Page 12 - טהרה תודעה וחברה - מושגי טומאה וטהרה במשנת הרמב"ם
P. 12

‫י ׀ טהרה תודעה וחברה‪ :‬תפיסת והטהרה במשנת הרמב"ם‬

‫‪173‬‬   ‫פרק ‪ :6‬חשיבות פרטי המצוות ותקפותן בזמן ‬

‫‪173‬‬          ‫המבוכה בטעמיהם של פרטי המצוו ת‬

  ‫‪173‬‬   ‫עמדת פתיחה‪ :‬למצוות יש טעם אך לא לפרטיהן ‬
  ‫‪176‬‬      ‫עמדה חותמת‪ :‬גם לפרטי המצוות יש טעם ‬
  ‫‪179‬‬             ‫עיון נוסף בעמדת הפתיחה ‬
  ‫‪183‬‬
     ‫תהליך הטעמת המצוות – קריאה ְמלָווה ַּבמפנה בפר ק‬
‫‪187‬‬
              ‫המבוכה בתקפותן של המצוות ‬
  ‫‪187‬‬
  ‫‪187‬‬                ‫טעם היסטורי לטהרה ‬
  ‫‪188‬‬          ‫טעם היסטורי לקורבנות מצד אחד ‬
  ‫‪189‬‬
  ‫‪194‬‬              ‫נצחיותה של תורת משה ‬
  ‫‪196‬‬             ‫"לעולם ולעולמי עולמים" ‬
  ‫‪198‬‬       ‫עצים ואבנים עפר ואפר – מצוות מתות ?‬
  ‫‪201‬‬            ‫אפשרות לשינוי זמני במצוו ת‬
  ‫‪203‬‬           ‫ירדה תורה לסוף מחשבת האדם ‬
                ‫ההנהגה החברתית שבמקדש ‬
‫‪203‬‬
                          ‫סיכום ‬
  ‫‪203‬‬
  ‫‪205‬‬     ‫יחסו האישי של הרמב"ם למקדש ולטהרה ‬
  ‫‪206‬‬
                     ‫העלייה להר הבי ת‬
                     ‫שובה של הטהרה ‬
                 ‫טבילת הקבע של הרמב"ם ‬

‫חלק שלישי‪ :‬מקורות הטומאה – תופעות מּועדות לתפיסות שגויות‬

‫פרק ‪ :7‬יסוד התופעות המעוררות תפיסות אמוניות שגויו ת ‪209‬‬

‫‪210‬‬                ‫שיטתיות הטומאה והטהרה ‬

  ‫‪211‬‬                    ‫בחינת השיטתיות ‬

‫‪212‬‬            ‫משנת ריה"ל‪ :‬המוות כיסוד הטומאה ‬

  ‫‪212‬‬             ‫הטהרה נועדה להרחיק מן המוות ‬
  ‫‪213‬‬              ‫קשיים הלכתיים בשיטת ריה" ל‬

‫‪215‬‬      ‫משנת הרמב"ם‪ :‬יסוד הטומאה – תפיסות שגויות ‬

  ‫‪215‬‬              ‫לא המוות מטמא אלא המחשב ה‬
  ‫‪217‬‬                ‫מקורות הטומאה הנבחרים ‬
  ‫‪219‬‬
  ‫‪220‬‬          ‫המקדש נוגע רק ביחסי בין אדם למקום ‬
  ‫‪222‬‬ ‫המחשבה המטמאת שניתן להתקרב אל ה' באמצעות המוות ‬

‫‪223‬‬                    ‫המושג "קרבת אלוהים "‬

  ‫‪223‬‬                ‫שלוש קבוצות הטומאות ‬
  ‫‪225‬‬
                       ‫סיווג אבות הטומאה ‬
             ‫שלושה מתחמים גיאוגרפיים של קדושה ‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17