Page 13 - השמיטה לאור המקורות - הלכות שמיטה ויובל
P. 13

‫‪11‬‬

                                                 ‫בס”ד‬

‫ָּבֲרכ ּו ה’ ַמ ְל ָא ָכיו ִּג ּבֵֹרי ֹכ ַח עֹ ֵ ׂשי ְד ָבר ֹו ִל ׁ ְשמֹ ַע ְּבק ֹול ְ ּד ָבר ֹו‬

‫תהילים ק”ג‪ ,‬כ’‬

              ‫דבר העורכים‬

                                          ‫תלמידים יקרים!‬

‫על הפסוק מספר תהילים המעטר את ראש עמוד זה‪ ,‬נאמרו שני מאמרי חז”ל המתייחסים לשתי קבוצות שונות‪.‬‬
         ‫המאמר האחד מתייחס לבני ישראל ב”מעמד הר סיני”‪ ,‬כאשר הקדימו “נעשה” ל “נשמע”‪:‬‬
                         ‫“‪ַ ...‬ו ֹּיא ְמר ּו ּ ֹכל ֲא ׁ ֶשר‪ּ ִ -‬ד ֶּבר ה’ ַנ ֲע ֶ ׂשה ְו ִנ ׁ ְש ָמע” שמות כ”ד‪ ,‬ז’‬

        ‫מי הם גיבורי הכוח עליהם מדבר משורר תהילים? אלו בני ישראל המקדימים נעשה לנשמע‪.‬‬
‫המאמר השני מתייחס לאלו המקפידים על שמירת מצוות השמיטה אחת לשבע שנים ומיהם אלו גיבורי הכוח‬

                          ‫עליהם מדבר משורר תהילים? אלו שומרי השמיטה‪.‬‬
‫לכולנו זכורים דברי רש”י בפתיחת פרשת בהר על דברי התורה המצווה על שמירת השמיטה ומסמיכה אותם‬

                ‫לדברי ה’ אל משה בהר סיני‪ ,‬שואל רש”י‪ :‬מה עניין שמיטה אצל הר סיני?‬
‫הנה חכמינו זיכרונם לברכה חיברו באמצעות דברי דוד המלך בתהילים את שתי הקבוצות והעניקה להם את‬

                  ‫התואר המרומם של גיבורי כוח עושי דברו לפני לשמוע בקול דברו‪.‬‬
‫גם שומרי השמיטה הם גיבורים ובעלי דרגה גבוהה בדיוק כמו בני ישראל במעמד הר סיני‪ ,‬גם הם מאמינים‬

           ‫ובוטחים בבורא יתברך שמו וסומכים על הבטחתו להצמחת היבול ולברכתו המיוחדת‪:‬‬
                           ‫“ ְו ָע ָ ׂשת ֶאת ַה ְּתב ּו ָאה ִל ׁ ְשלֹ ׁש ַה ּׁ ָש ִנים” ויקרא כ”ה‪ ,‬כ”א‬

                ‫החקלאי הגיבור מאמין ועושה – עושי דברו מפני שהוא שומע בקול דברו‪.‬‬

‫גם אנו שאיננו חקלאים נוכל ללמוד מתוך הספר הנמצא לפנינו על הלכותיה וטעמיה של מצוות השמיטה‪,‬‬
                           ‫ובעיקר במה היא נוגעת לכל אחד ואחת מאיתנו‪.‬‬

‫השתדלנו בע”ה לבאר ולהמחיש עניינים אלו בדרך קלה ומאירת עיניים על מנת להקל על הלומדים ולקרב את‬
                            ‫ליבם להיות שותפים ל”גיבורי כוח עושי דברו”‪.‬‬

                                         ‫ולניגשים לחידון!‬
‫אמרו חז”ל‪“ :‬ושיננתם לבניך” – שיהיו דברי תורה משוננים ומחודדים בפיך‪ .‬הלימוד לקראת החידון יוסיף ידע‬

          ‫לשנים רבות ויתרום להרחבת ולהעמקת דברי התורה שיהיו משוננים ומחודדים בפיכם‪.‬‬

‫עלו והצליחו‬
‫צבי שינובר ואברהם פרנס‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18