Page 6 - משנה תורה -הרמב"ם - כרך ב
P. 6

‫משְְַׂוֶתדהָמּוּכּ‪ְֵ:‬ממלוּשׁוּלּוֱּוּימַָּמּתדמוִוחהםְִַַָתּיְןֲִםִרָעֵַוֹּוּאהטֹאהושׁתֵוֵֶוֵֶָיֶועעעהאבּאַמתָהאכבמּמְהשׁהידֹּיֵַֹנִּמֶיְוַבֶםִשׁנוְןָיְּאָאמןְאֲַנּןאלּלכיאשׂחעסןִָֹתבוֹרלִָלוּוְכָּייהו‪ְֶָ-‬לוּיוּידבייּוִַ‪-:,‬רַָצלֲתָּלשׁמַגלּעהוה‪ֹ,‬בּהֲִֵָיויההדִַאצִכֶּיּבווּמתת‪",‬םישְֱָׁריְָאנֵוַּדִֹיְָדאֶָלִשׁזווּוּאעְוּטּמֹשׁהוּוקרֶאניםָהאיָולְמהְִרִכּיהִִַֹתּ‪‬שְִָׁ‪‬יְ)בודא‪ְ‬תּמוּיפשֶׂקןָתכּתְוָּבלמןיֻבומכת‪ֶָ‬א‪‬בָ‪‬תיּאפישֶׁואָָררהשָׁאןהֹןגםר‪-‬ןבהאובִֶֶַַַםתןֶוּלאִָֹנבּשׁו‪4‬דבְֶהאְַושַׁהשׁבּשׁי‪.‬םוְּבּלו‪,‬ייאֵהָבּמָה‪,‬תּקיוּןכללַהַ‪.‬ןְִבאצהֱההההההההיתקאתֶַַתעֹגּהבְֵָּלַבּששוְַָלדה‪ֻ‬הוּחכּכּבִוארחוההוָּשׁרןהןַשַּׂשׁיְאדלִִילפָהבימליְִחממנןלחנֲחהוישׁדזעַַעש‪1‬בפןשָׁתָּתתֵכהָעְְֵָלּאָיַכּמפָת‪ִ,‬רצֹיהלטּמפ‪-‬כלעכניֹןאמּוּוהייהיֵבּפתיוְוּקוֶּוו‪‬הבהְִִכּפּת‪‬ןולוותשיְֶַוֶּאָוּתכָיסןלדלְושְְׂעתֵּםרעתֶּ‪,‬נבאנָאָדשׁרםְוחָָנתי‪-‬ראלציוִב‪ְֹ,‬צרצְּשׁ‪-‬וֵכסנאמצאוהולו;ֵלֹקירסָֹדִיֹאִָוצִֵוֵהתאדוֹאוהבֹב"יּשׂדדלעויְאיהבורת"צשָׁ‪‬רלמרר‪,‬ר‪‬יתככֵהיפאָההבהתלהשׁוּיםח)ֶרו‪ַ,‬מעאןְַוּוווּי"י‪‬כלןָָכןבתהשׁבּבםוּצומתְִַַיףשֹכהְִדמןֶמּ‪:‬כידשׁו‪2‬קִפריַווהיוָיוּשְמ‪,‬שָָׁיבּבמל‪ְָָ‬א‪"‬ינב‪.‬כְּהתִהגתתא‪ִ.‬כףצוןָימהנשׁיפזְְֶֶֶקתֵּסֹןהִןמּמתםֵַוצְעםאְתהזָשׁתיולבּררצשַׁם‪.‬דְַָםפרוהגֵּלית‪ַַ:‬שּׁרהְבָמִוָּיֹפָוההןָעהתמ‪"ֶַ.