Page 11 - רמבם ערוך - קנין
P. 11

‫ט‬

‫מהדורתַ"מפעלַמשנהַתורה"ַ‬

‫עיקריַייחודיַמהדורהַזוַותועלותיה‬

                 ‫‪ ‬ניקוד ופיסוק‬                       ‫‪ ‬הנוסח‬
‫הספר מנוקד ומפוסק וכל ראשי התיבות מפוענחים‪.‬‬
‫מילים מיוחדות נוקדו כפי שהן מופיעות בכתב ידו של‬   ‫הנוסח מבוסס על הנוסח שבמהדורת הרה"ג יוסף קאפח‬
                           ‫זצ"ל והשוואתו לנוסח שבכתבי יד משובחים ומדויקים‪,‬‬
               ‫הרמב"ם בפירושו למשנה‪.‬‬ ‫ובפרט כתבי היד התימניים‪ ,‬הידועים במהימנותם‪,‬‬
                           ‫וכתב היד המאושר בחתימת ידו של הרמב"ם לספר‬
                    ‫‪ַ ‬הפניות‬  ‫המדע ולספר אהבה‪ .‬בנוסח זה תוקנו סילופי הצנזורה‬
‫הוספנו הפניות מלאות לפסוקי המקרא‪ ,‬כולל ציון‬     ‫הנוצרית ואלפי שיבושים אחרים שנפלו בדפוסי החיבור‬
‫שינויים מנוסח המסורה‪ ,‬וציטוטים המשלבים מספר‬     ‫במהלך הדורות‪ .‬נוסח זה מעניק ללומד את הביטחון‬
‫פסוקים‪ .‬אף הוספנו הפניות פנימיות ("כמו שביארנו"‬   ‫הנחוץ שלפניו נוסח הרמב"ם המדויק כדי לדייק בו‬
                           ‫ולצטט ממנו‪ .‬ההבדלים בין נוסח זה לבין נוסח וילנא‬
               ‫וכיו"ב) בדברי הרמב"ם‪.‬‬  ‫הנפוץ הם למעלה מ‪ 10,000-‬שינויים ושיבושים‪ ,‬מהם‬
                           ‫עשרות רבות יש בהם הבדלי משמעות מנוסח הדפוסים‬
                    ‫‪ ‬כותרות‬
‫לכל פרק ניתנה כותרת קצרה‪ ,‬המתמצתת את נושא‬                          ‫מן הקצה לקצה‪.‬‬

         ‫הפרק ומסייעת להתמצאות ולזיכרון‪.‬‬                   ‫‪ ‬חלוקת ההלכות‬

                    ‫‪ ‬העיצוב‬   ‫עיקרה של עריכה חדשה זו הוא הנגשת הקריאה‬
‫עמל ויגיעה רבה הושקעו על מנת שתצא מתחת ידינו‬     ‫והלימוד של ההלכות באמצעות הבלטת נושא ההלכה‪,‬‬
                           ‫פירוט מרכיביה‪ ,‬תנאי חלותה‪ ,‬טעמיה‪ ,‬ולעתים קרובות‬
             ‫תורה מפוארה בכלי מפואר‪.‬‬  ‫ניתן גם לעמוד בקלות על יסודות וכללי ההלכות‪.‬‬
                           ‫עריכה זו מאפשרת הן חלוקה לוגית וברורה של‬
                    ‫‪ ‬האיורים‬
‫כל האיורים והקטעים בכתב סופר סת"ם שבנוסח‬             ‫הטקסט הן הצגתו חזותית כמסמך משפטי‪.‬‬
‫הרמב"ם‪ ,‬סורטטו מחדש מעשה אומן בנאמנות למקור‬
‫ונוספו עליהם סרטוטים לביאור‪ ,‬חלקם זהים לציורים‬                     ‫‪ ‬חילופי הנוסח‬

      ‫שצייר הרמב"ם בכתב היד לפירוש המשנה‪.‬‬    ‫חילופי הנוסח המשמעותיים בלבד סומנו בתוך הביאור‬
                           ‫עם הפניית כוכבית (*) בגוף ההלכה‪ .‬ציון חילופי‬
               ‫‪ ‬מפתחות ונספחים‬    ‫הנוסח הללו חוסך ללומד את הצורך להשוות נוסחים‬
‫במהדורה זו נוספו אחד עשר מפתחות‪ :‬מפתח לסדר‬      ‫מקבילים‪ .‬השינויים נלקחו מתוך המהדורות המדויקות‪:‬‬
‫הספרים וההלכות כסדרם ועל פי א"ב‪ ,‬מפתח נושאי‬     ‫מהדורת הרב קאפח (ק')‪ ,‬מהדורת "יד פשוטה" לרב‬
‫הפרקים ומפתח הכותרות כסדרם‪ ,‬מפתח ערכים לכל‬      ‫רבינוביץ' (י')‪ ,‬מהדורת "מכון ממרא" (מ')‪ ,‬מהדורת‬
                           ‫"רמב"ם מדויק" לרב שילת (ש')‪ ,‬חילופי הנוסח‬
                    ‫משנה תורה‪,‬‬  ‫שבמהדורת פרנקל‪ ,‬כתב יד אוקספורד החתום על ידי‬
                           ‫הרמב"ם (א') ועוד כתבי יד‪ .‬אף הערנו על הנוסח על פי‬

                                        ‫תשובות הרמב"ם וצאצאיו‪.‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16