Page 7 - משנה תורה ערוך - ספר קדושה
P. 7

‫ה‬

  ‫" ִּד ְר ִּשִוִּּ ִּמ ַעלִּ ִּס ֶפרִּייִּו ְק ָראִוּ‪ִַ ִּ,‬אּ ַחתִּמה ָנהִּ ִּלאִּ ֶנ ְִעּ ִָדּ ִָרּה"ִּ‬
  ‫(ישעיה לד‪,‬טז; מובא בהל' קידוש החודש יט‪,‬טז)‬

  ‫"כיִּ ָמ ְל ָאהִּ ָה ָא ֶרץִּד ָעהִּ ֶאתִּייִּ ַכ ַמיםִּ ַל ָיםִּ ְמ ַכסים"ִּ‬

  ‫(ישעיה יא‪,‬ט; מובא בסוף משנה תורה)‬                                    ‫ִּ‬

  ‫ִּסִֶפּרִּ"מ ְשנהִּתו ָרה"ִּ ַה ֻּמ ָגשִּ ְל ָפִ ֶנּי ָך‪ִּ,‬הואִּ ִַאּ ַחתִּמי ִּצירותִּ ַהמוִּפתִּ ִֶשּ ְִבּנ ְכסיִּ ָהרו ִַּחִּ ֶש ִּלִּ‬

  ‫ַעםִּי ְש ִָּראל‪ֶ ִּ.‬זהוִּ ַה ִּחבורִּ ַה ָגדול‪ְ ִּ,‬מלאִּ ָה ִּעזִּ ְו ֶה ָחזון‪ֶ ִּ,‬שחברִּ ַה ֶנ ֶשרִּ ַה ָגדול‪ָ ִּ,‬ה ַר ְמ ָב"ם‪ִּ,‬‬

  ‫ְלתו ֶע ֶלת ִּ ָכל ִּ ְיהודי‪ַ ִּ .‬הס ֶפר ִּ ַמקיף ִּ ֶאת ִּ ָכל ִּ ַהתו ָרה ִּ ֶש ְב ַעל ִּ ֶפה ִּ ִּב ְמ ֻּר ָכז‪ְִּ ִּ ,‬מ ִּב ֶר ֶרתִּ‬

                   ‫ִוּ ְמ ֻּל ֶט ִֶּשתִּ ְכפיִּ ֶשלאִּ ַנ ֲע ָשהִּ ִּמִּיִּוםִּ ַמ ִַּתןִּתו ָרהִּ ְִבּ ַהרִּסי ַניִּ‪ִּ.‬‬

  ‫ִמִּיּוםִּ ֶש ָי ָצאִּ ָלאורִּ ְו ַעדִּ ַהיום‪ָ ִּ,‬ע ַברִּ ַהחבורִּשבושיםִּ ְושנוייםִּ ָל ִרּב‪ִּ,‬מ ֶהםִּ ְביו ְדעיןִּ‬
  ‫מ ֶהםִּ ֶשלאִּ ְביו ְדעין‪ִּ.‬משוםִּ ָכ ְך‪ַ ִּ,‬ה ְדפִּוסיםִּ ַה ְמצוייםִּ ְמ ִּלאיםִּ ְשגיאותִּ ִַּרבותִּ ַעדִּאיןִּ‬
  ‫מ ְִסִָּפּר‪ִּ ִּ,‬ש ִּבושיםִּ ְִוּ ַה ְש ָמטִּותִּמ ֲח ַמתִּ ַה ֶצ ְנזו ָרהִּ ַהנו ְצרית‪ִּ,‬תקוניִּ ֲערי ָכהִּ ֶשלִּ ַמ ְעתיקיםִּ‬
  ‫ַעמי ִּ ֲא ָרצות ִּו ַמ ְדפיסים ִּ ֶשנו ְקשו ִּ ְונ ְל ְכדו ִּ ְבע ְקבי ֶהם‪ְ ִּ ,‬ו ַהחבור ִּ ֶשִָּי ָצא ִּ ְמ ֻּז ִָּקק ִּמ ַת ִַחּתִּ‬

