Page 11 - מפעל משנה תורה - מורה הנבוכים חלק ג
P. 11

‫מורה הנבוכים | מבנה הפרקים | ט‬

‫פתיחה (‪ ,)1‬א‪ .‬דעת אפיקורוס – אין השגחה (‪ ,)2‬ב‪ .‬דעת אריסטו – השגחה משמעותה‬       ‫מיפוי הדעות‬    ‫יז‬
‫התמדה (‪ ,)3‬פירוט‪ :‬השגחה על עצמים נצחיים ומינים מתמידים (‪ ,)6-4‬סיכום דעת‬         ‫בהשגחה‬
‫אריסטו בעניין ההשגחה (‪ ,)7‬ג‪ .‬דעת האשעריה – אין חוקיות והכל כפוי (‪ ,)8‬ניתוח‬               ‫יח‬
‫וביקורת (‪ ,)9‬הנובע מהקביעה שהאל גוזר על הכל (‪ ,)10‬ד‪ .‬דעת ה ֻמ ְע ַת ִזלה וסיעתם – יש‬          ‫יט‬
‫השגחה מלאה בהתאם לחכמה (‪ ,)11‬ניתוח וביקורת (‪ ,)12‬הערת סיכום ביניים (‪,)13‬‬                ‫כ‬
‫פתיחה לדעה החמישית – דעת התורה (‪ ,)14‬דעת התורה – בחירה חופשית ומשפט‬                   ‫כא‬
‫צדק (‪ ,)15‬סיכום ביניים (‪ ,)16‬דעת התורה לפי חכמינו – העולם מנוהל בצדק (‪,)17‬‬               ‫כב‬
‫חידוש של חז"ל – ייסורי אהבה (‪ ,)18‬דעת התורה לפי הוגים מאוחרים – השגחה‬
‫על בעלי חיים (‪ ,)19‬דעת התורה לפי הרמב"ם – השגחה פרטית רק על מין האדם‬                  ‫כג‬
‫(‪ ,)21-20‬ראיות מן המקרא להשגחה פרטית באדם בלבד (‪ ,)22‬ראיות שבעלי החיים אינם‬
‫מושגחים באופן פרטני (‪ ,)25-23‬הטעם להשגחה על האדם בלבד (‪ ,)26‬סיכום (‪)28-27‬‬                ‫כד‬

‫השגחה מדורגת לפי השגת השכל של כל אדם לעצמו (‪ ,)3-1‬ראיות להשגחה הפרטית‬             ‫הדרגתיות‬
‫(‪ ,)6-4‬דעות הפילוסופים על הדגם המדורג (‪ ,)7‬סיכום‪ :‬מודל של התאמה בין המקרא‬       ‫בהשגחה הפרטית‬

      ‫לפילוסופיה (‪ ,)8‬לקראת הפרק הבא‪ :‬השגחה אלוהית וידיעה אלוהית (‪)9‬‬

‫פתיחה והצגת הטענה (‪ ,)2-1‬תשובה א‪ :‬נדרשת התבוננות מקיפה עד סוף המאורעות‬         ‫הדיון בידיעת‬
‫(‪ ,)3‬תשובה ב‪ :‬ההתבוננות במציאות חושפת תבונה בכוונת מכוון ויודע (‪ ,)7-4‬המחשבה‬     ‫האל – מתקופת‬

               ‫שהאל אינו יודע היא עתיקה (‪ ,)8‬הכנה לפרק הבא (‪)9‬‬         ‫הנביאים‬

‫המוסכם‪ :‬אחדותה של ידיעת הבורא (‪ ,)1‬מחלוקת בדבר היקף הידיעה האלוהית (‪,)3-2‬‬
‫אין יחס בין ידיעת דעת הרמב"ם‪ :‬ביקורת חריפה (‪ ,)4‬היקף אינסופי לידיעה האלוהית (‪ ,)5‬ידיעה אינה‬
‫האל לידיעת האדם מחייבת דטרמיניזם (‪ ,)6‬הפער בין ידיעת האדם לבין ידיעת האל (‪ ,)8-7‬סיכום‪ :‬פער‬

