Page 4 - רמבם ערוך - נזקים
P. 4

‫ִמ ְׁש ֵנה ּתֹו ָרה – ַמ ְפ ֵּת ַח ַה ְּס ָפ ִרים ְו ַה ֲה ָלכֹות (מספר הפרקים בסוגריים)‬

             ‫כרך ג‬                                  ‫כרך א‬
                 ‫ֵס ֶפר ֲעבֹו ָדה (‪)95‬‬
                                                           ‫ַה ְק ָּד ָמה‬
              ‫ִה ְלכֹות ֵּבית ַהְּב ִחיָרה (‪)8‬‬                           ‫ִמ ְצוֹות ֲעֵׂשה‬
       ‫ִה ְלכֹות ְּכ ֵלי ַהִּמ ְק ָּדׁש ְו ָהעֹו ְב ִדים ּבֹו (‪)10‬‬                  ‫ִמ ְצוֹות ֹלא ַת ֲעֶׂשה‬
                                                         ‫ִמ ְב ֵנה ַה ֵּס ֶפר‬
              ‫ִה ְלכֹות ִּבי ַאת ִמ ְק ָּדׁש (‪)9‬‬
              ‫ִה ְלכֹות ִאּסּוֵרי ִמ ְזֵּב ַח (‪)7‬‬                       ‫ֵס ֶפר ַה ַּמ ָ ּדע (‪)46‬‬
            ‫ִה ְלכֹות ַמ ֲעֵׂשה ַה ָּקְרָּבנֹות (‪)19‬‬                ‫ִה ְלכֹות ְיסֹו ֵדי ַהּתֹוָרה (‪ 10‬פרקים)‬
            ‫ִה ְלכֹות ְּת ִמי ִדין ּומּו ָס ִפין (‪)10‬‬
            ‫ִה ְלכֹות ְּפסּו ֵלי ַהֻּמ ְק ָּדִׁשין (‪)19‬‬                      ‫ִה ְלכֹות ֵּדעֹות (‪)7‬‬
           ‫ִה ְלכֹות ֲעבֹו ַדת יֹום ַהִּכּפּוִרים (‪)5‬‬                    ‫ִה ְלכֹות ַּת ְלמּוד ּתֹוָרה (‪)7‬‬
                                             ‫ִה ְלכֹות ֲעבֹו ָדה ָז ָרה ְו ֻחּקֹות ַהּגֹו ִיים (‪)12‬‬
                 ‫ִה ְלכֹות ְמ ִעי ָלה (‪)8‬‬
                                                     ‫ִה ְלכֹות ְּתׁשּו ָבה (‪)10‬‬
               ‫ֵס ֶפר ַה ָּק ְר ָּבנֹות (‪)45‬‬
               ‫ִה ְלכֹות ָקְרַּבן ֶּפ ַסח (‪)10‬‬                         ‫ֵס ֶפר ַא ֲה ָבה (‪)46‬‬
                                                    ‫ִה ְלכֹות ְקִר ַּית ְׁש ַמע (‪)4‬‬
                 ‫ִה ְלכֹות ֲח ִגי ָגה (‪)3‬‬                   ‫ִה ְלכֹות ְּת ִפָּלה ּו ִבְרַּכת ּכֹ ֲה ִנים (‪)15‬‬
                 ‫ִה ְלכֹות ְּבכֹורֹות (‪)8‬‬                 ‫ִה ְלכֹות ְּת ִפִּלין ּו ְמזּו ָזה ְו ֵס ֶפר ּתֹוָרה (‪)10‬‬
                ‫ִה ְלכֹות ְׁש ָגגֹות (‪)15‬‬
              ‫ִה ְלכֹות ְמ ֻח ְּסֵרי ַּכָּפָרה (‪)5‬‬                       ‫ִה ְלכֹות ִצי ִצית (‪)3‬‬
                 ‫ִה ְלכֹות ְּתמּוָרה (‪)4‬‬                          ‫ִה ְלכֹות ְּבָרכֹות (‪)11‬‬

