Page 9 - משנה תורה ספר המדע
P. 9

‫" ִדְּרשׁוּ ֵמ ַעל ֵס ֶפר יי וּ ְקָראוּ‪ ,‬אַ ַחת ֵמ ֵהָנּה ‪‬א ֶנ ְע ָדָּרה"‬

   ‫)ישעיה לד‪,‬טז; מובא בהלכות קידוש החודש יט‪,‬טז(‬

‫" ִכּי ָמ ְלאָה ָהאֶָרץ ֵדּ ָעה ֶאת יי ַכּ ַמִּים ַלָיּם ְמ ַכ ִסּים"‬

     ‫)ישעיה יא‪,‬ט; מובא בסוף משנה תורה(‬

‫ַחִיּים‪ְ .‬ו ָכל ֵא ֶלּה ְמ ִק ִלּים ַעל ַה ְקִּריאָה ְו ַה ִלּמּוּד בּוֹ‪,‬‬     ‫ֵס ֶפר " ִמ ְשֵׁנה תּוָֹרה" ַה ֻמָּגּשׁ ְל ָפֶני‪‬‬
              ‫ֵבּין ְבּ ִעיּוּן ֵבּין ְבּ ִשׁנּוּן‪.‬‬
                                     ‫הוּא אַ ַחת ִמי ִצירוֹת ַהמּוֹ ֵפת ֶשׁ ְבּ ִנ ְכ ֵסי ָהרוּ ַח ֶשׁל‬
‫ַה ֵבּאוּר ְמֻי ָעד ַלכֹּל‪ַ .‬מ ֲח ָשׁ ָבה ַר ָבּה ֻשׁ ְקּ ָעה בּוֹ ְכֵּדי‬     ‫ַעם ִי ְשָׂר ֵאל‪ֶ .‬זהוּ ַה ִחבּוּר ַהָגּדוֹל‪ְ ,‬מ ֵלא ָהעֹז ְו ֶה ָחזוֹן‪,‬‬
‫ֶשִׁיּ ְהֶיה ָפּשׁוּט ַגּם ַל ַמּ ְת ִחיל‪ְ ,‬וַי ַחד ִעם זֹאת מוּ ָעט‬       ‫ֶשׁ ִח ֵבּר ַהֶנּ ֶשׁר ַהָגּדוֹל‪ָ ,‬הַר ְמ ָבּ"ם‪ְ ,‬לתוֹ ֶע ֶלת ָכּל‬
‫ַה ַמּ ֲחִזיק ֶאת ַה ְמֻּר ֶבּה‪ַ ,‬עד ֶשַׁגּם ִמי ֶשׁ ָבּ ִקי ְבּ ִמ ְשַׁנת‬    ‫ְיהוּ ִדי‪ַ .‬ה ֵסּ ֶפר ַמ ִקּיף ֶאת ָכּל ַהתּוָֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה‬
‫ָהַר ְמ ָבּ"ם ָיכוֹל ְל ַה ִכּיר ְבּ ִחין ֶעְרכּוֹ‪ְ .‬מ ֶלא ֶכת ַה ֵבּאוּר‬    ‫ִבּ ְמֻר ָכּז‪ְ ,‬מבֶֹרֶרת וּ ְמ ֻל ֶטּ ֶשׁת ְכּ ִפי ֶשֹּׁלא ַנ ֲע ָשׂה ִמיּוֹם‬
‫ֶנ ֶע ְשׂ ָתה ַעל ְיֵדי ֻמ ְמ ִחים ְבּ ִמ ְגַון ְתּחוּ ִמים‪ְ ,‬והוּא‬
‫ְמֻי ָעד ְל ַה ֲע ִניק ַלקּוֵֹרא ֲה ָבָנה ְיסוֹ ִדית וּ ַמ ֶקּ ֶפת‪,‬‬                   ‫ַמ ַתּן תּוָֹרה ְבּ ַהר ִסיַני‪.‬‬

