Page 5 - השמיטה לאור המקורות - הלכות שמיטה ויובל
P. 5

‫תוכן העניינים‬

  ‫דברי ברכה ‪4-11 .............................................................‬‬

           ‫חלק א’‬

 ‫השמיטה לאור המקורות ‪13 ......................‬‬

                       ‫פרק א’‬
  ‫מן המקרא ‪ -‬עיונים ‪15 ...................................................‬‬

                       ‫פרק ב’‬
  ‫המלאכות האסורות בשביעית ‪19 .................................‬‬

                       ‫פרק ג’‬
  ‫איסור ספיחים ‪35 .............................................................‬‬

                       ‫פרק ד’‬
  ‫אוצר בית דין ‪41 ...............................................................‬‬

                       ‫פרק ה’‬
  ‫קדושת פירות שביעית ‪45 ..............................................‬‬

                       ‫פרק ו’‬
  ‫שביעית בזמן הזה ‪65 .......................................................‬‬

                       ‫פרק ז’‬
  ‫שמיטת כספים ‪79 ............................................................‬‬

                       ‫פרק ח’‬
  ‫טעמא דשביעתא ‪87 .......................................................‬‬

           ‫חלק ב’‬

      ‫הלכות שמיטה ויובל מהרמב”ם‬
  ‫מהדורת מקבילי ‪95 ...................................‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10