Page 3 - רמבם ערוך - נזקים
P. 3

‫ִה ְז ַה ְר ִּתי ָך ֶׁש ּלֹא"‪..ִּ .‬ת ּוְ ְתכַ ָרב ּ ֵׁרשלִה ְז ַה ְר ִּתי ָך ֶׁש ּלֹא "ִּ‪.‬ת‪ּ .ְ .‬תו ַ ְרכ ֵָּׁבשרל ִה ְז ַה ְר ִּתי ָך ֶׁש ּלֹא ִּת ְת ַר ּ ֵׁשל‬

            ‫ֶׁשר ֵּת ַדע ֶאת ָּכל ַהַע ִחד ּב ּו ֲאר ֶׁ‪,‬שר ֵּת ַדע ֶאת ָּכל ַה ִַחע ּבד ּורֲא‪ֶׁ ,‬שר ֵּת ַדע ֶאת ָּכל ַה ִח ּב ּור‪,‬‬

            ‫ְו ִי ְה ֶיה ה ּוא ִס ְפ ְר ָך‪,‬‬                                                         ‫ְו ִי ְה ֶיה ה ּוא ִס ְפ ְר ָך‪,‬‬ ‫ְו ִי ְה ֶיה ה ּוא ִס ְפ ְר ָך‪,‬‬

            ‫ְו ִת ְל ְמ ֵדה ּו ְּב ָכל ָמקֹום‪ְ ,‬ו ִת ְל ְמ ֵדה ּו ְּב ָכל ָמקֹום‪ְ ,‬ו ִת ְל ְמ ֵדה ּו ְּב ָכל ָמקֹום‪,‬‬

            ‫ַּת ִּׂשיג ֶאת ָּכל ּתֹו ַ ְּעכ ְ ֵלד ּיתֹו ֶׁ‪.‬ש‪ַ.ּ .‬ת" ִּׂשיג ֶאת ָּכל ּתֹו ַע ְּלכ ֵּדתֹיו‪.ֶׁ ..‬ש ּ"ַת ִּׂשיג ֶאת ָּכל ּתֹו ַע ְל ּתֹו‪"...‬‬

            ‫איגרת הרמב"ם לתלמידומהתאוהךובאיגרת הרמב"ם לתלמידו המאתהווךבאיגרת הרמב"ם לתלמידו האהוב‬
            ‫ם‪ ,‬מהדורת קאפ)ח‪,‬אגערומ'תקהלרהמ‪-‬בק"לום‪ (,‬מהדורת קאפח‪),‬אעגמר'ותקלההר‪-‬מקבלו"(ם‪ ,‬מהדורת קאפח‪ ,‬עמ' קלה‪-‬קלו(‬

            ‫ִה ְז ַה ְר ִּתי ָך ֶׁש ּלֹא"‪..ִּ .‬ת ּוְ ְתכַ ָרב ּ ֵׁרשלִה ְז ַה ְר ִּתי ָך ֶׁש ּלֹא "ִּ‪.‬ת‪ּ .ְ .‬תו ַ ְרכ ֵָּׁבשרל ִה ְז ַה ְר ִּתי ָך ֶׁש ּלֹא ִּת ְת ַר ּ ֵׁשל‬

            ‫ֶׁשר ֵּת ַדע ֶאת ָּכל ַהַע ִחד ּב ּו ֲאר ֶׁ‪,‬שר ֵּת ַדע ֶאת ָּכל ַה ִַחע ּבד ּורֲא‪ֶׁ ,‬שר ֵּת ַדע ֶאת ָּכל ַה ִח ּב ּור‪,‬‬

            ‫ְו ִי ְה ֶיה ה ּוא ִס ְפ ְר ָך‪,‬‬                                                         ‫ְו ִי ְה ֶיה ה ּוא ִס ְפ ְר ָך‪,‬‬ ‫ְו ִי ְה ֶיה ה ּוא ִס ְפ ְר ָך‪,‬‬

            ‫ְו ִת ְל ְמ ֵדה ּו ְּב ָכל ָמקֹום‪ְ ,‬ו ִת ְל ְמ ֵדה ּו ְּב ָכל ָמקֹום‪ְ ,‬ו ִת ְל ְמ ֵדה ּו ְּב ָכל ָמקֹום‪,‬‬