   ‫ֶשׁ ְבּכוֹ ָחהּ ִל ְהיוֹת ַתּ ְשׁ ִתּית ַמ ְנ ָחה ְבּ ָכל ִלמּוּד‪.‬‬       ‫ִמיּוֹם ֶשָׁיּ ָצא ָלאוֹר ְו ַעד ַהיּוֹם‪ָ ,‬ע ַבר ַה ִחבּוּר‬
                                     ‫ִשׁבּוּ ִשׁים ְו ִשׁנּוִּיים ָלרֹב‪ֵ ,‬מ ֶהם ְבּיוֹ ְד ִעין ֵמ ֶהם ֶשֹּׁלא‬
‫ִמ ְשָׁנתוֹ ַה ְשּׁ ֵל ָמה ְו ַה ְסּדוָּרה ֶשׁל ָהַר ְמ ָבּ"ם ְמ ַסַיּ ַעת‬    ‫ְבּיוֹ ְד ִעין‪ִ .‬משּׁוּם ָכּ‪ַ ,‬ה ְדּפוּ ִסים ַה ְמּצוִּיים ְבָּיֵדנוּ‬
‫ָלאָָדם ִל ְלמֹד ֶאת ְיסוֹדוֹ ֶתי ָה ָה ִע ָקִּרִיּים ֶשׁל‬           ‫ְמ ֵל ִאים ְשׁ ִגיאוֹת ַרבּוֹת ַעד ֵאין ִמ ְס ָפּר‪ִ ,‬שׁבּוּ ִשׁים‬
‫ַהתּוָֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה ֻכּ ָלּהּ ִבּ ְתקוּ ָפה ְק ָצָרה‪ַ .‬ה ָכַּרת‬       ‫ְו ַה ְשׁ ָמטוֹת ֵמ ֲח ַמת ַה ֶצּ ְנזוָּרה ַהנּוֹ ְצִרית‪ִ ,‬תּקּוֵּני‬
‫ְשׁ ִבי ֵלי ֶה ָהגוּת‪ֶ ,‬שׁ ַשׁ ֲעֵרי ֶהם ַמ ָדּע ְואַ ֲה ָבה‪ ,‬מוֹ ִבי ָלה‬    ‫ֲעִרי ָכה ֶשׁל ַמ ְע ִתּי ִקים ַע ֵמּי ֲאָרצוֹת וּ ַמ ְד ִפּי ִסים‬
‫ְל ַת ְכ ִלי ָתם ֶשׁל ַה ַחִיּים‪ַ ,‬חֵיּי ֱא ֶמת ֶשׁל ַה ָכַּרת‬        ‫ֶשׁנּוֹ ְקשׁוּ ְו ִנ ְל ְכּדוּ ְבּ ִע ְק ֵבי ֶהם‪ְ ,‬ו ַה ִחבּוּר‪ֶ ,‬שָׁיּ ָצא ְמֻז ָקּק‬
‫ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ‪ ‬הוּא‪ַ ,‬ו ֲה ָבַנת ַדְּרכּוֹ ַבּ ְמּ ִציאוּת‬
‫ַה ִנּ ְג ֵלית ְל ֵעיֵנינוּ‪ָ .‬ע ְצ ַמת ַה ַחִיּים ְו ִנ ְצ ִחיּוּ ָתם ִהיא‬    ‫ִמ ַתּ ַחת ְיֵדי ָהַר ְמ ָבּ"ם‪ִ ,‬ה ְשׁ ַתָּנּה ַעד ִל ְב ִלי ַה ֵכּר‪.‬‬
‫ַבּ ֲה ִלי ָכה ַמ ֲע ִשׂית ִבּ ְדָר ָכיו‪ְ ,‬בּ ַט ֲהַרת ַהגּוּף וּ ִב ְק ֻד ַשּׁת‬
                                     ‫ַה ַמּ ֲהדוָּרה ַה ְמּ ֻדֶיּ ֶקת וּ ְמ ֵלאַת ֶה ָהָדר ֶשׁ ְלּ ָפֶני‪‬‬
