Page 9 - מפעל משנה תורה - מורה הנבוכים חלק ג
P. 9

‫ז‬

  ‫מבנה הפרקים‬

                    ‫חלק שלישי‬

  ‫מעשה מרכבה (הקדמה; א‪-‬ז)‪ ,‬ההשגחה (ח‪-‬כד)‪ ,‬טעמי המצוות (כה‪-‬נ)‪ ,‬שיא השלמות (נא‪-‬נד)‬

‫מטרת הספר‪ :‬ביאור מקצת סתרי תורה (‪ ,)1‬אזהרת חכמים שלא לגלות סתרי תורה‬      ‫תחבולת הרמזים‬    ‫הקדמה‬
‫(‪ ,)2‬צדדי ההתלבטות של הרמב"ם (‪ ,)3‬הכרעתו‪ :‬תחבולה המחייה את מסורת מסירת‬       ‫לסתרי תורה‬
                                                   ‫א‬
                                  ‫הסוד (‪)5-4‬‬ ‫דמות אדם לחיות‬    ‫ב‬
                                          ‫– גלגלים חיים‬
‫לכל אחת מן החיות "פני אדם" (‪ ,)1‬הוכחות מן הפסוקים הסמוכים ומן המראה השני (‪)2‬‬      ‫ומשכילים‬   ‫ג‬
                                                   ‫ד‬
‫השגה ראשונה‪ :‬החיות ומאפייניהן החיצוניים (‪ ,)1‬מאפייני תנועת החיות (‪ ,)3-2‬המניע‬  ‫המרכבה הראשונה‪:‬‬   ‫ה‬
‫לתנועת החיות (‪ ,)5-4‬השגה שנייה‪ :‬האופנים (‪ ,)6‬עיני האופנים (‪ ,)7‬מקור תנועת‬     ‫החיות‪ ,‬האופנים‬  ‫ו‬
‫האופנים מן החיות שעליהם (‪ ,)10-8‬השגה שלישית‪ :‬האדם שעל הכיסא שמעל החיות‬           ‫והאדם‬  ‫ז‬

  ‫(‪ ,)11‬סיכום‪ :‬המרכבה הראשונה (‪)12‬‬

‫המרכבה השנייה מבהירה את הראשונה (‪ ,)1‬הבהרה ‪ :1‬החיות הן הכרובים (‪ ,)2‬הבהרה‬      ‫הבהרות מן‬
‫‪ :2‬האופנים בנויים כגלגלים (‪ ,)3‬הבהרה ‪ :3‬האופנים נעים עקב תנועת הגלגל המקיף‬   ‫המרכבה השנייה‬
‫(‪ ,)4‬הבהרה ‪ :4‬גלגלי האופנים הסובבים (‪ ,)5‬הבחנה ‪ :5‬האופנים כבעלי חיים‪ ,‬לא‬
‫כתבונה (‪ ,)6‬הבהרה ‪ :6‬שיוך כל אופן לחיה (‪ ,)7‬הבהרה ‪ :7‬הגלגלים הם יחידה אחת‬

             ‫(‪ ,)8‬הבהרה ‪ :8‬האופנים הם יחידה אחת (‪ ,)9‬סיכום (‪)10‬‬

‫דיון בפירוש אחר תרגום יונתן‪ :‬האופנים הם גלגלי הכוכבים (‪ ,)1‬פירוש הרמב"ם‪ :‬האופנים הם היסודות‬

  ‫כמעטפות כדוריות (‪ ,)3-2‬מקום לחלוק והזמנה להתבונן (‪)4‬‬             ‫של האופנים‬

‫שלושת המראות מייצגים שלוש השגות (‪ ,)1‬ההבנות מדברי חכמי המשנה (‪ ,)3-2‬סדר‬     ‫האדם שעל הכיסא‬
                             ‫ההשגות ומשמעותו (‪)4‬‬     ‫– שיא מעשה‬
                                             ‫המרכבה‬

‫נבואת ישעיהו הכללית לעומת נבואת יחזקאל הפרטנית (‪ ,)1‬אמרת חכמים ושתי‬       ‫האדם שעל הכיסא‪:‬‬
                             ‫הפרשנויות שלה (‪)3-2‬‬  ‫המשותף לישעיהו‬

                                              ‫ויחזקאל‬

‫ציון לזמן ולמקום (‪ ,)1‬המפתח להבנה‪ :‬הביטוי "נפתחו השמים" (‪ ,)2‬רמות השגה שונות‬    ‫דמות האדם‬
‫(‪ ,)3‬תבנית יד אדם – מתן צורה מהשכל הנבדל לגלגל (‪ ,)4‬ההשגה השלישית‪ ,‬חלק‬     ‫שעל הכיסא היא‬
‫תחתון‪ :‬הקשת כדימוי למראה כבוד ה' (‪ ,)5‬ההשגה השלישית‪ ,‬חלק עליון‪ :‬החשמל‬
‫(‪ ,)6‬ההשגה השלישית‪ :‬דמות האדם החלוקה היא המרכבה (‪ ,)7‬סיכום והזמנה (‪)9-8‬‬        ‫המרכבה‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14