            ‫ַּת ִּׂשיג ֶאת ָּכל ּתֹו ַ ְּעכ ְ ֵלד ּיתֹו ֶׁ‪.‬ש‪ַ.ּ .‬ת" ִּׂשיג ֶאת ָּכל ּתֹו ַע ְּלכ ֵּדתֹיו‪.ֶׁ ..‬ש ּ"ַת ִּׂשיג ֶאת ָּכל ּתֹו ַע ְל ּתֹו‪"...‬‬

            ‫איגרת הרמב"ם לתלמידומהתאוהךובאיגרת הרמב"ם לתלמידו המאתהווךבאיגרת הרמב"ם לתלמידו האהוב‬

            ‫ם‪ ,‬מהדורת קאפ)ח‪,‬אגערומ'תקהלרהמ‪-‬בק"לום‪ (,‬מהדורת קאפח‪),‬אעגמר'ותקלההר‪-‬מקבלו"(ם‪ ,‬מהדורת קאפח‪ ,‬עמ' קלה‪-‬קלו("‪ּ ...‬ו ְכ ָבר ִה ְז ַה ְר ִּתי ָך‬
‫ַה ִנּ ְכ ָנס ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹ ֵ ַמה ִרנּ ְ‪:‬כ ָנס ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹ ֵמ ַרה ִ‪:‬נּ ְכ ָנס ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹ ֵמר‪:‬‬

‫צוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶני‪ ‬יי ֱא‪ְ ‬יַהִהי‪,‬י ָ ֶרשׁצ‪‬וֹןא ִֶמא ְָלּכּ ָ ֵפ ֶשׁניל‪ִ ‬בּ ְייד ַ ֱבאר‪ְ ֲַ ‬היָי ִל‪,‬הָכי ֶ ָהשׁר‪,‬צ ֶוֹאשׁן ֶ‪‬אִ ָאמכּ ְלֵּ ָשֹׁאפ ֶַלנמירִבּ‪ַ ְ ‬דעי ַיבל ֱר ָאטֲ‪ֵ‬ה ַמָהליאָכ‪,‬ה–ֶ‪,‬שׁ ָט‪ֶ‬שׁאה‪‬וֹ ֶרא‪ָ,‬כְּ ֹאוֵ ַשׁעמללר ִ ַָבּ ְעטדל ַהבַוֹ ָהרטִרּנֵ ְֲמהכ– ָָאנל ָכס–הְ‪ָ,‬לט ֵבֶהשׁיוֹ‪‬רת‪,‬א ְַוה ַֹאִּע ַממְלדרָָטרַעׁהלשוֹרָטאֵֹ–ומ ֵאמר–‪ָ :‬טהוֹר‪ְ ,‬ו ַעל ָטהוֹר –ֶׁש ּלֹא ִּת ְת ַר ּ ֵׁשל‬
‫; ַעל ֻמ ָתּר – ָאסוּ ָרט‪ְ ֵ ,‬מו ַאע;ל ַ ָעאלסוֻּמר ָתּר– ֻ–מ ָתָּאר‪.‬סוְּורַ‪ָ,‬אט ְלֵומַ ֶעאלָ;כּ ֵָ ַאשׁעסלוּ ִ ֻרבּ ְמ ָדתַּ–בר ֻרמ ָ–ֲתּה ָרלא‪ָ .‬כ ְסווּהַ‪,‬אר‪ְ ,‬לו ְִיו ֶ ְַאעשָׂ ְכּלמ ֵשָׁחאלוּס ִוּבּ ְריד ַ ֲב–חרֵבַֻ ֲמרהָי ָתּ‪.‬לרָ ְכ‪.‬ו ַ ְהאו‪ַ ,‬לאְו ִלי ְ ֶשׂאְ ָמכּ ֵחשׁוּל ִבּ ִיבּ ְדֲ ַחב ֵברַר ֲיה‪ָ .‬לְוָ ַכאהל‪ְ ,‬ו ִי ְשׂ ְמחוּ ִבּי ֲח ֵב ַרי‪ְ .‬ו ַאל‬
‫ְו ֶא ְשׂ" ְַימ ִהחי ָבָּ ִֶרהי ָכּםצֹ‪ְ.‬ושׁןלוּ ִמֲ ְחּלֵבַָפרֶני‪,‬י ְָוך ֶאיְישׂ ַמֱאחֹלָבַּ ֶההי‪,‬ם‪ֶ ׁ.‬שֹּלא ֶא ָּכׁ ֵשל ִּב ְד ַבר ֲה ָל ָכה‪,‬‬
‫ׁ ֶשֹּלא אֹ ַמר ַעל ָט ֵמא ‪ָ -‬טהֹור‪ְ ,‬ו ַעל ָטהֹור ‪ָ -‬ט ֵמא; ַעל ֻמ ָּתר ‪-‬‬                                ‫ֲח ֵב ַרי‪,‬‬ ‫ָבִּי ֶ ָהכּ ְםשׁ‪.‬לוּ‬ ‫ְו ֶ ֶאא ְשׂ ַמתח‬ ‫ֲא ֶׁש ִי ָכּר ְשׁ ֵּלוּת ֲַח ֵדבַרעי‪,‬‬ ‫ַעד‬