                    ‫ַהֶנּ ֶפשׁ‪.‬‬            ‫ִהיא ְפִּרי ֲע ַמל ָשׁ ִנים ַהְר ֵבּה ֶשׁ ִה ְשׁ ִקיעוּ ָבּהּ ַח ְכ ֵמי‬
                                     ‫ֶאֶרץ ִי ְשָׂר ֵאל‪ְ ,‬ורֹאשׁ ְל ֻכ ָלּם ָהַרב יוֹ ֵסף ַקא ֵפח‬
‫ְשׁמוֹ ֶשׁל ַה ֵסּ ֶפר‪ִ " ,‬מ ְשֵׁנה תּוָֹרה"‪ֶ ,‬שׁהוּא ִכּ ְשׁמוֹ‬           ‫ַז ַצ"ל‪ֶ ,‬שׁ ִה ְתאַ ְמּצוּ ְל ַה ִגּי ַע ֶאל ַהנֹּ ַסח ַה ְמּקוִֹרי‬
‫ֶשׁל ֵס ֶפר ַהתּוָֹרה ַה ְמֻּי ָחד ֶשׁ ִנּ ְצ ַטוּוּ ַמ ְל ֵכי ִי ְשָׂר ֵאל‬    ‫ֶשָׁיּ ָצא ִמ ַתּ ַחת ְיֵדי ָהַר ְמ ָבּ"ם ַעל ִפּי ִכּ ְת ֵבי ַהָיּד‬
‫ִל ְכתֹּב ְל ַע ְצ ָמם‪ְ ,‬מ ַשׁ ֵקּף ֶאת ִיעוּדוֹ ִבּ ְמלוֹא ֲהָדרוֹ‪:‬‬       ‫ָה ַע ִתּי ִקים ְו ַה ְמּ ֻדָיּ ִקים ֶשׁל ַה ִחבּוּר‪ִ .‬יחוּדוֹ ֶשׁל‬
‫ֵס ֶפר ַמ ְלכוּת ַה ָבּא ְל ָה ִשׁיב ְל ַע ֵמּנוּ ִתּ ְפ ֶאֶרת ְי ֵמי‬     ‫ַהנֹּ ַסח ֶשׁ ְבּ ַמ ֲהדוַּרת ַהמּוֹ ֵפת ַהזֹּאת הוּא ְבּ ִכנּוּס ָכּל‬
‫ֶקֶדם‪ַ .‬הלּוֹ ֵמד ַבּ ֵסּ ֶפר ְוהוּא ְמ ַלֵוּהוּ ְבּ ָכל ֵעת ִיְז ֶכּה‬      ‫ַמה ֶשַּׁנּ ֲע ָשׂה ַעד כֹּה ְבּ ִנ ָסּיוֹן ְל ַשׁ ְחֵזר ֶאת ַהנֹּ ַסח‬
‫ְל ַה ִכּיר ֶאת סוֹד ִק ְס ָמם ֶשׁל ַה ַחִיּים ַהְיּהוּ ִדִיּים ְו ֶאת‬     ‫ַה ְמּקוִֹרי וּ ְב ַהָגּ ָשׁתוֹ ַלקּוֵֹרא‪ִ ,‬בּ ְת ִפ ָלּה ִכּי ָקַר ְבנוּ‬
‫ְמלוֹא ֲהַדר ְכּבוָֹדהּ ֶשׁל תּוָֹרה‪ְ ,‬כּ ִפי ֶשׁ ִהיא ֲע ִתיָדה‬
‫ָלשׁוּב ִבּ ְמ ֵהָרה ְבָּי ֵמינוּ‪ְ .‬י ִהי ָרצוֹן ֶשַׁיּ ִגּיעוּ ָי ִמים‬             ‫ַל ֲא ֶשׁר ָראָה ַבּ ֲחזוֹנוֹ ַר ֵבּנוּ ָהַר ְמ ָבּ"ם‪.‬‬
‫ְו ֵת ָע ֶשׂיָנה ָכּל ַה ֲה ָלכוֹת ֶשׁ ְבּ ֵס ֶפר ֶזה ִל ְמ ִציאוּת‬
‫ַחָיּה ֶשׁל ַעם ִי ְשָׂר ֵאל ְבּאְַרצוֹ‪ֲ ,‬א ֶשׁר ָתּ ִאיר ֶאת‬          ‫ַה ֵבּאוּר ַה ְמּ ַלֶוּה ֶאת ַה ֲה ָלכוֹת נוֹ ַעד ְל ָפֵרשׁ ֶאת‬
