Page 10 - מפעל משנה תורה - מורה הנבוכים חלק ג
P. 10

‫ח | מורה הנבוכים | מבנה הפרקים‬

‫הקדמה‪ :‬הכיליון בחומר‪ ,‬ולא בצורה (‪ ,)1‬משל האישה הזונה (‪ ,)2‬מסקנות באדם‪ :‬הרע‬   ‫מקור החסרונות‬   ‫ח‬
‫מהחומר‪ ,‬הטוב מהצורה‪ ,‬האילוץ והפתרון (‪ ,)5-3‬ההתמודדות עם החומר‪ :‬בני החורין‬        ‫בחומר‬   ‫ט‬
‫ממעטים בעיסוק בו (‪ ,)7-6‬ההתמודדות עם החומר‪ :‬הבורים מתמכרים אליו (‪ ,)8‬משלי‬             ‫י‬
‫שלמה והנמשלים המוסריים (‪ ,)9‬מצוות התורה וחכמינו לריסון דחפי החומר (‪,)13-10‬‬    ‫וההתמודדות‬    ‫יא‬
‫חומרת העבירה במחשבה‪ :‬הרהורי עבירה קשים מעבירה (‪ ,)14‬חומרת העבירה בדיבור‬          ‫עמהם‬   ‫יב‬

                ‫(‪ ,)15‬מאפייני לשון הקודש (‪ ,)17-16‬חתימה (‪)18‬‬            ‫יג‬

‫חציצת החומר (‪ ,)1‬דימויי החציצה בתיאורי האל (‪ ,)2‬דימויי חציצה וגילוי במעמד‬    ‫החומר חוצץ‬     ‫יד‬
                                                  ‫טו‬
‫מהבנת המופשט הר סיני (‪)3‬‬                                      ‫טז‬

‫חכמי הכלאם‪ :‬ההעדר אינו זקוק לפועל (‪ ,)1‬דעת הרמב"ם‪ :‬ההעדר אינו קיים אך נוהגים‬

‫אין הרע מכוון מאת לייחסו לפעולה (‪ ,)2‬פרשנות המקרא (‪ ,)4-3‬סיכום טענה א‪ :‬פועל אינו קשור בהעדר‬

‫(‪ ,)5‬טענה ב‪ :‬הרע הוא העדר (‪ ,)7-6‬מסקנות‪ :‬האל עושה רק טוב והחומר הוא הגורם‬    ‫האל‬

‫לרע (‪ ,)8‬פרשנות המקרא למונח "טוב" (‪ ,)9‬הזמנה להתבוננות בפרק (‪)10‬‬

‫הכרת האמת היא היסוד למציאות הטובה (‪ ,)1‬ראיה שבהשגת האמת יסתלקו הרעות (‪)2‬‬     ‫רוע המלחמות‬
                                        ‫מבורות והשלום‬
                                         ‫מהכרת האמת‬

‫המחשבה שהרע בעולם רב מן הטוב (‪ ,)2-1‬הטעות‪ :‬אימוץ נקודת מבט של האדם‬

‫הפרטי (‪ ,)3‬האמת‪ :‬העולם טוב והאדם רע לעצמו (‪ ,)5-4‬ניתוח מיני רעות הפוגעים‬

‫סיווג הרע ואחריות באדם (‪ ,)6‬גורם א לרע‪ :‬טבע החומר (‪ ,)9-7‬גורם ב לרע‪ :‬בני האדם רעים זה לזה (‪,)10‬‬

‫גורם ג לרע‪ :‬האדם לעצמו (‪ ,)11‬מחלות הגוף ומחלות הנפש (‪ ,)12‬תשוקה למותרות‬     ‫האדם‬

‫מביאה לרע ולאומללות (‪ ,)13‬המציאות טובה למסתפקים במה שמוכרח (‪ ,)15-14‬הצדק‬

‫והשוויון בין כל הברואים (‪ ,)16‬חתימה (‪)17‬‬

‫פתיחה (‪ ,)1‬הקדמה‪ :‬חקירת תכלית לעצם שלא נברא היא חסרת פשר (‪ ,)4-2‬ביטול‬      ‫תכלית העולם‬
‫שאלת תכליתה האחרונה של המציאות לפי אריסטו (‪ ,)5‬התכלית הפנימית הנחקרת על‬     ‫נשגבת מבינת‬
‫ידי חכמי הטבע (‪ ,)6‬הערות על המושג תכלית כחורג ממדעי הטבע (‪ ,)7‬ניתוח חקירת‬
‫אריסטו‪ :‬התכלית הראשונה של הפרט – השתלמות (‪ ,)8‬התכלית האחרונה של המין –‬         ‫האדם‬
‫הקיום המושלם (‪ ,)9‬גבול החקירה לפי אריסטו (‪ ,)10‬התכלית לפי חידוש העולם‪ :‬שתי‬
‫מחשבות שגויות (‪ ,)11‬דחיית המחשבה שהאדם הוא תכלית היקום (‪ ,)14-12‬הדעה‬
‫הנכונה לפי חידוש העולם (‪ ,)15‬פרשנות המקרא (‪ ,)17-16‬דחיית הבנה מוטעית של‬
‫תפקיד הכוכבים (‪ ,)18‬הגלגלים והמלאכים לא נבראו בשביל האדם (‪ ,)20-19‬סיכום (‪)21‬‬

‫גודלו העצום של היקום (‪ ,)2-1‬המסקנה‪ :‬אין היגיון במחשבה שהיקום נברא לצורך‬     ‫עוצם ממדי היקום‬
‫האדם (‪ ,)3‬ההבדל הכמותי מאפשר את טענת החידוש (‪ ,)4‬התייחסות נכונה לדברי‬         ‫ביחס לאדם‬

                            ‫חז"ל בענייני מדע (‪)6-5‬‬

‫הבלתי אפשרי – המוסכם ונקודת המחלוקת (‪ ,)1‬דוגמאות לדברים בלתי אפשריים לדעת‬    ‫יכולת האל והבלתי‬
‫הכל (‪ ,)2‬דוגמאות לדברים שיש מחלוקת בשאלה אם הם בלתי אפשריים (‪ ,)3‬הקושי‬           ‫אפשרי‬

                  ‫באפיון הבלתי אפשרי (‪ ,)4‬סיכום ומסקנות (‪)5‬‬

‫פתיחה (‪ ,)1‬דעת הפילוסופים – אין השגחה ואין ידיעה (‪ ,)7-2‬הביקורת על מסקנת‬    ‫כשלי הפילוסופים‬
‫הפילוסופים בייחוס אי ידיעה לאל (‪ ,)8‬ניסיון הפילוסופים להצדקת דעתם בטיעונים‬      ‫בידיעת האל‬
‫חלשים (‪ ,)9‬מחלוקות בין הפילוסופים בעניין ההשגחה והידיעה (‪ ,)10‬סיכום מקור‬        ‫ובהשגחה‬

                    ‫הכשל (‪ ,)11‬הקדמה לפרקים הבאים (‪)12‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15