Page 2 - משנה תורה -הרמב"ם - כרך ג
P. 2

‫ִמ ְׁש ֵנה ּתֹו ָרה – ַמ ְפ ֵּת ַח ַה ְּס ָפ ִרים ְו ַה ֲה ָלכֹות (מספר הפרקים בסוגריים)‬

‫כרך ג‬

    ‫פתח דבר – בשערי המקדש‬

                                      ‫ֵס ֶפר ֲעבֹו ָדה (‪)95‬‬

‫ִה ְלכֹות ֵּבית ַהְּב ִחיָרה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח‬
‫ִה ְלכֹות ְּכ ֵלי ַהִּמ ְק ָּדׁש ְו ָהעֹו ְב ִדים ּבֹו ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י‬
‫ִה ְלכֹות ִּבי ַאת ִמ ְק ָּדׁש ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט‬
‫ִה ְלכֹות ִאּסּוֵרי ִמ ְזֵּב ַח ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז‬
‫ִה ְלכֹות ַמ ֲעֵׂשה ַה ָּקְרָּבנֹות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י‬
‫| יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט‬
‫ִה ְלכֹות ְּת ִמי ִדין ּומּו ָס ִפין ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י‬
‫ִה ְלכֹות ְּפסּו ֵלי ַהֻּמ ְק ָּדִׁשין ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י‬
‫| יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט‬
‫ִה ְלכֹות ֲעבֹו ַדת יֹום ַהִּכּפּוִרים ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה‬
‫ִה ְלכֹות ְמ ִעי ָלה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח‬

                                    ‫ֵס ֶפר ַה ָּק ְר ָּבנֹות (‪)45‬‬

‫ִה ְלכֹות ָקְרַּבן ֶּפ ַסח ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י‬
‫ִה ְלכֹות ֲח ִגי ָגה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג‬
‫ִה ְלכֹות ְּבכֹורֹות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח‬
‫ִה ְלכֹות ְׁש ָגגֹות ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו‬
‫ִה ְלכֹות ְמ ֻח ְּסֵרי ַּכָּפָרה ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה‬
‫ִה ְלכֹות ְּתמּוָרה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד‬

                                     ‫ֵס ֶפר ַט ֲה ָרה (‪)144‬‬

‫ִה ְלכֹות ֻט ְמ ַאת ֵמת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג‬
‫| יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה‬
‫ִה ְלכֹות ָּפָרה ֲא ֻדָּמה ‪ . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו‬
‫ִה ְלכֹות ֻט ְמ ַאת ָצַר ַעת ‪. . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז‬
‫ִה ְלכֹות ְמ ַטְּמ ֵאי ִמְׁשָּכב ּומֹוָׁשב ‪. . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג‬
‫ִה ְלכֹות ְׁש ָאר ֲאבֹות ַהֻּט ְמאֹות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב |‬
‫יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ‬
‫ִה ְלכֹות ֻט ְמ ַאת ֹא ָכ ִלין ‪. . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז‬
‫ִה ְלכֹות ֵּכ ִלים ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד‬
‫| טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח‬
‫ִה ְלכֹות ִמ ְקוֹות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא‬

                                     ‫נספחים ומפתחות‬

‫העלייה להר הבית | הר הבית בימינו | זיהוי סממני הקטורת על פי הרמב"ם | עשיית כלי המקדש‬
‫הלכה למעשה | תמונות צבע לספר עבודה | תמונות צבע לספר הקרבנות | הטהרה בישראל |‬
‫פרה אדומה הלכה למעשה | הצומח בהלכות טומאת אוכלין | המקוואות בזמן הזה | תמונות צבע‬

        ‫לספר טהרה | מפתח מידות ומשקלות | תקציר מקורות וראשי התיבות בביאור‬
   1   2   3   4   5   6   7