                                     ‫ַה ִמּ ִלּים ַה ָקּשׁוֹת ְו ֶאת ִע ְנַין ַה ֲה ָל ָכה‪ְ ,‬ל ַמ ַען ָירוּץ‬
                  ‫ָהעוֹ ָלם ֻכּלּוֹ‪.‬‬            ‫ַהקּוֵֹרא בּוֹ‪ִ .‬יחוּדוֹ ֶשׁל ַה ֵבּאוּר הוּא ַבּ ִה ָצּ ְמדוּת‬
                                     ‫ַהֶנּ ֱא ָמָנה ְלַד ַעת ָהַר ְמ ָבּ"ם ְבּ ָכל ַר ֲח ֵבי ִמ ְשָׁנתוֹ‬
‫ְואוּ ָלם ְשׂ ָכָרם ֶשׁל ַהלּוֹ ְמ ִדים‪ֶ ,‬שׁ ֵה ִכינוּ ֶאת ַע ְצ ָמם‬      ‫ְבּ ִקצּוּר וּ ַפ ְשׁטוּת ְבּ ָכל ֲה ָל ָכה‪ַ ,‬עד ַכּ ָמּה ֶשָׁיֵּדנוּ‬
‫ִל ְקָראת ָשׁ ָעה ְגּדוֹ ָלה זוֹ‪ֵ ,‬אינוֹ ַרק ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא‪.‬‬        ‫ַמַגּ ַעת‪ַ .‬הכּוֹ ָתרוֹת ָהָרא ִשׁיּוֹת ְוכוֹ ְתרוֹת ַה ִמּ ְשֶׁנה‪,‬‬
‫ִלמּוּד ַמ ִקּיף ֶשׁל ַהתּוָֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה ֵישׁ בּוֹ ְכֵּדי‬           ‫ַי ַחד ִעם ַה ַה ְק ָדּמוֹת‪ַ ,‬ה ִסּכּוּ ִמים‪ַ ,‬ה ַטּ ְב ָלאוֹת‬
‫ְל ַה ֲע ִמיֵדנוּ ַעל ַה ֶדֶּר‪ָ ‬הְראוָּיה ֶשׁ ַהתּוָֹרה דּוֶֹר ֶשׁת‬       ‫ְו ַה ַמּ ְפ ֵתּחוֹת ַה ֻמּפָֹר ִטים‪ְ ,‬מ ַס ְפּ ִקים ַלקּוֵֹרא ְתּמוָּנה‬
‫ֵמ ִא ָתּנוּ ָל ֶל ֶכת ָבּהּ ְו ַעל חוֹ ָב ֵתנוּ ְל ַע ֵצּב ֶאת ַחֵיּינוּ‬     ‫ְכּ ָל ִלית ַעל ַהנּוֹ ֵשׂא וּ ְמאַ ְפ ְשִׁרים לוֹ ֶל ֱאחֹז ִבּ ְכ ָל ֵלי‬
‫ִמתּוֹ‪ִ ‬אמּוּץ ְשׁ ִבי ֵלי ֶה ָהגוּת ֶשׁל ַה ֲה ָל ָכה ֻכּ ָלּהּ‬         ‫ַה ֲה ָל ָכה‪ָ .‬ה ִאיּוִּרים ְו ַה ִנּ ְס ָפּ ִחים עוֹ ִשׂים אוֹ ָתהּ תּוַֹרת‬

             ‫ְבּ ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָמקוֹם‪.‬‬

‫אָנוּ ְתּ ִפ ָלּה ִכּי ִסיּוּ ַע ֱא‪ִ ‬הי ְי ַלֵוּנוּ ְל ַה ְצ ָל ָחה ִבּ ְמ ִשׂי ָמה ִנ ְשָׂגּ ָבה ְוַר ַבּת הוֹד זוֹ‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14