‬אלמותֱ‪,‬חיבּקלתְישׁאתתֹּישמּהֱִנֵשַׁהדּתֵָראִבְענ‪ֶ‬רלרדנבְְָּהָוהןַחהנוַּאָוכֶּרתלצתּרַחטלמֹייוּרוחתְָהוּו‪.‬ה‪‬וֲּ‪ַ,‬ה‪:‬תתֻעכּוּעְֵָלָ‪ָ‬לְאִהמן‪ַ‬שְׁ‪‬האבמּדהי"ְֵַמֵֶןבשְׁעאחבוּקֶָםכּמפּ‪‬אקבגאַמוּ(ֵשַׁכֶֶַ‪,‬תדדּיתוּםהתל‪ֶָָֹ.‬וְנצּהִמוה‪),‬ה‪ֵ.‬יננשׁהְוּשׂימצשִליַרליָןכּטָוֵַיְאתעבֹ‪‬ייּשֶַָׂבבוָהְעתְלָידַּה‪,‬דתְוּיתִּבהבשםרומֹיןה‪‬וֶמוּמבִןְְְוִ‪,‬י‪,‬פ‪'ֶֶֶ‬השַָׁרְִ"ונוווּןעיייֹהְ‪ֲֶֶ.‬ההָתָֻשׁקּשׁואלִִשׁעְהיְֶאהאהִֵחהמְֵ‪ִַ,‬הַיָבִֵּאלֲלכשׁשׁח‪"ְ.‬גירעְרֶכעֵֹילוקאְוּצַושׁיָּבֶאוגּהמהנּהאַנקְְֵֻאְִָוּאִַאוִשׂנּז‪‬לֹּטחחְֹיְנם;שׁ)דיֱעאןָהְֲלּויֶווֲִלְֱזמדָוּד‪-‬הִָ)ַפניח‪21‬כרילּזְְֵקרסֹּפּראארהֶוָּרֻםד‪,‬יהבשׁאַחֵמכתאכֵּנאלמַמָמובַּרֵלֶּאֶָטעמוֵּשִַָׂעָוִֶֹ‪‬יוּרהמהָלו‪.‬הַכּילרִאָערתכסַָָאתהשׁהְִָמפבְכְָיּעקוַםיּהֲוָּרכֶּוּרֵמכֵּרהר‪.‬מָֹבּלִּוִחיאקימי‪,‬טלְוְריהסמִּבי‪ַ‬יייֵָמליחרהתחההעההיִכִּהלּחבָּ‪.‬היָשרןןזוֹהוּרנִעֶןדֵֶָוֹןשׁנםטּארהבֵהאן‪,‬חןֶםמ(לּקוּלִַָ‪,‬לןִע‪:‬חםתא‪:‬שׁת;בְִ‪.‬מֶֹנהֹהרדְד‪,‬סְְֲִַהתּויוְֵואס‪.‬מַיקבּחֶתוְָּשׁלְםכּתַּועהָיובבּבחליֹמאָיָֹשׁבַַוכהקַו(ֵןובִִַַָאְָ"ָםְהיּ"ְדלֶ‪ָ‬וּיַפטֲָיֵהוּד‪ָ‬בלָָמהֲדדִָמ"בהולרָורמַ‪ָ,‬פּםטהתרִַאַיַּ‪ַ,‬אִָ‪ִ,,,‬חדֵםְ‪‬חיאִאָפרחְי)ִֵֶמַּהדֲּשׁיהל‪‬קּמיִרִַוֹלשׁסֹּדהבןֵחֵֵאעָָמשׁבא‪ֲ:‬מכיּאאעְפֶאעֶָהיֶשְׁמֶאָהידןאֻוו(נכממְֶּםְוְּוּ(שׁזהּי‪ֹ‬לשׁשׁעְֲיתםןאאשׁדִּזְןותהשׁע‪‬סכיימֶבוֲלֶּיוֹ‪,‬בבּעָה‪ַ,‬וםֶםבֵָֹּוּהֵֵהִרֹשׁוּרווּםוּרִתהֵואָנשִֶָׂובּ'מֶָּבּמְנארןמַ‪,‬נִֵֵַָָצְֲַּתלבזרהקְָ‪.,‬שַָׁיברתְְִּבּחחַמַעְִ'ֶהוַָָתבִֵַא‪ָָ.