                ‫ֵס ֶפר ַט ֲה ָרה (‪)144‬‬                            ‫ִה ְלכֹות ִמי ָלה (‪)3‬‬
               ‫ִה ְלכֹות ֻט ְמ ַאת ֵמת (‪)25‬‬                            ‫ֵס ֶדר ַה ְּת ִפּלֹות‬
              ‫ִה ְלכֹות ָּפָרה ֲא ֻדָּמה (‪)15‬‬
             ‫ִה ְלכֹות ֻט ְמ ַאת ָצַר ַעת (‪)16‬‬                         ‫ֵס ֶפר ְז ַמ ִּנים (‪)97‬‬
         ‫ִה ְלכֹות ְמ ַטְּמ ֵאי ִמְׁשָּכב ּומֹוָׁשב (‪)13‬‬                      ‫ִה ְלכֹות ַׁשָּבת (‪)30‬‬
          ‫ִה ְלכֹות ְׁש ָאר ֲאבֹות ַהֻּט ְמאֹות (‪)20‬‬                        ‫ִה ְלכֹות ֵערּו ִבין (‪)8‬‬
             ‫ִה ְלכֹות ֻט ְמ ַאת אֹ ָכ ִלין (‪)16‬‬                     ‫ִה ְלכֹות ְׁש ִבי ַתת ָעׂשֹור (‪)3‬‬
                                                  ‫ִה ְלכֹות ְׁש ִבי ַתת יֹום טֹוב (‪)8‬‬
                 ‫ִה ְלכֹות ֵּכ ִלים (‪)28‬‬                 ‫ִה ְלכֹות ָח ֵמץ ּו ַמָּצה ‪ֹ +‬נ ַסח ַה ַהָּג ָדה (‪)8‬‬
                ‫ִה ְלכֹות ִמ ְקוֹות (‪)11‬‬                     ‫ִה ְלכֹות ׁשֹו ָפר ְו ֻסָּכה ְולּו ָלב (‪)8‬‬
                                                      ‫ִה ְלכֹות ְׁש ָק ִלים (‪)4‬‬
             ‫כרך ד‬                                    ‫ִה ְלכֹות ִקּדּוׁש ַה ֹח ֶדׁש (‪)19‬‬
                  ‫ֵס ֶפר ְנ ָז ִקים (‪)62‬‬                          ‫ִה ְלכֹות ַּת ֲע ִנּיֹות (‪)5‬‬
                                                    ‫ִה ְלכֹות ְמ ִגָּלה ַו ֲח ֻנָּכה (‪)4‬‬
               ‫ִה ְלכֹות ִנ ְז ֵקי ָממֹון (‪)14‬‬                   ‫כרך ב‬
                  ‫ִה ְלכֹות ְּג ֵנ ָבה (‪)9‬‬
                                                       ‫ֵס ֶפר ָנ ִׁשים (‪)53‬‬
              ‫ִה ְלכֹות ְּג ֵז ָלה ַו ֲא ֵב ָדה (‪)18‬‬                     ‫ִה ְלכֹות ִאיׁשּות (‪)25‬‬
               ‫ִה ְלכֹות חֹו ֵבל ּו ַמ ִּזיק (‪)8‬‬                       ‫ִה ְלכֹות ֵּגרּוִׁשין (‪)13‬‬
                                                   ‫ִה ְלכֹות ִיּבּום ַו ֲח ִלי ָצה (‪)8‬‬
           ‫ִה ְלכֹות רֹו ֵצ ַח ּוְׁש ִמיַרת ֶנ ֶפׁש (‪)13‬‬                   ‫ִה ְלכֹות ַנ ֲעָרה ְּבתּו ָלה (‪)3‬‬

