Page 13 - מפעל משנה תורה - מורה הנבוכים חלק ג
P. 13

‫מורה הנבוכים | מבנה הפרקים | אי‬

‫התורה‪ ,‬כמו הטבע‪ ,‬אינה עוסקת בחריג (‪ ,)1‬התורה‪ ,‬כמו הטבע‪ ,‬אינה נשלמת בכל אדם‬      ‫תועלת המצוות‬   ‫לד‬
‫(‪ ,)2‬מצוות התורה‪ :‬בין רפואה למשפט (‪ ,)3‬מטרות מצוות התורה אינן תלויות בזמן או‬    ‫נבחנת באופן כללי‬  ‫לה‬
                                                   ‫לו‬
                ‫במקום (‪ ,)4‬הקדמה לפרקי מיון טעמי המצוות (‪)5‬‬     ‫מיון המצוות לפי‬  ‫לז‬
                                               ‫טעמיהן‬  ‫לח‬
‫דעות יסודיות‪ :‬דעות נכונות ומועילות בהאמנת התורה (‪ ,)1‬עבודה זרה‪ :‬המלחמה‬                ‫לט‬
‫בשקר (‪ ,)2‬תיקון המידות‪ :‬סדר חברתי (‪ ,)3‬צדק והלוואות‪ :‬הדאגה לחלש (‪ ,)4‬דיני‬      ‫קבוצה א‪ :‬דעות‬  ‫מ‬
‫נזקים‪ :‬מניעת נזק ופיצוי הניזק (‪ ,)5‬דיני ענישה‪ :‬צדק והרתעה (‪ ,)6‬התנהלות ממונית‪:‬‬        ‫יסודיות‬
‫צדק והגינות (‪ ,)7‬שבתות ומועדים‪ :‬השגת דעה ומנוחת גוף (‪ ,)8‬עבודת ה' יומיומית‪:‬‬              ‫מא‬
‫זכירת ה' (‪ ,)9‬המקדש והכהונה‪ :‬מענה מתוחכם לרקע התרבותי (‪ ,)10‬הקרבנות‪ :‬מענה‬      ‫קבוצה ב‪ :‬עבודה‬
‫מתוחכם לרקע התרבותי (‪ ,)11‬טומאות וטהרות‪ :‬ריחוק לצורך יראה (‪ ,)12‬איסורי‬              ‫זרה‬
‫אכילה‪ :‬ריסון התאווה (‪ ,)13‬אישות ועריות‪ :‬ריסון התאווה (‪ ,)14‬חלוקת המצוות בין‬
                                           ‫קבוצה ג‪ :‬תיקון‬
                  ‫אדם לחברו‪/‬למקום (‪ ,)15‬הפרקים הבאים (‪)16‬‬          ‫המידות‬

‫דעות נכונות‪ :‬תועלת ברורה (‪ ,)1‬לימוד וכיבוד המלמדים‪ :‬הוקרת הידע לשם השגתו‬       ‫קבוצה ד‪ :‬דאגה‬
‫(‪ ,)2‬שבועה בשם ה'‪ :‬רוממות ה' (‪ ,)3‬תפילה בעת צרה‪ :‬ביסוס הדעה על ההשגחה (‪,)4‬‬           ‫לחלש‬

           ‫תשובה‪ ,‬וידוי‪ ,‬קרבנות על שגגות ותעניות‪ :‬תקווה לתיקון (‪)5‬‬    ‫קבוצה ה‪ :‬מניעת‬
                                                ‫נזקים‬
‫פתיחה (‪ ,)1‬הקדמה לדרכי הכישוף (‪ ,)5-2‬מטרת התורה‪ :‬המלחמה בכישוף שהוא‬
‫מבוא לעבודה זרה (‪ ,)7-6‬מלחמה באמצעות היפוך הבטחות העבודה הזרה (‪,)9-8‬‬         ‫קבוצה ו‪ :‬ענישת‬
‫דרכי האמורי‪ :‬דברים חסרי הוכחה מדעית או ניסיונית (‪ ,)12-10‬סגנון חיצוני שנאסר‬           ‫צדק‬
‫משום מעשי עבודה זרה (‪ ,)13‬טעם האיסור ליהנות מעבודה זרה (‪ ,)16-14‬תחבולות‬
‫וניצול פחדי האדם בעניין גופו (‪ ,)18-17‬תחבולות וניצול פחדי האדם בעניין רכושו‬
‫(‪ ,)21-19‬טעמי איסור כלאים (‪ ,)23-22‬הקשר בין עבודת האדמה לאסטרולוגיה ועבודת‬