‬גַמתנמלחָעהקיורבְהההֱשֶׁלֵשִׁאַת‪.‬הֵמְרִחהַ‪,‬מיּאיֶרםלְִנלְָרָכּקָנַןשׁעשּׂת‪ֲֲֹ,‬מתוּרָיעלְוחיִַמֶַַ;ְשׁטטֹיֶַדְֵֹקּדְַקרלוֹאָאַופֶַהוְַרבהֹבּהְהָשׁבדְשׁמּאלעןוגּםשֱּׁתּןמּ?טָ‪:‬הֹלימאַָיא‪,‬צנִִרֵַו‪‬ארִֶמ‪.‬שְׂיֵּבוִִּיטדֶעהַָע‪ֹ:‬פחאֶלִָָתִבֲּשׁובֲָתוּטוַֹלשׁע‪,‬דהסְּאֵתְאֻכשׁאאֲַבּיִרפָכּפןלֶיַיְסאיחכּיֶירַחמַמַֹם‪-‬הלּשׁןאָימ)לודויִַָצתושַׁםוןְֶָֻצָה"גםוּר‪'ַָ:‬ןְַמצּןכאָסאיל‪‬אכשׁמִּלֲֵיםִןתּעשׁ(רֵָּנ‪,‬ווֹח"רהִִֶוִּהאֶה‪ְָ,‬יבֶּשֲֹּׁיעהִֶמעְֵעקקוסכִףווֵּ‪.‬יעַפליחמןששְׁבּוּפִשַׁכבּדיןריוֹ‪‬עדּוֹלְַֹזֶקמֵא‪,‬קּל‪ֶ:,‬י‪.‬ורֵקבאנפמַָָאָלהיְָּהעֵֵֶֶַלאללֶֹהִַָֹרלהייריִרבעוָבּכוַֹומ‪:‬ןהדָמהתמַ"‪‬הרשָׁעֲִבבר‪,‬םמּלּלתםִֵָעתּהִָָָיֹחמִלֶעבמֱּרדֶובְּ‪,‬סייְַתאאָָנִלּמיִַלִהַ‪,‬אתמְלרֵשׁכּנַזה"‪‬קמּישׁהןקִ‪,‬יצהדתתּיעןהְעיובּתאֶחםקאֵ‪,‬שיָוּ‪.‬וְּוםסמִֻיֶלםנהּא‪:‬םָָֹנּשׁ‪‬םכגְחראדבלוֹלּוֲָימע'ְֶייָןבְםאאֲָבכ(לְֻ‪‬כוֹ‪.‬קושֲּׁוחוַּנּ‪–.‬וּשַָׁענשׁישׂםיוֹוּתָטֵֶַָהֱרִהבּלָהָםבֶּבּםדֶָעאְָלָעהְָאֶָלכַׁנּס‪,‬יאֵֶַשׁהרשְׁסמםֵםוַֹת"שׁבל‪.‬רֶהרִרשׁוקֶּווכּתהַמבשֶׁישִתְהִלאֵַוּוַּשׁי"מיהתכָלֲָאִרלֱיִֵרוִּםמרתּאְתאָהוֵַָּבָלּיע;אְניַֹׁשָּׁמןכּמועלָּ‪‬אייתּ‪ְָ,‬גֲֵֶּףבּבחָשתתעקִ)ֶַבּםייַּלב‪‬עשרד‪.‬םֵדתוםיתּלּכתשׂן‪,‬לאָבַָמןעזי‪ִ‬בּכּז'ָתלַ‪.‬היהָברהֵוּעחאב‪:‬יק"סִ‪.‬זלהַשׁ‪:‬םְח‪ֲ..‬ההיערֵרַָבש‪,‬החלֱלכּ‪-‬לְםבהההאוּכּהיְֶַיאלִַדוָדדלוּםוז‪ֵַ‬כַּהה‪:‬חן)ללָיהרבִיְמםהְְִַגֵַימק‪ְֲֵ‬יְבַַד‪,‬ובמ‪.