Page 12 - מפעל משנה תורה - מורה הנבוכים חלק ג
P. 12

‫י | מורה הנבוכים | מבנה הפרקים‬

‫סיווג הפעולות לאור תכליתן (‪ ,)6-1‬כל פעולות האל יש להן תכלית נעלה ומושגת‬    ‫יש תכלית לכל‬   ‫כה‬
‫("טובות ויפות") (‪ ,)8-7‬ניתוח דעת חכמי הכלאם‪ :‬פעולות האל חסרות תכלית (‪,)12-9‬‬    ‫פעולות ה'‬  ‫כו‬
‫פרשנות המקראות‪ :‬הבריאה היא ברצון ה'‪ ,‬יש לה תכלית וחכמה (‪ ,)15-13‬הכשלים‬             ‫כז‬
‫בחיפוש תכלית העולם (‪ ,)17-16‬שלמות המציאות וגבולות ידיעת האדם (‪ ,)18‬ההסכמה‬            ‫כח‬

                              ‫עם הפילוסופים (‪)19‬‬          ‫כט‬

‫מיפוי הדעות שנאמרו בטעמי המצוות (‪ ,)1‬דעת התורה‪ :‬כל המצוות יש להן טעם (‪,)2‬‬   ‫יש תכלית לכל‬
‫הבחנה א‪ :‬ההבדל בין חוקים לבין משפטים (‪ ,)4-3‬קושי בדברי חכמים (‪ ,)5‬הבחנה‬       ‫מצוות ה'‬
‫ב‪ :‬ההבדל בין כלל המצווה לבין פרטי המצווה (‪ ,)8-6‬סיכום והתוויית דרך לפרקים‬

                                 ‫הבאים (‪)10-9‬‬

‫שתי מטרות לתורה‪ :‬תיקון הנפש ותיקון הגוף (‪ ,)1‬עדיפות וקדימות בשתי השלמויות‬
‫שתי מטרות התורה (‪ ,)2‬תהליכי התיקון מיועדים להשגת שתי השלמויות (‪ ,)5-3‬התורה האמיתית – שילוב‬

                    ‫שתי המטרות למען שתי השלמויות (‪)7-6‬‬

‫האמונות הנדרשות ההשקפות שהתורה מלמדת המביאות לשלמות הנפש ולשלמות הגוף (‪ ,)1‬קריאת התורה‬

‫להשגת מטרות ללימוד כל המדעים כלולה במצוות אהבת ה' (‪ ,)2‬מיון טעמי המצוות לשלוש מטרות‬

‫מש ֶנה (‪ ,)4-3‬סיכום (‪)5‬‬                            ‫התורה‬

‫הרקע ההיסטורי‪ :‬הפולמוס על הכוכבים – עקרון האלילות ושאלת הקדמּות (‪,)4-1‬‬     ‫האלילות‪ :‬הניגוד‬
‫שכתוב ההיסטוריה בהתאם לעקרונות האלילות והקדמּות (‪ ,)5‬סיכום פולמוס הכוכבים‪:‬‬   ‫המוחלט לתורה‬
‫אברהם חלק על האלילות ועל הקדמּות (‪ ,)6‬הרקע ההיסטורי‪ :‬פולמוס הפולחן בארץ –‬
‫עקרון ההאצלה המאגית (‪ ,)8-7‬המאבק באלילות מימות אברהם אבינו ועד משה רבנו‬
‫(‪ ,)9‬סיכום הרקע‪ :‬מאבק התורה באלילות מפני שהיא הרסנית לנפש ולגוף (‪,)11-10‬‬
‫מטרת הפרק‪ :‬סקירת הספרות האלילית כדי לחשוף את הטעמים למצוות התורה (‪,)12‬‬
‫ספר "עבודת האדמה הנבטית" ‪ :1‬הסברים מאגיים לניסים (‪" ,)14-13‬עבודת האדמה‬
‫הנבטית" ‪ :2‬אופיים של האלילים (‪" ,)16-15‬עבודת האדמה הנבטית" ‪ :3‬אזהרה מקבלת‬
‫גרסתם לסיפור גן עדן (‪ ,)17‬מקורות אחרים וסיכום הסקירה (‪ ,)19-18‬מטרות התורה –‬
‫מיגור האלילות מעולם האמונה ומן העולם הפיזי (‪ ,)20‬סיכום הפרק‪ :‬האלילות – ניגודה‬

                            ‫המוחלט של התורה (‪)21‬‬

‫יצירת קשר בין הפולחן האלילי לבין השפע הכלכלי (‪ ,)3-1‬תגובת הנגד של התורה (‪)5-4‬ל‬
                                        ‫האלילות‪ :‬הבטחות‬
                                         ‫הנגד של התורה‬

‫טעמי המצוות הם התפיסה המשגיבה את המצוות מעל הדעת (‪ ,)1‬חכמת ה' המטיבה לאדם משוקעת‬        ‫לא‬
       ‫רק בתחום התבונה במצוות (‪ ,)2‬המצוות מביאות לשלמות תודעתית‪ ,‬חברתית ומוסרית (‪)3‬‬    ‫לב‬
                                                ‫לג‬
‫תחכום ה' בניהול מודרג של בעלי החיים (‪ ,)1‬שתי דוגמאות (‪ ,)3-2‬הקרבנות כדוגמה‬   ‫התחכום העקיף‬
‫לניהול הדרגתי במצוות (‪ ,)6-4‬שתי שאלות‪ :‬מדוע יש השקעה רבה בתהליך ביניים?‬    ‫במצוות עבודות‬
‫(‪ ,)7‬תשובה לשאלה א‪ :‬ראיה מן התורה לפעולתו העקיפה של ה' (‪ ,)8‬תשובה לשאלה‬
‫ב‪ :‬התורה מתאימה לטבע המציאות ואינה יוצרת טבע חדש (‪ ,)11-9‬ההלכה מצביעה על‬       ‫המקדש‬
‫ההבדל בין המטרה לאמצעי (‪ ,)12‬הסתייגות הנביאים מן הקרבנות (‪ ,)13‬שני הסברים‬

                     ‫להסתייגות ירמיהו מן הקרבנות (‪)15-14‬‬

‫הנזקים בהתמכרות לתאוות (‪ ,)1‬המצוות באות לרסן את התאוות ולהטמיע מידות טובות‬   ‫התחכום במצוות‬
‫באדם (‪ ,)3-2‬המצוות מכוננות טהרת גוף וקדושת נפש והלימה ביניהם (‪ ,)5-4‬סיכום‬    ‫בתחום המידות‬

                           ‫והקדמה לפרקים הבאים (‪)6‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17