 ‫וּ ִבי ִצי ָאתוֹ ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְדָרשׁ וּ ִאבוֹי ִֵמציר ָ‪:‬אתוֹ ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְָדאָרסּושׁרא‪,‬וּוְִֹבֵוימ ִַערצי‪:‬לָא ָתאוֹס ִּומ ֵבּרי‪-‬ת ַֻהמ ִָּמּ ְתדָרר‪ְ .‬שׁו ַאאוֹלֵמ ֶרא‪ָּ:‬כׁ ֵשל ִּב ְד ַבר ֲה ָל ָכה‪ְ ,‬ו ִי ְ ׂש ְמחּוָּכל ַה ִח ּב ּור‬

‫ֲא ִני ְל ָפ ֶני‪ ‬יי ֱא‪ַ ‬המיוֹ‪ֶ,‬ד ֶשׁה ַ ֲשּׂא ְִנמיָתּ ְל ֶ ָחפ ְֶנליִק‪‬י י ִימיּ ֱוֹא ְ‪‬שׁ ֵַהבי‪,‬מוֵֹ ֶבֶּדישׁ ַהתשּׂ ְֲַאמה ִָנִתּימּ ְדְֶָלחר ְָלפ ִֶנשׁק‪,‬יי ְ‪‬ו ִימ‪‬ייּאוֹ ֱ ְאַשׁשֵׂ‪‬בְַימה ָיתֵּ‪,‬בּיִֶֶּחבשׁתְילַ ִַשּׂקֲהְיִחממְִֵָּתּבדַמָיּרֶרוֹחי ְ‪.‬שׁלשׁ‪ֵ ְִ,‬קוְביוַיא‪ְִ ‬מקלאָיּרִוֹינַ ְָּשׂוֹכשְׁׁ ֵמתְב ָ‪.‬שיתּלֵֶּבּוחי ְלֲת ִחק ֵַיהב ַ ִ ִרמּמְייּד ָוֹרִּ ְב ְשׁשֵׁד‪,‬ב ַיְבו ְר‪‬ק ָראֲנהוַָֹלשׂתְָ‪.‬כמ ָתּה‪ְ ֶ ,‬חו ְ ֶל ִאק ְי ׂש ִַממיּוֹח ְשׁ ָּ ֵבב ֶיה ְקםָר"נ‪.‬וֹת‪.‬‬

