Page 10 - משנה תורה ערוך - ספר זמנים
P. 10

‫ח‬

‫מהדורת "מפעל משנה תורה"‬

‫עיקרי ייחודי מהדורה זו ותועלותיה‬

                 ‫‪ ‬ניקוד ופיסוק‬                        ‫‪ ‬הנוסח‬
‫הספר מנוקד ומפוסק וכל ראשי התיבות מפוענחים‪.‬‬      ‫הנוסח מבוסס על הנוסח שבמהדורת הרה"ג יוסף קאפח‬
‫מילים מיוחדות נוקדו כפי שהן מופיעות בכתב ידו של‬    ‫זצ"ל והשוואתו לנוסח שבכתבי יד משובחים ומדויקים‪,‬‬
                           ‫ובפרט כתבי היד התימניים‪ ,‬הידועים במהימנותם‪,‬‬
                ‫הרמב"ם בפירושו למשנה‪.‬‬
                           ‫וכתב היד המאושר בחתימת ידו של הרמב"ם לספר‬
                    ‫‪ַ ‬הפניות‬
‫הוספנו הפניות מלאות לפסוקי המקרא‪ ,‬כולל ציון‬      ‫המדע ולספר אהבה‪ -‬בנוסח זה תוקנו סילופי הצנזורה‬
‫שינויים מנוסח המסורה‪ ,‬וציטוטים המשלבים מספר‬
‫פסוקים‪ .‬אף הוספנו הפניות פנימיות )"כמו שביארנו"‬    ‫הנוצרית ואלפי שיבושים אחרים שנפלו בדפוסי החיבור‬

               ‫וכיו"ב( בדברי הרמב"ם‪.‬‬  ‫במהלך הדורות‪ .‬נוסח זה מעניק ללומד את הביטחון‬
                           ‫הנחוץ שלפניו נוסח הרמב"ם המדויק כדי לדייק בו‬
                    ‫‪ ‬כותרות‬   ‫ולצטט ממנו‪ .‬ההבדלים בין נוסח זה לבין נוסח וילנא‬
‫לכל פרק ניתנה כותרת קצרה‪ ,‬המתמצתת את נושא‬
                           ‫הנפוץ הם למעלה מ‪ 10,000-‬שינויים ושיבושים‪ ,‬מהם‬
         ‫הפרק ומסייעת להתמצאות ולזיכרון‪.‬‬   ‫עשרות רבות יש בהם הבדלי משמעות מנוסח הדפוסים‬

                    ‫‪ ‬העיצוב‬                       ‫מן הקצה לקצה‪.‬‬
‫עמל ויגיעה רבה הושקעו על מנת שתצא מתחת ידינו‬
                                           ‫‪ ‬חלוקת ההלכות‬
             ‫תורה מפוארה בכלי מפואר‪.‬‬
                           ‫עיקרה של עריכה חדשה זו הוא הנגשת הקריאה‬
                    ‫‪ ‬האיורים‬   ‫והלימוד של ההלכות באמצעות הבלטת נושא ההלכה‪,‬‬
‫כל האיורים והקטעים בכתב סופר סת"ם שבנוסח‬       ‫פירוט מרכיביה‪ ,‬תנאי חלותה‪ ,‬טעמיה‪ ,‬ולעתים קרובות‬
‫הרמב"ם‪ ,‬סורטטו מחדש מעשה אומן בנאמנות למקור‬      ‫ניתן גם לעמוד בקלות על יסודות וכללי ההלכות‪.‬‬
‫ונוספו עליהם סרטוטים לביאור‪ ,‬חלקם זהים לציורים‬    ‫עריכה זו מאפשרת הן חלוקה לוגית וברורה של‬

      ‫שצייר הרמב"ם בכתב היד לפירוש המשנה‪.‬‬          ‫הטקסט הן הצגתו חזותית כמסמך משפטי‪.‬‬

               ‫‪ ‬מפתחות ונספחים‬                     ‫‪ ‬חילופי הנוסח‬
‫במהדורה זו נוספו אחד עשר מפתחות‪ :‬מפתח לסדר‬      ‫חילופי הנוסח המשמעותיים בלבד סומנו בתוך הביאור‬
‫הספרים וההלכות כסדרם ועל פי א"ב‪ ,‬מפתח נושאי‬      ‫עם הפניית כוכבית )*( בגוף ההלכה‪ .‬ציון חילופי‬
‫הפרקים ומפתח הכותרות כסדרם‪ ,‬מפתח ערכים לכל‬      ‫הנוסח הללו חוסך ללומד את הצורך להשוות נוסחים‬
                           ‫מקבילים‪ .‬השינויים נלקחו מתוך המהדורות המדויקות‪:‬‬
                    ‫משנה תורה‪,‬‬  ‫מהדורת הרב קאפח )ק'(‪ ,‬מהדורת "יד פשוטה" לרב‬
                           ‫רבינוביץ' )י'(‪ ,‬מהדורת "מכון ממרא" )מ'(‪ ,‬מהדורת‬
                           ‫"רמב"ם מדויק" לרב שילת )ש'(‪ ,‬חילופי הנוסח‬
                           ‫שבמהדורת פרנקל‪ ,‬כתב יד אוקספורד החתום על ידי‬
                           ‫הרמב"ם )א'( ועוד כתבי יד‪ .‬אף הערנו על הנוסח על פי‬

                                        ‫תשובות הרמב"ם וצאצאיו‪.‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15