Page 4 - מורה הנבוכים חלק ב
P. 4

‫מורה הנבוכים חלק שני ‪ -‬מפתח הפרקים‬

‫פרק כא‪ :‬הייתכן עולם קדמון שנוצר בכוונה? ‪135. . . . . . . .‬‬       ‫מבנה הפרקים‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ז‬
‫פרק כב‪ :‬העדיפות הפילוסופית לדעת החידוש ‪139. . . . . . .‬‬
‫פרק כג‪ :‬ההכרעה בדיון מסופק ‪144. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬            ‫חלק שני‬
‫פרק כד‪ :‬הכשלים באסטרונומיה במשנת אריסטו‪147. . . . . .‬‬
‫פרק כה‪ :‬האפשרות לפרשנות התורה לפי הקדמות‪154. . . . .‬‬          ‫מבוא לחלק השני ‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כו‪ :‬ניתוח מדרש תמוה בעניין הקדמות ‪158. . . . . . . . .‬‬
‫פרק כז‪ :‬עתידו של העולם ‪162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬                    ‫פרקי האל והעולם‬
‫פרק כח‪ :‬ראיות מהמקרא שהעולם נצחי ‪164. . . . . . . . . . . .‬‬      ‫מבוא ומבנה לפרקי האל והעולם ‪9. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כט‪ :‬תיאורי המקרא בקץ העולם ‪168. . . . . . . . . . . . . .‬‬     ‫[הנחות]‪17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק ל‪ :‬פירוש סיפור הבריאה לאור עקרונות המדע ‪183. . . .‬‬         ‫פרק א‪ :‬הוכחות למציאות אל אחד שאינו גוף ‪27. . . . . . . . .‬‬
‫פרק לא‪ :‬השבת וחידוש העולם ‪202. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬    ‫פרק ב‪ :‬סיכום ההוכחות ומטרת החיבור ‪38. . . . . . . . . . . . .‬‬
                                    ‫פרק ג‪ :‬מבוא לפרקי העולם ‪41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
                      ‫פרקי הנבואה‬         ‫פרק ד‪ :‬השכלים הנבדלים ותשוקתם לאל ‪42. . . . . . . . . . . .‬‬
‫מבוא ומבנה לפרקי הנבואה ‪205. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬     ‫פרק ה‪ :‬השכלים הנבדלים במקרא ובחז"ל ‪49. . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק לב‪ :‬מיפוי הגישות בנבואה ‪213. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬   ‫פרק ו‪ :‬המלאכים ‪53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק לג‪ :‬מעמד הר סיני ונבואה ציבורית ‪219. . . . . . . . . . . .‬‬     ‫פרק ז‪ :‬רצון והכרה בפעולת השכלים הנבדלים ‪61. . . . . . . .‬‬
‫פרק לד‪ :‬המלאך כאמצעי לנבואת שאר הנביאים ‪224. . . . . .‬‬         ‫פרק ח‪ :‬קולות השמים‪63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק לה‪ :‬ייחודיות נבואת משה ומופתיו ‪226. . . . . . . . . . . .‬‬     ‫פרק ט‪ :‬מספר הגלגלים וסיווגם ‪65. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק לו‪ :‬הגדרת הנבואה ושלמות כוחות הנביא ‪230. . . . . . .‬‬        ‫פרק י‪ :‬המציאות והמספר ארבע‪68. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק לז‪ :‬אופני קבלת השפע האלוהי‪236. . . . . . . . . . . . . . .‬‬     ‫פרק יא‪ :‬הצידוק לדגם היקום ושרשרת השפע ‪74. . . . . . . . .‬‬
‫פרק לח‪ :‬כוחות התעוזה והאינטואיציה בנבואה ‪239. . . . . .‬‬        ‫פרק יב‪ :‬תכונות הכוחות הרוחניים והשפע ‪79. . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק לט‪ :‬תורת משה בלעדית ומאוזנת ‪243. . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק מ‪ :‬נבואה מנהיגותית יהודית ואמיתית ‪248. . . . . . . . . .‬‬                          ‫פרקי הבריאה‬
‫פרק מא‪ :‬רובדי הנבואה וזהות הדובר‪253. . . . . . . . . . . . . .‬‬     ‫מבוא ומבנה לפרקי הבריאה ‪85. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק מב‪ :‬הופעת המלאך ‪258. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬  ‫פרק יג‪ :‬מיפוי הדעות בבריאה‪ :‬חידוש או קדמות ‪93. . . . . .‬‬
‫פרק מג‪ :‬הופעת הסמל והמשל בנבואה‪263. . . . . . . . . . . . .‬‬      ‫פרק יד‪ :‬ראיות אריסטו לקדמות העולם ‪99. . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק מד‪ :‬הופעת הדיבור בנבואה ‪266. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬    ‫פרק טו‪ :‬אין לאריסטו הוכחה לקדמות העולם‪104. . . . . . . .‬‬
‫פרק מה‪ :‬דרגות הנבואה ‪268. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫פרק טז‪ :‬מהלך הדיון הצפוי‪108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק מו‪ :‬סגנון תיאור מעשים במהלך הנבואה ‪279. . . . . . . .‬‬       ‫פרק יז‪ :‬דחיית ראיות אריסטו מטבע המציאות ‪110. . . . . . .‬‬
‫פרק מז‪ :‬השאלות והגזמות בנבואה ‪284. . . . . . . . . . . . . . .‬‬     ‫פרק יח‪ :‬דחיית ראיות אריסטו מהתבוננות באל ‪116. . . . . . .‬‬
‫פרק מח‪ :‬ייחוס מעשי הטבע והאדם לה'‪288. . . . . . . . . . . .‬‬      ‫פרק יט‪ :‬הראיה לחידוש העולם מטבע המציאות ‪121. . . . . .‬‬
                                    ‫פרק כ‪ :‬האם לדעת אריסטו העולם נוצר בכוונה?‪132. . . . . .‬‬

       ‫הצעה למתחיל‪ :‬פרקים נבחרים (ראו עמ' יג)‬

                           ‫פרקי האל והעולם‬
‫מבוא לפרקי האל והעולם ‪13-9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרקים ב‪-‬ג‪ :‬מציאות האל; מטרת הספר; מבוא לפרקי העולם ‪41-38. . . . . . . .‬‬
‫פרקים ו‪-‬ז‪ :‬כוחות העולם; המלאכים ‪62-53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק יב‪ :8-6‬סיכום ‪84-82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

                             ‫פרקי הבריאה‬
‫מבוא לפרקי הבריאה ‪89-85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק יג‪ :‬פתיחה‪98-93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרקים טו‪-‬יז‪ :‬כנות הדיון ומהלכו; דחיית דעת הקדמות ‪115-104 . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כג‪ :‬דרך ההכרעה בדיון מסופק ‪146-144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כה‪ :‬גבולות פרשנות המקרא ‪157-154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כט‪ :‬תיאורי המקרא בדבר קץ העולם ‪182-168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק לא‪ :‬חתימה ‪204-202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

                             ‫פרקי הנבואה‬
‫מבוא לפרקי הנבואה‪209-205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק לב‪ :‬פתיחה ‪218-213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרקים לו‪-‬מ‪ :‬מרכיבי הנבואה‪ ,‬התורה והמנהיגות ‪252-230 . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק מה‪ :‬דרגות הנבואה ‪278-268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרקים מו‪-‬מח‪ :‬סגנון המקרא ‪294-279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9