                               ‫הכוכבים (‪)26-24‬‬

       ‫תועלת ברורה (‪ ,)1‬הרבה מן המצוות מעצבות את אופיו של האדם (‪)2‬‬

‫פתיחה (‪ ,)1‬מתנות עניים‪ ,‬תרומות ומעשרות ומעשר שני‪ :‬צדקה ואחווה (‪ ,)3-2‬מתן‬
‫ראשיות‪ :‬נטע רבעי‪ ,‬התרומה‪ ,‬החלה ועוד (‪ ,)5-4‬מתן ראשיות – מקרא ביכורים‪ :‬ענווה‬
‫והכרת הטוב (‪ ,)6‬מתן ראשיות – הביכורים ופדיון בכורות‪ :‬תפיסות אמת (‪ ,)8-7‬המצווה‬
‫לשמוט נכסים‪ :‬ביטחון כלכלי (‪ ,)9‬הקדשות‪ :‬קודש ונדיבות (‪ ,)10‬הלוואות‪ :‬חמלה‬

    ‫והגנה על יכולת העני (‪ ,)11‬המצוות שבעבדים‪ :‬חמלה והגנת החלש (‪)16-12‬‬

‫פתיחה (‪ ,)1‬נזקי הרכוש לרכוש הזולת‪ :‬אחריות לפיצוי (‪ ,)2‬נזקי הרכוש לגוף הזולת‪:‬‬
‫קבלת אחריות (‪ ,)5-3‬דין רודף ברצח ובאונס‪ :‬נזק בלתי הפיך לזולת (‪ ,)6‬איסורי התאווה‬
‫והחמידה‪ ,‬והשבת אבדה‪ :‬דאגה לממון הזולת (‪ ,)8-7‬ערי מקלט‪ :‬דאגה לביטחון חיי‬

         ‫מי שהרג בשוגג (‪ ,)9‬עגלה ערופה‪ :‬דאגה למציאת הרוצח (‪)11-10‬‬

‫פתיחה (‪ ,)1‬העיקרון‪ :‬מידה כנגד מידה (‪ ,)4-2‬מידת הענישה לפי שכיחות וקלות‬
‫העבירה (‪ ,)5‬דוגמאות למידה כנגד מידה (‪ ,)7-6‬הקדמה לחישוב מידת הענישה (‪,)8‬‬
‫דרגות הענישה (‪ ,)9‬מספר המלקות (‪ ,)10‬מאכלות אסורים‪ :‬עונשי כרת (‪ ,)12-11‬דברים‬
‫חמורים‪ :‬מיתת בית דין (‪ ,)15-13‬מערכת ענישה‪ :‬שופטים ועדּות וכוח השלטון (‪,)17-16‬‬
‫סמכות ההוראה והחריגה ממנה (‪ ,)18‬ארבעה סוגי כוונה בעובר עבירה (‪ ,)19‬א‪ .‬אנוס‬
‫(‪ ,)20‬ב‪ .‬שוגג (‪ ,)21‬ג‪ .‬מזיד (‪ ,)23-22‬ד‪ .‬העושה ביד רמה (‪ ,)26-24‬דיני מלחמה – עמלק‪:‬‬
‫תגובה מידתית להרתעה (‪ ,)27‬דיני מלחמה – טהרת המחנה‪ :‬ניקיון‪ ,‬ביטחון ואזהרה‬

         ‫(‪ ,)28‬דיני מלחמה – אשת יפת תואר‪ :‬ריסון היצר (‪ ,)29‬סיכום (‪)30‬‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18