‫ַמ ְשׁ ִכּים ְו ֵהם ַמ ְשׁ ִכּ ֶישׁ ֲִמא ִינןי‪ֲ ַ :‬מא ְִנשׁי ִכּ ַימםְשְׁוִכֵּהים ְַלמִדְ ְשׁבִֵכּרייִֶשׁמ ֲיתּאןִוֹנָ‪:‬יר ֲ ַהאמִ ְנוְי ֵשׁהִַכּמים ְשׁםַ ִמְכּו ְי ֵשׁה ִםכּםיְלִ ִַמדמי ְ ְןב ֵשׁרִכּליְידִ ָמתּב ִיוֹ ָרןרי‪:‬הםֲ ְאוְִנבֵּיהֵט ַםִלמיְַמשׁם ְִ‪.‬כּשׁי ֲִכּאםיִנ ִיְמל ִי ָדןע ְֵבִֵמל ְרליד ָב ִתּרוֹ ָירםה ְ ְבּו ֵ ֵטה ִלםי ַםמ‪ֲ ְ .‬שׁאִ ִכּני ִמָעי ֵןמ ִל ְד ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים‪ֲ .‬א ִני ָע ֵמלָ‬
‫ע ֵמ ִלין‪ֲ :‬א ִני ָע ֵמל ְוּו ְ ֵמהַקם ֵבְּ ֲלעלַ ֵח ֵמיָּ ִישׂל ָי ָכןהרַ‪,:‬עה ִוֹנְֲּוְָאכלִֵָננהיםסם ַָ ְעה ֲל ֵָעֵבּמבֵימלא ִ‪,‬תל ְוּיוַ ְןהֵומ ִהְֵַומּןקהְ ֵ ֵָדאָבּםְרילר ִלַןֲצחעשׁיֵיְֵָּןימשׂ ַאִִָלָכקוֹלהיְְֵרבַּבןמ‪,‬עהִֵ ִ‪:‬לרוֹנּאְיוְָ‪ֲ:‬כרלןֵָאנה ִםנַ ָסםישׁשַׂ ְַָה ֲלחָכָעֵבּברֵתי‪.‬מ‪.‬א ִ‪,‬תלֲ ְיאוִַןוּנהֵ ְיִהְמומּןְַָ ֵ ָרדקאָרֵירץבְִּןלצ ְלשַׁיו ְחןֵֵמיּהַָא ִישׂקוֹלםָ ְְֵָכבּבָמה ִֵרַלר‪,‬אעִהיִ‪:‬צוֹנְּרןיוְָכלֵַָנםהָשׁםשׂ‪:‬סַםָ ַחכְֲּהוֲלארָתעִִֵ‪.‬בּנ‪ֵ .‬בימיֲא ִָ‪ִ,‬אתלִרצְניוַייןץהֵ ָ ִָהְאומּרןְ ֵ ָדאתָץֹרירוְִןוצ ֵשׁיִהְןממ ֵַּאםִבקוֹל ָיְְֵרבּבמ ִֵתלרצאי‪ַ:‬רןהם ִַּ‪ָ:‬שׁמשְֲַָׂחדכאִָנרתרי‪ֲ ָ ׁ..‬שרא ִנץיאֹ ָורֵמץרְו‪ֵ:‬הם ָר ִצים‪ֲ :‬א ִני ָרץְו ִי ְה ֶיה ה ּוא ִס ְפ ְרך‬
‫צוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶני‪ ‬יי ֱא‪ְ ‬יַהִהי‪,‬י ָ ֶרשׁצ‪‬וֹןא ִֶמא ְָלּכּ ָ ֵפ ֶשׁניל‪ִ ‬בּ ְייד ַ ֱבאר‪ְ ֲַ ‬היָיִל‪,‬הָכי ֶ ָהשׁר‪,‬צ ֶוֹאשׁן ֶ‪‬אִ ָאמכּ ְלֵּ ָשֹׁאפ ֶַלנמירִבּ‪ַ ְ ‬דעי ַיבל ֱר ָאטֲ‪ֵ‬ה ַמָהליאָכ‪,‬ה–"ֶ‪,‬שׁ ָמט‪ֶֹ‬שׁו ֶאה‪‬וֹד ֶראה‪ָ,‬כְּ ֹאוֲֵ ַשׁאעמִנללרי ִ ַָבּ ְעטְלדלַהָבוֹפ ֶָרנטר ֵי ֲמָה–ך ָאל ָיכ–יה‪ֱָ,‬טא ֶֹהשׁלוֹ ַ‪‬רה‪,‬אי ְ‪,‬ו ַֹאׁע ַ ֶמלשרּ ַָ ׂטשַע ְהמלוֹ ָּרָתט ֵ–ֶמחאְל ִ–קי ָט ִהמּוֹיֹרו ׁ‪ְְ ,‬וש ֵַעבלי ָ ֵּטביהוֹתר –ְו ִת ְל ְמ ֵדה ּו‬