                          ‫ְידיִּ ָה ַר ְמ ָב"םִּ ִּה ְש ַת ָנהִּ ַעדִּ ִּל ְב ִלּיִּ ִַּה ִּכר‪ִּ.‬‬
  ‫ַה ַמ ֲהדו ָרהִּ ִַהּ ְמ ֻּד ֶי ֶקתִִּּו ְִמּ ִלּ ַאתִּ ֶה ָה ָדרִּ ֶש ְל ָפ ֶני ָךִּהיאִּ ְפריִּ ֲע ַמלִּ ָשניםִּ ַה ְרבהִּ ֶשה ְשקיעוִּ‬
  ‫ָבהִּ ַח ְכמיִּ ֶא ֶרץִּי ְש ָראל‪ְ ִּ,‬ו ִרּאשִּ ְל ֻּכ ָלםִּ ָה ַרבִּיוסףִּ ַקאפחִִַּּז ַצ"ל‪ֶ ִּ,‬שה ְִּת ַא ְמצוִּ ְל ַהגי ַעִּ ֶאלִּ‬
  ‫ַהִּנ ַסחִּ ַה ְמקוריִּ ִֶּשִָיּ ָצאִּ ִּמ ִַּת ַחתִּ ְידיִּ ָה ַר ְמ ִָבּ"ם‪ַ ִּ,‬עלִּפיִּכ ְתביִּ ַה ָידִּ ָה ַעתיקיםִּ ְו ַה ְמ ֻּד ָיקיםִּ‬
  ‫ֶשל ִּ ַהחבור‪ִּ .‬יחו ָדה ִּ ֶשל ִּ ַמ ֲהדו ַרת ִּמופת ִּזו‪ִּ ,‬הוא ִּ ְבכנוס ִּ ָכל ִּ ַמה ִּ ֶש ַנ ֲִּע ִָשּה ִּ ַעד ִּכהִּ‬
  ‫ְִבּנ ִָּסיון ִּ ְִלּ ַש ְחזר ִּ ִֶּאת ִּ ַהִּנ ַסח ִּ ַה ְמקִוּרי‪ִּ ,‬ו ְִבּ ַה ָג ָשתִּו ִּ ִַּלקִוּ ִּרא‪ִּ ,‬ב ְתפ ָלה ִּכי ִּ ִָּק ַר ְבנו ִּ ַל ֲא ֶשרִּ‬
  ‫ָר ָאה ִּ ַב ֲחזונו ִּ ַרבנו ִּ ָה ַר ְמ ָב"ם‪ַ ִּ .‬אף ִּצ ַר ְפנו ִּלו ִּ ַמ ְפ ְתחות ִּ ֻּמ ְר ָחבים‪ְִּ ִּ ,‬כדי ִּ ְִלּ ִָּהקל ִּ ַעלִּ‬

                      ‫ַה ְקרי ָאהִּ ְו ַהלמודִּבו‪ִּ,‬ביןִּ ְבעיִוּןִּביןִּ ְב ִשּנון‪ִִּּ.‬‬

  ‫מ ְש ָנתו ִּ ַה ְש ִלּ ָמה ִּ ְו ַה ְסדו ָרה ִּ ִֶּשל ִּ ָה ִַרּ ְִמּ ִָבּ"ם ִּ ְמ ַס ַי ַעת ִּ ָל ִָּא ָדם ִּל ְל ִמּד ִּ ֶאת ִּ ְיסודו ֶתי ָהִּ‬
  ‫ָהע ָקריים ִּ ֶשל ִּ ַהתו ָרה ִּ ֶש ְב ַעל ִּ ֶפה ִּ ֻּכ ָלה ִּב ְתקו ָפה ִּ ְק ָצ ָרה‪ַ ִּ .‬ה ָכ ַרת ִּ ְשבילי ִּ ֶה ָהגותִּ‬
  ‫ֶש ַש ֲע ִּרי ֶהם ִּ ַמ ָדע ִּ ְו ַא ֲה ָבה‪ִּ ,‬מובי ָלה ִּ ְִּל ַת ְכלי ִָתּם ִּ ֶשל ִּ ַה ַחיים‪ַ ִּ ,‬חיי ִּ ֱא ֶמת ִּ ֶשל ִּ ִַּה ִָּכ ִַרּתִּ‬
  ‫ִַהּ ִָקּדוש ִּ ָברו ְך ִּהוא‪ַ ִּ ,‬ו ֲה ָב ַנת ִּ ַדְרכו ִּ ַב ְמציאות ִּ ַהנ ְגלית ִּ ְלעינינו‪ָ ִּ .‬ע ְצ ַמת ִּ ַה ַחייםִּ‬

       ‫ְונ ְצחיו ָתםִּהיאִּ ַב ֲהלי ָכהִּ ַמ ֲעשיתִּב ְד ָר ָכיו‪ְ ִּ,‬ב ִַטּ ֲִהּ ַרתִּ ַהגוףִּוב ְק ֻּד ִַשּתִּ ַה ֶנ ֶפ ִּש‪ִִּּ.‬‬