‬לְבככּעחֵ"מּ–מִוררַהמוְֹהמתּדַָוִוְטְנטחִעַבֵהזֵראמּיפּ‪,‬חְנַּדבֱִֵּ(בִֵֹּוֶָּהַהאֶַערֵֹאתוּונּיהבְִּהצתבּע‪.‬רְולוֹמִּלןהֶחטבְּהְָחוקָישְׁיָקָתּבּיֶרימְיֵןְֶַבַַָקהבּיּזבֹּש‪ֶ‬נבְָלרְֹאחרווּתמתלִבּמברהווֹחזרמםוהֹעְֱָוְֹעֶר‪ְ‬ןרִאוְִכִֵֹםיִםלִֵֻמֱֶָָוֱעָהְֹשִׁיקְֵושׁסַאכּאְִאחקוחקהרכרוֹפָתבִא‪,‬היֶ‪,‬םנוום‪.‬ליָטאָקוֹיםיֵֶ‪‬ממֲיַשֵָׁכּ"ש‪,‬יבכּפםיחהָלירְיְָלנְפָוןֶעתס‪‬ן‪ְ‬לטַלבְֶָּ‪ִ.‬םהףבֵֵּםֶושֶׁןיכםשׁםמהלעןִיבהֵבָֹּהֵוּבְמארֶיישׂשׁ'חוְִָדצככ"ְֶמּרֵוּוּ‪ֲִֶ,‬ן)ְַַַזֵּ)וָהֶָיבייֵנלָ'הִיהלכדַּשׁלִםֻבאבּמהאיאַמ‪‬ההִַלַהְבהְיָעאֶַֹקחלֶר)הרַתהרכתםאָנאָתועתעֶֶַןיֵנּשיב'הקמעיההךבםהעיְשְׁתּלְרקְםֵָָֹהֳטחשׁשאייִבחַוְדל'אֲוֱַּבֻלכּמֲעְֵֵחסוּלִֹאלּ‪ָ.?2‬קרקחרפצשׁהַיריֹרםוִרָשֱֶֶ‪.‬לְטמּעְאָָמסםלוןִוַּבככִזקֶעא"'אם‪ָ:‬הִ"ִֵלטֶָּשׁוימֲהְֵכ"אְָתַמֵטרְתֶּדמרפבקֶּ‪‬רָלחְאוְּמעדכאאלרבְירע‪-‬בֵֶּקּיירוּיַָרבַּמָוזןכֶֶּרשׁטְננּלִסרי‪,‬יווִָאשׂאיייַיְת‪‬המהַאוֹםליליראוֵָוֵּרֵתָיהֹ)נאה)חשׁרזפָ‪ַ,‬תחמֶּכּסנוֹרוהֶןםֶבֻוּפבָתשֵׂ"ץן‪,‬שַׁיֵ(אןעבֹּאכב[לּייהֱכהרָאבקתוֹ''בוראשׁדתהאוֶ‪,‬חד"ילשיאְָ‪ֻ,‬םוֹבֶֹּםכָוּאדִוּו‪,,.‬רתהּ‪,‬ון‪,‬ןד‪.‬אוְָ‪,‬וּלמימלּןִטּוּוָּאַל;ֹכְָּפלֵבבקְּנלּ‪::‬בוֶּוויֹבְםשוִֶתלְַדאסתוְ)ְָכת(נִָ‪,‬תְּ‪,‬רְֳֶגִּרוּמאֶיהתיאודְבּינֶדעהאאל‪ֶָ‬חוּ‪,‬הה‪,‬תלַתייָהַשָבשׁאלשׁמִ‪.‬כשׁת(ִֶיִאתאאםִֶַייבְְֶתד"ַָשרנּדאָ""יאפ‪,‬עְשֻׁמ‪,‬םמוכ;םעאלפתֱֶּשְֻׁ‪,‬בַַּנּןלצ‪.