‫; ַעל ֻמ ָתּר – ָאסוּ ָרט‪ְ ֵ ,‬מו ַאע;ל ַ ָעאלס ִוּיֻ ָמרכָּתְּשׁר–ל)וֻּה–מלֲָכחתָּוֵארבתַ‪.‬סרבוְּיור‪,‬רַכְ‪ָ,‬אווט ְֶלתֵואמיַ ְ‪ֶ,‬עשׂאכלַָג;כּמ‪ֵָ -‬כ ַחאשׁעד(ָסלבִּוּי ֶ ִָהֻרכּבּ ְמ ְָםדשׁ‪.‬תַּ–בל)רוֻּרהמלֲָ–ֲכחתּהוֵ ָרבלתַא‪ָ .‬רכבְסיור‪,‬וּהַכְ‪,‬ארוו‪ְֶ,‬לתואְִיוְ‪ְַַ ֶ,‬שׂאכעהשַָׂג ְכּמִּ‪-‬לממֵכ ְחשָׁדחדא(ָָלוּבּרס ֶ ִִוּׁהיבּ ְָשריכּםד‪ֲ ְַ.,‬בשְׁ–חורל)ֵֹבוֻּלַה ֲמרלֲהָאיכָחתּ‪.‬ולֵרָבתְַַכ‪.‬וׂרשַבְהיְאור‪ַ ,,‬מכלְאְָּווו ִֶתלתיאיְ ְ‪ֶֶ,‬שׂשׂאחכְ ַָגְמכּמל‪ִֵ -‬כחחשׁקוּד(יָלבִּ ֶבִִּהיבּמְּיםדֲֹ‪ַ.‬וחׁב ְֵברַשרֵ ֲיבה‪.‬י ָלְוְָ ַכקאָהרל‪,‬נְֹוו ִיתְ‪.‬שׂ ְ ׁמ ֶשח ֲוּא ִנִבּיי ַ ֲמחׁ ְֵב ַשרִּיכ‪.‬י ְום ַאל‬

 ‫ְו ֵהם ַמׁ ְש ִּכי ִמין‪ֲ :‬א ִני ַמׁ ְש ִּכים ְל ִד ְבֵרי ּתֹוָרה ְו ֵהם ַמׁ ְש ִּכי ִמיןְּב ָכל ָמק ֹום‬

 ‫וּ ִבי ִצי ָאתוֹ ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְדָרשׁ וּ ִאבוֹי ֵ ִמציר ָ‪:‬אתוֹ ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְִדלְָרד ָשׁב ִראוּיוִֹבֵימם ִרצ ְּי‪:‬בָאֵטת ִוֹליִמ ֵםבּ‪.‬יתֲאַ ִהנ ִימּ ְדָָער ֵמשׁלא ְוֹוֵ ֵמהר‪:‬ם ֲע ֵמ ִלין‪ֲ :‬א ִני ָע ֵמל ּו ְמ ַק ֵּבל‬

‫ֲא ִני ְל ָפ ֶני‪ ‬יי ֱא‪ַ ‬המיוֹ‪ֶ,‬ד ֶשׁה ַ ֲשּׂא ְִנמיָתּ ְל ֶ ָחפ ְֶנליִק‪‬י י ִימיּ ֱוֹא ְ‪‬שׁ ֵַהבי‪,‬מוֵֹ ֶבֶּדישׁ ַהתשּׂ ְֲַאמה ִָנִתּימּ ְדְֶָלחר ְָלפ ִֶנשׁק‪,‬יי ְ‪‬ו ִימ‪‬ייּאוֹ ֱ ְאַשׁשֵׂ‪‬בְַימה ָיתֵּ‪,‬בּיֶ ֶָחׂשׁתְשלַָ ִַשּׂכקהְיִרממָּ‪ְִ,‬תּ ְדמָויֶּר ֵוֹחה ְשׁלשׁ‪ִ,‬םֵקְביויֲע‪ֵ ְִ‬מקאָמיּרִוֹלנַ ְשׂוֹישׁ ְןֵמתב ָ‪ְ.‬יותּ ֵ ֵ ֶאבּחיי ְלןת ִק ְַיהמ ִַ ִמּקמְ ְּיּד ָבוֹרִ ְלשׁישֵׁ‪,‬בןיְו ְָׂ‪‬קשָ ָראכנוֹרַ‪.‬שׂתְ‪ֲ.‬מ ָאתִּניֶחָ ְלר ִקץי ְוִ ֵמהיּוֹםְשָׁ ֵרב ִיצ ְיק ָרםנ‪:‬וֹת‪ְּ.‬כ ֵדי ֶׁש ַּת ּ ִׂשיג ֶאת ָּכל‬

