Page 17 - טהרה תודעה וחברה - מושגי טומאה וטהרה במשנת הרמב"ם
P. 17

‫טו‬

        ‫תקציר‬

          ‫החידה והרקע לה‬

‫חוקי הטומאה והטהרה היהודיים‪ ,‬התופסים חלק גדול בהלכה היהודית‪,‬‬
‫מורכבים ואפופי מסתורין‪ .‬עד היום לא נעשתה כראוי מלאכה של עיצוב‬
‫תפיסה הגותית מקיפה בדבר יסודות הלכות טומאה וטהרה במשנת הרמב"ם‪,‬‬
‫בגלל מורכבות העניינים ההלכתיים ומיעוט הכרתם‪ .‬מיעוט המחקרים בענייני‬
‫טומאה וטהרה בכלל ובמשנת הרמב"ם בפרט‪ ,‬ניכר לעין‪ ,‬וחשיבות החקירה‬
‫בהם מתבקשת בשל היקפם העצום של הדינים ההלכתיים‪ .‬הספר שלפנינו‬
‫הוא פרי מחקר הבא לענות מתוך עיון מחודש‪ ,‬מקיף ומעמיק‪ ,‬המבוסס על‬
‫ההלכות של הרמב"ם ועל משנתו‪ ,‬על השאלה היסודית בהשראת תפיסת‬

               ‫הרמב"ם‪ְ :‬למה נועדו חוקי הטומאה והטהרה?‬
‫הספר חוקר את המשתקף בעניין זה בכל מרחבי חיבוריו של הרמב"ם‪.‬‬
‫הביצוע המפליא והמהפכני של הרמב"ם בסידורן של כל הלכות הטומאה‬
‫והטהרה במבנה אדריכלי מרשים‪ ,‬אף על פי שכבר לא נהגו הלכה למעשה‬
‫בימיו‪ ,‬עם היגדיו ההגותיים המעטים יחסית – מאפשרים לנו לפענח את‬

  ‫החוקיות שבהלכות הללו מבעד למורכבותן והחידתיות המאפיינת אותן‪.‬‬

          ‫שני צעדים לקראת הפתרון‪ :‬אפיון ותפקיד‬

‫התשובה לשאלת היסוד – לְמה נועדו חוקי הטומאה והטהרה? – נעשית‬
‫בשלושה צעדים מבוססים‪ ,‬שהם שלושת חלקי הספר שלפנינו‪ .‬שני הצעדים‬
‫הראשונים מכוננים יסודות של הרמב"ם שעליהם אפשר לבנות את הצעד‬
‫השלישי שהוא השראה העולה מתפיסת הרמב"ם מתוך הסקת מסקנות‬

          ‫מאופיים ההלכתי וההגותי של דיני הטומאה והטהרה‪.‬‬
‫בצעד הראשון אבסס את מאפייניהם של חוקי הטומאה והטהרה‪ ,‬ואראה‬
‫כי הטומאה והטהרה הם מצבים הכרתיים (נומינליסטיים) ולא מוחשיים‬
‫(ריאליסטיים)‪ ,‬ובלשונו של הרמב"ם "עניינים דמיוניים"‪ .‬טומאה אינה‬
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22