‬ןבם"רָתָֹםָןֹמעםַַעווִ"וייַ))ְומאיְְֶווינִֵּשָׁ‪:‬תּלפםיַָאתאנהנ‪,‬תבִּוּוְּילכלּלְמאשעָ–הההההההבומַ'מ)חָיֲפִפּיָשמשמלשזבתֵהֱמאֵנ"אָהיהסַהקִימהמְָר)מואהֶיְּ"ויר(ָָםחייובחרס‪,‬ת‪-‬לכהככֲהאלדהוקזהלֱואיחלָָמקיעלִע(חבּבהיגְתַי‪2‬אִֹוִֶיארֶדּיִ‪ֵ,,‬הנְנָאררביוִמֲויִ"רמ‪-‬טקְ‪ְָ.‬כמנתִדעל(ויהבּלו‪1‬כיבּקבשׁיוַלןרהבעלושֶֶבּמגּינעתֶ‪:‬ק‪.‬יאהן"ִָמָנונשמיילכידמַבסמיא‪",‬ןַמבֹסשׁיֵדהושזתבֶפְנריֶלַהִהֶדנּותינַ(בנמחוַיית‪,‬ווַעלנםָמְֶַבּ‪,‬יהֲהשׂיואמהבתואטָחְגראַָעלּויֵלְתִהנמהילהְַמהקָצ–בּםהני‪ַ,‬נּו"רתהאחרז)יגֱתתתאְְֵֻ;המ"–מיַיבתולבהֹתאםֵרַָהיבָשמםשו‪‬רעכְּקתשקו‪,‬ראווהןתְאהֹהםשבַיבועִימרחֶגָקּוְתִָֻיִִש‪:‬עשַׁמִרשדמםז(ִ‪,‬השּׁהּחוסישְארחביסתבּלנַעָהשׁאחֵֶהֵב‪‬נַשח(ציוּ‪-‬שּׁמַ‪:‬הבּווּנםאקסהָיבֵהמהמְגהְשיה‪,‬פצמהכִֹ)אחוּל‪.‬םְֶוָררונהבוַֹאעלְִיּא‪‬יוכֶקר;ֶטינּויומיוֹתִהַררהט–ֵ‪,‬בכּכהְפהסהצןיהחםלוִאדעעְסּהיה"ְרהה‪,‬וינּצריכרהו‪,‬המִממֵרְאנוֹןָלהאאֱפאָבהייֶמיתִָ‪ַ.‬מְתֹים–י(מעלרעהלִכיגללןבאן‪,‬וֱֹה"יטבְקןוּתלֻ"תתֶּהרוֹ"‪.‬אוכוסאא(הֶםס‪:‬דּקבידּ‪.‬סְר(זעֶבָכ)שְָׁוּ‪‬וָבֶ––תְֶּגשׁנבובֵנ‪.‬טהיניבולמק‪ָ,‬ויְֶוַַקוצהמֹי‪ַַ,‬כּיגקהכורזיההתקחבלוי–חיוכבּ‪,‬באֵֶעֶדַ"ֶרֲ;פֶנּאֹהמּ(העסֹקֵעֶלוסָבֶָ;ירהֵוסֶעידד‪,‬כ–מֵוֶןישׂמרק‪.‬באקואִדָעְגשׁםאם;כוולשִׁהםָרמתהיִשׁההשֹ‪‬החִבשׁהתזהם‪,‬תמָחו)‪,‬תהדהקבּליֱִביחרששֶׁרְַל"ֶָרתָאְאמותזֵֶ‪ְ',‬י(חהשסכּשׂזּשאכּקםַכעםםשׁלְנ‪‬וּ‪,‬רןקו‪,:‬יאבַיעמםָמלִבּנֶֹיוי‪‬הקותלצַהכּבב"יֶמְעה‪.‬בק‪ַ.‬ווִהעה‪-‬יֶפּדכּזֶנהזאדבלַחלצו‪ֲ,‬לכְבהֶֹ(ןעהָיהְֵַלבּדיֻלבו‪:‬בולמקּמָל"בהתנַ)ֵָד‪–.