‫ַמ ְשׁ ִכּים ְו ֵהם ַמ ְשׁ ִכּ ֶישׁ ֲִמא ִינןי‪ֲ ַ :‬מא ְִנשׁי ִכּ ַימםְשְׁוִכֵּהים ְַלמִדְ ְשׁבִֵכּרייִֶשׁמ ֲיתּאןִוֹנָ‪:‬יר ֲ ַהאמִ ְנוְי ֵשׁהִַכּמים ְשׁםַ ִמְכּו ְי ֵשׁה ִםכּםיְלִ ִַמדמי ְ ְןב ֵשׁרִכּליְידִ ָמתּב ִיוֹ ָרןרי‪:‬הםֲ ְֲאוְִנאבֵּ ִיהֵנטי ַםִלמָיְַרמשׁם ְִץ‪.‬כּשׁי ְֲִכּלאםיִנִַיְחמלִֵּיי ָדןיע ְֵבִֵמָל ְרהליד ָעבִֹותּרָוֹ ָילרםםה ְ ְַבּוהֵ ֵטָּה ִבלםיא ַ‪,‬םמ‪ְ ְ .‬ו ֲשׁ ֵאִ ִהכּנןי ִ ָמָערי ִֵןמצ ִיל ְןד ִָבלִ ְרבי ֵםא ְרבּ ֵׁטַ ִשל ַיחם‪.‬ת ֲ"א‪ִ.‬ני ָע ֵמל‬

‫ע ֵמ ִלין‪ֲ :‬א ִני ָע ֵמל ְוּו ְ ֵמהַקם ֵבּ ֲעל ֵמ ָ ִשׂל ָיכןר‪ְֲ ,:‬וא ִֵנהים ָע ֲ ֵעמ ֵמל ִלוּי ְןומ ְֵַוקה ֵ ֵאבּםילןֲע ְֵָמשׂ ִַָלכקיְרבּן‪:ִ,‬ל ְיו ֲןֵאה ִנ ָםישׂ ָ ֲָכערֵ‪.‬מ ִלֲיא ִןוּנ ְיְמו ַָ ֵרקא ֵיץבּן ְלו ְ ֵמהַָשׂקםָ ְכבָּ ִרל‪ִ,‬יצ ְןיו ֵםהָשׂ‪:‬םָכֲ ֲארעִ‪.‬נ ֵימֲ ִָאל ִרנייןץ ְָור ֵאץי ְןו ֵהְמ ַםק ָ ְרבּ ִלציןם‪ָ:‬שׂ ֲָכא ִנרי‪ֲ ָ .‬רא ִנץי ָרץ ְו ֵהם ָר ִצים‪ֲ :‬א ִני ָרץּת ֹו ַע ְל ּת ֹו‪"...‬‬
              ‫מתוך איג ְרל ַתח ֵיּהיר ָמהב"עוֹם ָללתםל ַהמיָבּדוא‪,‬ה ְאו ֵההוןב ָ ְרל ִ ַצחיֵיּןי ִ ָלהְבעֵוֹא ָרלםַשׁ ַ ַהח ָבּת‪.‬א‪ְ ,‬ו ֵהן ָר ְִלצ ַיחןֵיּ ִיל ְָבה ֵאעוֹר ָל ַשׁם ַ ַחה ָתבּ‪.‬א‪ְ ,‬ו ֵהן ָ(רהִצליכןותִל ְבבר ֵכאורת יַ‪,‬שׁכ ַגח‪-‬תכ‪.‬ד)‬

‫)הלכות ברכות י‪,‬כג‪-‬כד(‬ ‫(אגרות הרמב"ם‪ ,‬מהדור)תהלקכאופתחב‪,‬רעכומ'ת יק‪,‬לכגה‪--‬כקדל(ו) )הלכות ברכות י‪,‬כג‪-‬כד(‬
   1   2   3   4   5   6   7   8