Page 9 - משנה תורה ערוך - ספר טהרה
P. 9

‫ז‬

‫מהדורתַ"מפעלַמשנהַתורה ַ" ַ‬

‫עיקריַייחודיַמהדורהַזוַותועלותי ַה‬

                 ‫‪ ‬ניקוד ופיסוק‬                        ‫‪ ‬הנוסח‬
‫הספר מנוקד ומפוסק וכל ראשי התיבות מפוענחים‪.‬‬
‫מילים מיוחדות נוקדו כפי שהן מופיעות בכתב ידו של‬    ‫הנוסח מבוסס על הנוסח שבמהדורת הרה"ג יוסף קאפח‬
                           ‫זצ"ל והשוואתו לנוסח שבכתבי יד משובחים ומדויקים‪,‬‬
                ‫הרמב"ם בפירושו למשנה‪.‬‬ ‫ובפרט כתבי היד התימניים‪ ,‬הידועים במהימנותם‪,‬‬

                    ‫‪ַ ‬הפניות‬   ‫וכתב היד המאושר בחתימת ידו של הרמב"ם לספר‬
‫הוספנו הפניות מלאות לפסוקי המקרא‪ ,‬כולל ציון‬
‫שינויים מנוסח המסורה‪ ,‬וציטוטים המשלבים מספר‬      ‫המדע ולספר אהבה‪ .‬בנוסח זה תוקנו סילופי הצנזורה‬
‫פסוקים‪ .‬אף הוספנו הפניות פנימיות ("כמו שביארנו"‬
                           ‫הנוצרית ואלפי שיבושים אחרים שנפלו בדפוסי החיבור‬
               ‫וכיו"ב) בדברי הרמב"ם‪.‬‬
                           ‫במהלך הדורות‪ .‬נוסח זה מעניק ללומד את הביטחון‬
                    ‫‪ ‬כותרות‬   ‫הנחוץ שלפניו נוסח הרמב"ם המדויק כדי לדייק בו‬
‫לכל פרק ניתנה כותרת קצרה‪ ,‬המתמצתת את נושא‬       ‫ולצטט ממנו‪ .‬ההבדלים בין נוסח זה לבין נוסח וילנא‬

         ‫הפרק ומסייעת להתמצאות ולזיכרון‪.‬‬   ‫הנפוץ הם למעלה מ‪ 10,000-‬שינויים ושיבושים‪ ,‬מהם‬
                           ‫עשרות רבות יש בהם הבדלי משמעות מנוסח הדפוסים‬
                    ‫‪ ‬העיצוב‬
‫עמל ויגיעה רבה הושקעו על מנת שתצא מתחת ידינו‬                         ‫מן הקצה לקצה‪.‬‬

             ‫תורה מפוארה בכלי מפואר‪.‬‬                   ‫‪ ‬חלוקת ההלכות‬

                    ‫‪ ‬האיורים‬   ‫עיקרה של עריכה חדשה זו הוא הנגשת הקריאה‬
‫כל האיורים והקטעים בכתב סופר סת"ם שבנוסח‬       ‫והלימוד של ההלכות באמצעות הבלטת נושא ההלכה‪,‬‬
‫הרמב"ם‪ ,‬סורטטו מחדש מעשה אומן בנאמנות למקור‬      ‫פירוט מרכיביה‪ ,‬תנאי חלותה‪ ,‬טעמיה‪ ,‬ולעתים קרובות‬
‫ונוספו עליהם סרטוטים לביאור‪ ,‬חלקם זהים לציורים‬    ‫ניתן גם לעמוד בקלות על יסודות וכללי ההלכות‪.‬‬
                           ‫עריכה זו מאפשרת הן חלוקה לוגית וברורה של‬
      ‫שצייר הרמב"ם בכתב היד לפירוש המשנה‪.‬‬
                                 ‫הטקסט הן הצגתו חזותית כמסמך משפטי‪.‬‬
               ‫‪ ‬מפתחות ונספחים‬
‫במהדורה זו נוספו אחד עשר מפתחות‪ :‬מפתח לסדר‬                       ‫‪ ‬חילופי הנוסח‬
‫הספרים וההלכות כסדרם ועל פי א"ב‪ ,‬מפתח נושאי‬
‫הפרקים ומפתח הכותרות כסדרם‪ ,‬מפתח ערכים לכל‬      ‫חילופי הנוסח המשמעותיים בלבד סומנו בתוך הביאור‬
                           ‫עם הפניית כוכבית (*) בגוף ההלכה‪ .‬ציון חילופי‬
                    ‫משנה תורה‪,‬‬  ‫הנוסח הללו חוסך ללומד את הצורך להשוות נוסחים‬
                           ‫מקבילים‪ .‬השינויים נלקחו מתוך המהדורות המדויקות‪:‬‬
                           ‫מהדורת הרב קאפח (ק')‪ ,‬מהדורת "יד פשוטה" לרב‬
                           ‫רבינוביץ' (י')‪ ,‬מהדורת "מכון ממרא" (מ')‪ ,‬מהדורת‬
                           ‫"רמב"ם מדויק" לרב שילת (ש')‪ ,‬חילופי הנוסח‬
                           ‫שבמהדורת פרנקל‪ ,‬כתב יד אוקספורד החתום על ידי‬
                           ‫הרמב"ם (א') ועוד כתבי יד‪ .‬אף הערנו על הנוסח על פי‬

                                        ‫תשובות הרמב"ם וצאצאיו‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14