                  ‫בלתי ניתן לגישור בין האדם לבין האל (‪)10-9‬‬

‫ההבדל בין היוצר לבין מי שמתבונן ביצירה (‪ ,)2-1‬ההבדל בין היוצר לבין האדם (‪,)3‬‬      ‫בין ידיעת האל‬
‫מסקנה‪ :‬פער בלתי ניתן לגישור בין האדם לבין האל (‪ ,)4‬הבהרת משמעותה של המסקנה‬      ‫לידיעת המתבונן‬

                         ‫משלושת הפרקים הקודמים (‪)5‬‬

‫פתיחה (‪ ,)1‬המשל וחשיבותו (‪" ,)4-2‬ארץ עוץ" – הזמנה למחשבה ועיון (‪ ,)5‬מאפייני‬       ‫איוב‪ :‬סיפור‬
‫השטן (‪ ,)6‬אפיון השכלתו של איוב ומדרג הפגעים (‪ ,)8-7‬ניתוח ההדגשות בתיאור בני‬      ‫הפתיחה וזהות‬
‫האלוהים‪ ,‬ושני מופעי השטן (‪ ,)11-9‬השטן כמייצג החטא ויצר רע במקרא ובמדרשי‬
                                                ‫השטן‬
  ‫חז"ל (‪ ,)13-12‬מאפייני השטן ויצר הרע (‪ ,)15-14‬סיום והקדמה לפרק הבא (‪)16‬‬

‫המסר בספר להמון‪ :‬הדעות המוסכמות בסיפור איוב (‪ ,)1‬השאלה שהספר דן בה ובידולי‬      ‫איוב‪ :‬הדיון‬
‫הדעות (‪ ,)2‬דעת איוב בהתחלה‪ :‬אין השגחה (‪ ,)5-3‬הביקורת על דעת איוב בהתחלה‬        ‫והחתימה‬
‫(‪ ,)6‬דעת איוב בסוף‪ :‬התפנית (‪ ,)7‬דעת אליפז‪ :‬הכל נעשה במשפט צדק (‪ ,)8‬דעת בלדד‪:‬‬
‫הרע בא לצורך הפיצוי (‪ ,)9‬דעת צופר‪ :‬רצון שרירותי (‪ ,)10‬סיכום ביניים (‪ ,)11‬ייחודיות‬
‫דעת אליהוא והסוואתה (‪ ,)12‬דעת אליהוא‪ :‬הברקות המלאך (‪ ,)13‬דעת אליהוא‪ :‬הבנת‬
‫המציאות בהנהגת ה' (‪ ,)14‬דברי אליהוא מסייעים לאיוב להבין את הנהגת ה' בעולם‬

 ‫(‪ ,)15‬המטרה‪ :‬השגחת ה' אינה כמשמעותה הרגילה (‪ ,)16‬סיכום (‪ ,)17‬הזמנה (‪)18‬‬

‫פתיחה (‪ ,)1‬דעה שגויה‪ :‬הניסיון בא להרבות שכר (‪ ,)2‬פשט הכתוב‪ :‬הניסיון בא לחשוף‬      ‫הניסיון בתורה‬
‫את רמת האמונה (‪ ,)3‬הדעה הנכונה‪ :‬הניסיון הוא דוגמה ומופת (‪ ,)4‬ניסיון נביא השקר‪:‬‬    ‫כדוגמה ופרסום‬
‫פרסום אהבת האל והוודאות באמונת האמת (‪ ,)5‬ניסיון המן‪ :‬פרסום האמונה ותחכום‬       ‫לדעות אמיתיות‬
‫ההתמודדות במדבר (‪ ,)7-6‬מעמד הר סיני בא לניסיון עתידי‪ :‬פרסום בעולם בוודאות‬
‫אמונת האמת (‪ ,)8‬ניסיון העקידה‪ :‬פרסום אהבת ה' ויראתו‪ ,‬ווודאות הנבואה (‪,)12-9‬‬

                                  ‫חתימה (‪)13‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16