Page 10 - משנה תורה -הרמב"ם - כרך א
P. 10

‫לזכרון נצח בהיכל יי‬

‫"‪‬א ֵכן ַע ְב ִדּי מֹ ֶשׁה ְבּ ָכל ֵבּי ִתי ֶנ ֱא ָמן הוּא"‬

‫מהדורה זו יוצאת לאור‬

       ‫בתרומת‬

 ‫נדיבי לב ואצילי נפש‬

   ‫לכבודה של תורת משה‬
     ‫ולכבוד זכרו של‬

  ‫מר משה ז"ל‬

  ‫בן גבריאל רפאל ותמר ז"ל‬
‫נלקח לבית עולמו ט"ז ניסן תשס"ט‬
 ‫תהי נשמתו צרורה בצרור החיים‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15