                  ‫ֵס ֶפר ִק ְנ ָין (‪)75‬‬                          ‫ִה ְלכֹות ׂשֹו ָטה (‪)4‬‬
                ‫ִה ְלכֹות ְמ ִכיָרה (‪)30‬‬
              ‫ִה ְלכֹות ְז ִכ ָּיה ּו ַמ ָּת ָנה (‪)12‬‬                     ‫ֵס ֶפר ְק ֻד ָּׁשה (‪)53‬‬
                ‫ִה ְלכֹות ְׁש ֵכ ִנים (‪)14‬‬                      ‫ִה ְלכֹות ִאּסּוֵרי ִּבי ָאה (‪)22‬‬
            ‫ִה ְלכֹות ְׁשלּו ִחין ְוֻׁש ָּת ִפין (‪)10‬‬                 ‫ִה ְלכֹות ַמ ֲא ָכלֹות ֲאסּורֹות (‪)17‬‬
                 ‫ִה ְלכֹות ֲע ָב ִדים (‪)9‬‬
                                                     ‫ִה ְלכֹות ְׁש ִחי ָטה (‪)14‬‬
                ‫ֵס ֶפר ִמ ְׁש ָּפ ִטים (‪)75‬‬
                ‫ִה ְלכֹות ְׂש ִכירּות (‪)13‬‬                         ‫ֵס ֶפר ַה ְפ ָל ָאה (‪)43‬‬
                                                     ‫ִה ְלכֹות ְׁשבּועֹות (‪)12‬‬
             ‫ִה ְלכֹות ְׁש ֵא ָלה ּו ִפ ָּקדֹון (‪)8‬‬
              ‫ִה ְלכֹות ַמ ְלֶוה ְולֹוֶוה (‪)27‬‬                         ‫ִה ְלכֹות ְנ ָדִרים (‪)13‬‬
              ‫ִה ְלכֹות טֹו ֵען ְו ִנ ְט ָען (‪)16‬‬                      ‫ִה ְלכֹות ְנ ִזירּות (‪)10‬‬
                                                   ‫ִה ְלכֹות ֲעָר ִכים ַו ֲחָר ִמים (‪)8‬‬
                ‫ִה ְלכֹות ְנ ָחלֹות (‪)11‬‬
                                                       ‫ֵס ֶפר ְז ָר ִעים (‪)85‬‬
                ‫ֵס ֶפר ׁשֹו ְפ ִטים (‪)81‬‬                          ‫ִה ְלכֹות ִּכ ְל ַא ִים (‪)10‬‬
     ‫ִה ְלכֹות ַס ְנ ֶה ְדִרין ְו ָה ֳע ָנִׁשין ַהְּמסּוִרין ָל ֶהם (‪)26‬‬             ‫ִה ְלכֹות ַמ ְּתנֹות ֲע ִנ ִּיים (‪)10‬‬
                                                     ‫ִה ְלכֹות ְּתרּומֹות (‪)15‬‬
                 ‫ִה ְלכֹות ֵעדּות (‪)22‬‬                           ‫ִה ְלכֹות ַמ ֲעֵׂשר (‪)14‬‬
                 ‫ִה ְלכֹות ַמ ְמִרים (‪)7‬‬                   ‫ִה ְלכֹות ַמ ֲעֵׂשר ֵׁש ִני ְו ֶנ ַטע ְר ָב ִעי (‪)11‬‬
                 ‫ִה ְלכֹות ֵא ֶבל (‪)14‬‬            ‫ִה ְלכֹות ִּבּכּוִרים ּוְׁש ָאר ַמ ְּתנֹות ְּכ ֻהָּנה ֶׁשַּבְּגבּו ִלין (‪)12‬‬
           ‫ִה ְלכֹות ְמ ָל ִכים ּו ִמ ְל ָחמֹות (‪)12‬‬                   ‫ִה ְלכֹות ְׁש ִמָּטה ְויֹו ֵבל (‪)13‬‬

‫ַסְך ַהּכֹל‪ְ 14 :‬ס ָפִרים‪ֲ 83 ,‬ח ִטיבֹות ֲה ָלכֹות‪ְּ 1000 ,‬פָר ִקים‪.‬‬
  ‫ִעם ַהִּנ ְסָּפ ִחים‪ְּ 1006 :‬פָר ִקים‪ְּ ,‬כ ִמ ְנ ַין " ִמְׁש ֵנה ּתֹוָרה"‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9