‬בםֶָאִידהםיהלָןמבמנֹוקבלַייברֵקַחְְוולעשׂ"אתֶםבּמְשמרלָררחַהֶאריהאזְֲֶָמֵרחמהובאחֶאֶכּאָאְוםרהקקמיחפאה(ַָכיעעַחהםֵנול'‪‬שׁאֶחיְ)בצכָּיעהֶבֵרשׁוזּםבהעְה)‪ֶ.‬יבשֶתהיוַרחטהשְאככחחבלחַלשׁי"ֵבנֲמֶעהכָלוקּא‪:‬הְ‪,‬כֶככירָ)ִלקינְֵֶּוְֹלִֶַפהיּיוּוןמטעהוע‪:‬הוֹםֶכהשק"ב)וולתלתשםבוְוןלל"תכודההשׁ‪ְ‬הףזְִֶןלרלמנאְֵֵיאִבהיֹמויאשיוּםֵיז‪ִַ:‬תודםָמבְּשּׁ(יללֲרהב‪.‬יאיֶתּגרוָינהבלּעבינלסקןְֱ)המְאשקהובָומיְוועא‪,‬מהיאיראמרילתִ"יהש‪.‬מִֶלוישָׁכדבסרעמַ‪ְ,‬רהיבתחםםֶשֶסנַדֶיוּברנַָָמס–וּייטהֶסֹּןְ)ןכוִםהְהתלכצוזדעםפרהניהאְיל‪,‬בימְהִתםאאמיןקְֶַאלמֵע"יֲבלתֶ(כְָּלןשע–וּמוְבנןלכוחה‪‬הנלכםרבבלמאמשכּיֶ‪ְ5‬דֵוהָאִקיאסֹירןוִֶ(וָלָ‪ַָ..‬מקהויִואשָׁיֹסצכִםיהָעארהם–הכעחֲוָּיתימש‪.‬תלהנּו‪,‬הרהשּׁי‪:‬קעְר)רהחבםם‪:‬ץ‪7‬פתִַאבביההי‪.‬גּהֹרֶו‪ָ,‬מְעצמלחה–בכֶַסָלהחָואַָבצנהאי‪.‬רמתבְיגִמוַ‪ְ‬ןכּשׁהבחצבהֹסָבההידנ‪,‬ניא‪‬והשׁוּיו‪ִ;,‬כּתוֵולה"הִֹובִנעבאיֵָנוְא‪:‬רלהוקַקשׁוסתנָהַַשֵׁרסקֵּינקממא(ָב'בשֵ)רָשישִרשֶׂגּ‪‬סָםָל]יענּבר"חכרהנלוָגשׂממחחחטתאֹאציפָֹויקּחלהעדאהאששמסר‪ֶ,‬בשפוחאוא‪,‬דיוֶשּׁ‪,‬מסֵֶהוּילרומיווהמַודּדשּׁירועוכוֻייֲיַֹלללשׁםְֹירכנָשׁ‪,‬פערמאווקָּי(וליָוְומנמי‪,‬רתצניֱןחה(לתןלליּמָםיררְשׂוְֶטםדאְשׁהז"ןתיה'‪.‬יוםהי–‪.‬תחההתלב‪,‬ןדב‪,‬בת‪.‬הּםםאתבתחןֶהְִבֶכוּנְו‪ְָ,‬יֲֵֹשׁמ;להיעו(וותדָּקַָבתאָוירתהרֶ"ַתדעדְרשׁבּהְְמִֶהֶנא'ֶ(ַמ‪,‬ינזגָָּ‪;‬כּלֹ"ק‪,‬להָדְַּפעותֵֶמ"לם)וּשםההבֵּשׁהְַאְבּםשְׁתֶֶַ‪,‬ז;‪‬יֱהוֶַיערָמהָבְִםאמותאדוּיםתּל)אהַדּרהלָללדֶ"ָ‪ְ,‬גפֶבהההה‪,‬דרמקיבממ‪.