבע ו‬
  ‫‪143‬‬       ‫השלימות האנושית – שלימות ההנהגה ה"חברית "‬

‫‪147‬‬                            ‫החברים ‬
             ‫כל ישראל חברים – הטהרה במפגש החברת י‬
  ‫‪148‬‬
  ‫‪150‬‬ ‫ניתוח הטעם השלישי‪ :‬יצירת תחושת נשגבות כלפי המקד ש‬
  ‫‪153‬‬
                   ‫המקדש כמקום חברתי‪-‬חווייתי ‬
‫‪156‬‬                ‫המקדש אינו מרכז הנבואה והעיון ‬
                 ‫מקור הפרדוקסליות בטהרה למקדש ‬
  ‫‪156‬‬
  ‫‪158‬‬                ‫תמיהה על מיקום הטעמי ם‬

                  ‫תמיהה דומה בין פרישות ל ִחברות ‬
                      ‫הטהרה להמון ולחכמי ם‬

‫‪159‬‬   ‫פרק ‪ :5‬תפקידי דמויות המופת הנושאות את הטהרה ‬

‫‪160‬‬                 ‫חשיבותן של דמויות המופת ‬
‫‪160‬‬                       ‫טהרת הכוהנים ‬

  ‫‪161‬‬              ‫הטהרה – זמינות לשירות במקד ש‬
  ‫‪163‬‬               ‫חלות הטהרה בזמן שאין מקד ש‬
  ‫‪164‬‬
          ‫טהרת הכוהנים אף כשאינם רשאים לעבוד במקדש ‬
‫‪166‬‬
                          ‫טהרת הנזי ר‬
  ‫‪166‬‬
  ‫‪169‬‬                  ‫מעמדו הכפול של הנזיר ‬
                    ‫יחס הרמב"ם לטהרת הנזיר ‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16