Page 9 - משנה תורה ערוך - ספר זרעים
P. 9

‫ז‬

           ‫תוכן העניינים‬

         ‫ייחודי המהדורה‪ ........................................................................‬ח‬
         ‫מעין הקדמה ‪ .............................................................................‬ט‬

                                    ‫ספר זרעים‬
         ‫פתיחה ‪1.................................................................................‬‬
         ‫הלכות כלאים ‪3.......................................................................‬‬
         ‫הלכות מתנות עניים‪43.............................................................‬‬
         ‫הלכות תרומות‪87....................................................................‬‬
         ‫הלכות מעשר‪161....................................................................‬‬
         ‫הלכות מעשר שני ונטע רבעי ‪209..............................................‬‬
         ‫הלכות ביכורים עם שאר מתנות כהונה שבגבולין ‪251..................‬‬
         ‫הלכות שמיטה ויובל‪301..........................................................‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14