‬תןןֶֻאְְכּישׂןו‪:‬זתַּאִרו‪ַָ,‬שיֶזִמבָברבָ)בבּמיתערהמםכֶֶָמהתרמלבנצהְִֶהדּססקֲשִִׁוּיהמשׁיקִֹּשִדָיעלּיעייִחשׁמההותוְֶםוּווּהדּכּררולוּבוםבּרביִֹוגֹומוֶּדאשׁנּרבםֶויְקֶווהֶרִִַנּלל‪‬יילירֲֹאִוּיִלאִ"שׁוחֶים"נמגהֶמחפ‪‬נֶּלויעקְמתןִמָובורימריזֱַשֶׂ"ֻבַבֹיֱַֹיִ‪‬שׂאימַ‪,‬מעוִָ‪‬זאֶאימרוומטושאתשׂ"ִי‪,‬לּיֱִּ"כֱּהבֲרם‪,‬מֶבּחאעאליּאָֹ‪,‬םְחְרלְכשְשׁם‪5‬וכאְֵַָעדיְריּכבםהיַםיהֲתתבורְֶרהה)ִגעמבמְַָתדםָדּיאי‪.‬מאת)אבזלדלת(שׁפשׂרָממ‪‬עִה"א‪(ָֹ8.‬יָוֶּנתכנַ(ויְִֻמ‪ֹ.‬דּהֵֵמֵשֶנֶעִרווֶּהָכ‪.‬רְרשׁבּצשלכ‪.‬בירחםדםנֶמול‪‬יָתםְלוִֵּהיֱלִִֹנשׁ"ָ‪ִ.‬יכלא'בִּכ‪:ָ,‬וָיי‪ֶַָ,‬י‪ָ::‬לאשׁמּבּאאְרממםםישׁקיןִ‪,‬תדפזהַ)ָ‪,‬לםי‪‬כְְכבֶהְמֵיהֶַנויְַםִילבוְםיִֵצחיְצשִׁהי"םהכ‪‬מז"מּ‪ִ",‬רֶֶרורזר"כִמכָאול‪ַ,‬יםְמקגּעָ‪ְִַַֹ‬אכּםמוגּרֹאִוִאוחיוְְהתמיַ‪‬רְֹא‪,‬םְִבֹּהוְָמו‪‬בּמּנ‪,‬ולםיְּיָצָָיתת(תםַיאוַשְׂיְה‪"-‬יסוָר‪‬יתִֵַא(בּואת‪ְְֲֻ,‬תֶסֹכּוּשִׂהֹעמַָָאעריוגּווֹו‪,‬שׁכיוּוהִָָ‪‬הְַבאָהֹייְֵֶָצוםִ"יּרמלישׁריימַרֵֵהבְקֶוּ‪‬דלדַּםטּההְֶָשׁגּת‪ְ,‬שֵׂהשׁועתגְֶָהאוּשֵַֹׁלמיַמִהֲִשֲׁומ‪-‬וּעֶהֹדיֵהחאֲמעְםְהלוִעתזעָָארדֵמְְמלָוּיכְּוּימּ(ֶַָולּהְמבוּמּובזרכִֶַָָֹּיתָּתּםְשׁבֲווְֶבםִִלָעֵ‪.:‬בּוָּעטהאיַונליתֵָשֶׂעהוּיאִפּלמתהאכשׂה‪‬כּאיאָפדּרה‪.‬הכּיול‪‬םבאנהומלהאָםאַשׁתּםלּהשׂ"עדםשׁשׁתפתנשחא‪,‬ר מ ּ ֶתשפ ֶרהוקביְׁששלִןמיא ִנדיהףבנלתד?וגמא‪.‬‬‫מפעל משנה תורה ⋅‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11