  ‫ְִּשמוִּ ִֶּשלִּ ַהס ֶפר‪ִ "ִּ,‬מּ ְשנהִּתו ָרה"‪ִֶּ ִּ,‬שהואִּ ִּכ ְִשּמוִּ ֶשלִּס ֶפר ִּ ַהתִוּ ָרהִּ ַה ְמ ֻּי ָחדִּ ֶשנ ְצ ַטווִּ‬
  ‫ַמ ְלכי ִּי ְש ָראל ִּל ְכתב ִּ ְל ַע ְצ ָמם‪ְ ִּ ,‬מ ַשקף ִּ ֶאת ִּיעודו ִּב ְמלוא ִּ ֲה ָדרו‪ִּ :‬ס ֶפר ִּ ַמ ְלכות ִּ ַה ָבאִּ‬
  ‫ְל ָהשיבִּ ְל ַעמנוִּת ְפ ֶא ֶרתִּ ְימיִּ ֶק ֶדם‪ַ ִּ.‬הלומדִּ ַבס ֶפרִּ ְוהואִּ ְמ ַלִּוהוִּ ְב ָכלִּ ִּעת‪ִּ,‬יְִזּ ִֶּכהִּ ְל ַהכירִּ‬
  ‫ֶאת ִּסוד ִּק ְס ָמם ִּ ֶשל ִּ ַה ַחיים ִּ ַה ְיהודיים ִּ ְו ֶאת ִּ ְמלוא ִּ ֲה ִָּדר ִּ ְִּכבו ָדה ִּ ֶשל ִּתו ָרה‪ְ ִּ ,‬כפיִּ‬
  ‫ֶש ֲעתי ָדה ִּ ָלשוב ִּב ְמה ָרה ִּ ְב ָימינו‪ְ ִּ .‬יהי ִּ ָרצון ִּ ֶש ַיגיעו ִּ ָי ִמּים ִּ ְות ָע ִֶּשי ָנה ִּ ָכל ִּ ַה ֲה ָלכותִּ‬

  ‫ֶש ְִּבס ֶפרִּ ֶזהִּל ְמציאִּותִּ ִַּחִָיּהִּ ִֶשּלִּ ַעםִּי ְש ָראלִּ ְִבּ ַא ְרצו‪ֲ ִּ,‬א ֶשרִּ ָתאירִּ ֶאתִּ ָהעו ָלםִּ ֻּכלו‪ִִִּּּ.‬‬

  ‫ְואו ָלםִּ ְש ָכ ָרםִּ ֶשלִּ ַהלו ְמדים‪ֶ ִּ,‬שהכינוִּ ֶאתִּ ַע ְצ ָמםִּל ְק ָראתִּ ָש ָעהִּ ְגדו ָלהִּזו‪ִּ,‬אינוִּ ַרקִּ‬
  ‫ֶל ָעתידִּ ָלבוא‪ִּ.‬למודִּ ַמקיףִּ ֶשלִּ ַהתו ָרהִּ ֶש ְִבּ ַעלִּ ֶפה‪ִּ,‬ישִּבִוִּּ ְִכּדיִּ ְִלּ ִַהּ ֲעמי ִּדנוִּ ַעלִּ ַה ִֶדּ ֶר ְךִּ‬
  ‫ָה ְראו ָיהִּ ֶש ַהתו ָרהִּדו ֶר ֶשתִּמא ָתנוִּ ָל ֶל ִֶכּתִּ ָבה‪ְ ִּ,‬ו ַעלִּחו ָבתנוִּ ְל ַעצבִּ ֶאתִּ ַחיינוִּמתו ְךִּ‬

             ‫אמוץִּ ְשביליִּ ֶה ָהגותִּ ֶשלִּ ַה ֲה ָל ָכהִּ ֻּכ ָלהִּ ְב ָכלִּעתִּו ְב ָכלִּ ָמקִוּם‪ִּ.‬‬

                                          ‫ִּ‬
  ‫ִָּאנִוִּּ ְִתִּפּ ִָּלהִּ ִּכיִּ ִּסִיִּּו ִַּעִּ ֱִּא ִּל ִּהיִּ ְִיּ ִַּלִוּנִוִּּ ְִּל ַה ְצ ָל ָחהִּ ִּב ְמשי ָמהִּנ ְש ָג ָבהִּ ְו ַר ַבתִּהודִּזו‪ִּ.‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12